A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Cesta ke svobodě – breathariánství a volné energie

24. března 2018 v 19:31 | M. Zelenka www |  Zdravě jíst a žít

Miroslav Zelenka je jedním z výborných informačních zdrojů, užijte si jeho článek:


Cesta ke svobodě - breathariánství a volné energie


Myslím, že velká většina lidí si víceméně nedovede představit, že by se současná společnost mohla výrazně změnit, samozřejmě s výjimkou hluboké krize či jiných katastrof, tedy změn k horšímu. Již nyní však existují reálné možnosti, které by život společnosti změnily k nepoznání, aniž by nutně muselo dojít ke katastrofám, krizím či násilným revolucím.

Když popustíme uzdu fantazii a nemyslím, že bychom přitom museli nějak radikálně pouštět otěže fantazie z ruky, tak tato možnost existuje již dnes. Představme si, že dojde ke změně "pouze" ve dvou oblastech.

Za prvé - většina lidí, případně většina lidí v určité oblasti, přejde na breathariánství (přestane přijímat potravu) a za druhé - budou masově rozšířeny generátory volné energie (jsem si vědom, že se jedná o nepřesný název, ale je běžně používaný). K tomu je nutno upřesnit, že je míněno skončení přijmu potravy bez negativních následků na životě a zdraví. Nezpochybňuji, že by k velkým změnám došlo i v případě nejedení bez předchozího přechodu na jiný druh získávání energie než z potravy, protože by část lidstva zemřela. To ale asi není optimální vize budoucnosti, i když i to je relativní, protože redukce obyvatel Země je v plánu určité skupiny "lidí".

K plnému chápání následujícího textu považuji za vhodné věnovat se některým nepřesnostem, které bývají spojovány s pojmem breathariánství. Jak jsem tak prolétl internet, tak nepřesnosti jsem nalezl ve všech informacích o breathariánství, ale samozřejmě jsem prošel pouze nepatrný zlomek toho, co se na internetu vyskytuje.

Pod pojmem breathariánství se ve většině případů rozumí plnohodnotný a zdravý život bez přijímání potravy a případně i vody. Ta dvě slova plnohodnotný a zdravý nejsou často zdůrazňována, ale jsou velmi podstatná, protože jinak by pojem breathariánství mohl zahrnovat i anorexii, případně i smrt hladem.

Pokud bychom vyšli z volného překladu slova breathariánství, tak by se dalo dovodit, že breatharián je člověk, který žije pouze ze vzduchu prostřednictvím dechu (breath = dech). Zde však už je první nejasnost, protože většina názorů (které možnost breathariánství vůbec připouští) se přiklání k názoru, že breathariáni jsou vyživováni pránou. Někteří breathariáni o sobě tvrdí, že se vyživují z energie Slunce.

Získávání nutné životní energie jsem se věnoval již ve více článcích a tak to zde popíšu jen zkráceně a jednoduše. Pro běžného člověka existují v podstatě tři zdroje energie:

1. ostatní bytosti - zejména již mrtvé, což je nazýváno potravou

2. vzduch - dechem získáváme energii zejména okysličováním

3. prána - orgon - chi (Dle principu fraktálního uspořádání Teoversa má i každá buňka čakry, kterými přijímá vitální energii. V lidském těle jsou triliony (1018) buněk a jim odpovídajících čaker, kterými je prána přijímána.)

Vzájemný percentuální poměr jednotlivých uvedených zdrojů je pro každého člověka (bytost) specifický.

Pod pojmem breatharián je většinou rozuměn člověk, který již nezískává energii z 1. zdroje, anebo jen zcela výjimečně. To znamená, že získává energii dechem, příjmem prány a zřejmě výjimečně (ale nelze to na sto procent vyloučit) i z druhých živých bytostí, ale ne z potravy. Pravděpodobně je možné předpokládat i variantu získávání životní energie pouze z prány, čemuž by nasvědčovaly informace o jogínech, kteří přežívali delší dobu bez přístupu vzduchu bez újmy na životě či zdraví. Doufejme, že situace na Zemi se nevyvine do takové katastrofické podoby, že by již nebylo možné dýchat vzduch.

Přestože asi nikdo nepochybuje, že přechod na breathariánství není pro běžné lidi snadnou záležitostí, přece jen se nejedná o naprosté sci-fi a na světě už údajně žije několik tisíc dobrovolných breathariánů. Představme si lidskou společnost na Zemi (pro zjednodušení se bude nabízený model týkat pouze tak zvané západní civilizace) a může se jednat o relativně menší územní celek, jehož obyvatelé se dobrovolně rozhodli pro život bez přijímání potravy bez nepříznivých (příznivé by být měly) následků pro svůj život a zdraví.

Proměna společnosti, která by se tímto odehrála, se zdá téměř nepředstavitelná. Zmizely by zemědělství, potravinářský průmysl a ve velké míře i farmaceutický průmysl. Strojírenský průmysl a doprava by v důsledku toho klesly minimálně na polovinu a zrovna tak i spotřeba energií a vody. Možná si ani plně neuvědomujeme, jaké všechny druhy výrobků a služeb jsou spojeny s příjmem potravy a jejím vyloučením (jen co pitné vody proteče záchody). Myslím, že není nutné pochybovat, jak velký by to mělo kladný vliv na kvalitu života. Znečištění životního prostředí ve spojení se zavedením volných energií by podstatně kleslo. V přírodě by se obnovily stavy zvěře a ryb, pokud by nebyly vybíjeny pro potravu. Bylo by velké množství nově neobdělávané zemědělské půdy. Mohla by zmizet minimálně polovina supermarketů a skladovacích hal a ploch. Je určitě mnoho dalších věcí, které mě momentálně nenapadly, které by zanikly či se podstatně změnily.

Tyto změny by se velkou měrou projevily jak na životě společnosti jako celku tak i na životě jednotlivých lidí (i když odhlédneme od vlivu samotného breathariánství). Pokud budeme přepokládat, že by v určité oblasti přešli lidé na breathariánství do tří let, tak do tří let by odhadem padesát procent práce schopného obyvatelstva neměla co dělat, což by z jednoho úhlu pohledu nebyl problém, protože zbylých padesát procent by bez zvláštních potíží dokázalo svojí prací zajistit vše potřebné pro kvalitní život všech ostatních.

Otázkou by zůstalo smysluplné prožívání života nepracujícími. Nepochybně by mohla být věnována mnohem větší péče výchově a vzdělávání dětí, ale to by zdaleka nepokrylo poptávku po smysluplné (ne pouze po dobře ohodnocené) práci. Ale i lidem pracujícím by zbývalo mnohem více času. Jednak by pravděpodobně byla zavedena kratší pracovní doba, ale navíc by zůstal i čas dříve věnovaný jídlu a jeho přípravě. Co by takové množství volného času udělalo s lidmi je otázka, na jejíž odpověď se při současném stavu lidstva netroufám ani pomyslet, ale na druhé straně lze předpokládat jistý duchovní vývoj lidí přecházejících na breathariánství, takže lze doufat, že volný čas by byl využit mnohem více než dnes na vlastní všestranné sebezdokonalování a tvůrčí činnosti.

Jsem si vědom toho, že překonat jakoukoliv závislost není nikdy jednoduché a už vůbec ne jednu z nejtěžších (ne-li nejtěžší) závislostí, tj. závislost na jídle. Tak jako u mnoha jiných závislostí nelze opomenout ani existenci všech možných symbolů a rituálů s jídlem spojených. Rovněž existence dlouhodobě vytvářeného a tudíž silného morfogenetické pole spolu se strachem ze smrti hladem jsou faktory, které zbavení se závislosti na příjmu potravy velmi ztěžují. Lidstvo však během svých dějin už překonalo nejednu fyzickou či psychickou bariéru, která se v určité době jevila zcela nezdolatelná, takže i výše uvedené překážky breathariánství jsou překonatelné.

Druhou možností, která by mohla přinést rovněž podstatné změny ve společnosti, je masové rozšíření generátorů volné energie. Mnoho informací v této oblasti naznačuje, že ani tato možnost není pouze vizí daleké budoucnosti, ale jsou tu předpoklady pro výrazný pokrok již v roce 2012. Důsledky zavedení generátorů volné energie byly již poměrně detailně a mnohokrát popsány (na rozdíl od následků přechodu na breathariánství), a proto se jim budu věnovat jen stručně a víceméně spíše jen těm následkům, které by se mohly projevit na psychice společnosti a lidí, čemuž už tolik pozornosti věnováno nebylo. Z materiálních důsledků si dovolím jen upozornit na skutečnost, že již dnes existuje mnoho ekologicky vhodných technologií, které se však nepoužívají pro svoji vysokou energetickou náročnost a vysoké náklady s tím spojené. Kladný vliv generátorů volné energie na životní prostředí by byl obrovský

V každém případě by se při masovém rozšíření generátorů volné energie podstatně a při spojení s breathariánství dokonce skokově zvýšila nezávislost lidí na ostatní společnosti a zejména na státu. Možná poslední materiální překážkou na cestě k úplné nezávislosti na ostatní civilizaci by mohly zůstat zdroje (pitné) vody, i když s přechodem na breathariánství by i tato závislost byla podstatně snížena. Při spojení breathariánství s generátory volné energie a nenáročností některých lidí na životní komfort by se mohlo jednat o téměř absolutní nezávislost.

Už jen samotná možnost této nezávislosti by mohla podstatně změnit společnost. Vždy by existovala volba nepodřídit se "zvyklostem a požadavkům" většinové společnosti, protože by tu existovala možnost žít mimo tuto společnost, i když by to bylo pravděpodobně spojeno se snížením životního komfortu. Ekonomický tlak na lidi by byl výrazně omezen, takže by nebyli nuceni vzít jakoukoliv práci k zajištění přijatelného života pro sebe a svou rodinu. To by mohlo mít negativní důsledek spočívající v tom, že by určité práce nechtěl vykonávat nikdo, ale mnoho z těchto prací by zase v důsledku změn odpadlo (například mytí nádobí). Podstatně obtížnější by také bylo ovládání lidí pomocí strachu z nedostatku, protože i vytváření iluze nedostatku by bylo obtížnější.

Lze předpokládat, že existuje mnoho důsledků přechodu na breathariánství a volné energie, které nám jsou dnes skryty, a které by nás možná velmi překvapily a pravděpodobně ne vždy jen pozitivně. Doufám, že takováto breathariánská společnost by mohla být už natolik na výši, že by problémy, které pravděpodobně vzniknou, řešila na úrovni odpovídající celkovému duchovnímu vzestupu, a tudíž bez revolucí, krizí a v míru.

Zavedení generátorů volné energie by přivítali s radostí téměř všichni běžní lidé (majitelé a manažeři energetických koncernů asi ne) s výjimkou těch, jejichž příjmy pocházejí z výroby a dopravy energií. Na druhé straně (a jsem si toho vědom jako vážné překážky) je vize života bez jídla zatím pro velkou většinu lidí nepříliš lákající a v podstatě nepředstavitelná, i kdyby uvěřili v možnost takového života. Kolik lidí by si při úvaze na toto téma asi pomyslelo: "Co by mně z toho života pak zbylo?" Otázka smysluplného prožívání života bez jídla a televize je však již námětem na jiný článek.

---------

Tolik Míra Zelenka.


Já - tvůrce tohoto webu či obsahu, jen dodám, že znám osobně minimálně dva lidi, u kterých vím že byli několik měsíců jenom na vodě a to opakovaně, takže potvrzuji, že to je reálné, žít bez jídla. Já bych to zatím nedokázal, ale jasně vím že to jiní už dokázali a jde to a rozhodně to nevede ke smrti, naopak, potvrzuje se, že tělo tak jako tak funguje především na práně! Snad si nemyslíte, že když sníte talíř čehokoli, že právě to je důvodem a jediným palivem, že potom několik hodin můžete jít krajinou, štípat dříví... Ne!

Za prvé, především fungujeme na práně - příjmu kosmické energie, nebo jak jen to nazvat.

Za druhé, naše podstata není hmotná, jsme pouze zhuštěná energie, projekce iluze v kvantové hře!

A za třetí - jsme Tvůrci - každý jste Tvůrce své reality, takže to máte plně v rukách, tedy ve své hlavě vše, a tak to je: Jestli se rozhodnete, že už nepotřebujete jíst a budete se plně vyživovat jenom pránou, postupně a rozumně do tohoto stavu můžete klidně přejít! Samozřejmě máme trávící soustavu a především odmala nastavené programy v hlavě, že když nebudu jíst pár hodin, dostanu hlad a ten je nepříjemný a začne mi ubývat energie - ale to vše je jen nastavení. A lze přenastavit postupně a není to až takový zázrak, spíše pevné odhodlání a rozhodnutí, i důvěra je potřeba, a samozřejěm odpovídající Vědomí, které už opustilo takové programy "když nebudeš jít, umřeš hlady a na podvýživu" atd. Čili, co si vědomě dovolíte, to můžete zažívat. A podobně to je podle vyšších zdrojů prý i se stárnutím těla - opět jen program!

Takže...... hlavně buďte šťastní, skutečně vnitřně šťastní, tak, abyste nádherně zářili pro okolí láskou a radostí - i ze svého radostného bytí Usmívající se a jestli to bude jen na práně, nebo zatím ještě s nějakým jídlem, co je komu po tom? Prvně si vybudujte svoji pevnou stabilní základnu, ukotvení, zakořenění, zvědomění, poznávejte sebe, vnitřně, více se čistěte, detoxikujte, rozšiřujte vnímání i vědomí i poznání a naslouchejte své Duši i vnitřnímu hravému dítěti Usmívající se Nic by nemělo být na sílu, ale skutečně z radostného rozhodnutí tak, aby vás to skutečně naplňovalo - cesta, jakou jdete Mrkající
Ze srdce vám to všem přeji Úžasný Akiniel---------------------
 

Naučte se dálkovému vidění

23. března 2018 v 18:53 | net |  Objevte REALITU

Naučte se dálkovému vidění


Stává se vám, že přijdete poprvé na nějaké místo a máte pocit, že to tam znáte? Vidíte ve svých představách a vizích místa, kde jste nikdy nebyli? Vyvolávají ve vás nové vůně pocity, které důvěrně znáte? Dokážete předem odhadnout, co váš protějšek řekne? Pak můžete patřit k lidem se vzácným nadáním dálkového vidění.

V temných dobách studené války obíhaly pověsti o nové špionážní technice. Používala se parapsychologická expertiza k rozvoji schopností dálkového "vidění". Američtí odborníci výzvědných služeb školili zaměstnance v oboru dálkového vidění. Stejně tak sovětská KGB se zabývala mimo jiné metody i špionážní technikou "na dálku". Řekněme rovnou, že KGB měla nejenom v tomto směru vynikající výsledky.

Odborníci výzvědných služeb na obou stranách školili zaměstnance v oboru dálkového vidění. Je to schopnost naladit se na libovolné místo planety a podívat se tam - mělo by být možné nahlédnout do místnosti na druhém konci světa a vnímat, co se tam děje. Dálkové vidění lze také použít ke sledování vzdáleného člověka nebo předmětu. Dálkové vidění funguje podobně jako mentální telepatie (viz minulý příspěvek), ale informaci nikdo nevysílá, lidé ji vyzvednou, aniž ji někdo "pošle."

Vzácné nadání

Nejvíce vzrušujícím aspektem dálkového vidění je to, že vám otevírá doslova celý svět, protože můžete cestovat široko daleko, aniž opustíte domov. Parapsychologovi Ingu Swanonovi jednou telefonicky sdělili souřadnice místa pobytu člověka, se kterým se nikdy nesetkal. Okamžitě identifikoval skalnatý ostrov - kde stálo několik budov včetně oranžové konstrukce. Popsal pobřeží a další detaily. Zeměpisné souřadnice označovaly ostrov Gerguelen, kde měli Francouzi výzkumnou základnu pro studium vyšších vrstev atmosféry. Swann předtím o ostrově nic nevěděl, přesto byl jeho popis podivuhodně přesný. Toto nadání lze i prakticky využít, bylo by velkou pomocí pro všechna tvůrčí povolání. Romanopisci a spisovatelé by ho mohli ve svém díle využít k realistickému popisu známých míst. Také výtvarní umělci by mohli jeho pomocí malovat obrazy, jevištní kulisy a výpravné scény z míst, kam nemají čas cestovat. Ještě běžnějším použitím by mohlo být laskavé sledování svých milovaných. Je to báječný způsob "doprovodu" příbuzných a přátel, kteří nejsou doma. Zejména rodiče teenagerů by asi uvítali trvalý přísun "informací" o místě pobytu svých dětí. Ale vždycky mějte na paměti, že musíte respektovat osobní soukromí - láskyplná kontrola je přípustná, nikoli však posedlé slídění.

Test kapacity

Lidé známí svým darem dálkového vidění jsou často žádáni, aby profesionálně pomohli policii najít pohřešované osoby nebo jejich pozůstatky nebo aby asistovali při kriminalistickém vyšetřování. Například mohou pomoci při hledání vraku letadla v horských nebo hustě zalesněných oblastech, určení místa havárie.

Vědci testují schopnost dálkového vidění tak, že náhodně přítomný člověk vybere jednu ze stovek fotografií. Tato fotografie se schová, aby ji nespatřil nikdo z účastníků pokusu. Hodnocený člověk je potom požádán, aby popsal obsah fotografie.

Nezávislý tým pak hodnotí správnost popisu.

Své schopnosti můžete vyzkoušet pomocí následujícího cvičení.

Zkušební zážitek dálkového vidění Zkuste to:

Pro své první pokusy si vyberte pro "návštěvu" místo, které jste nikdy předtím neviděli, ale které zná důvěryhodný přítel. Mohl by to být jeho bývalý domov nebo pracoviště nebo místo, které navštívil.

Zcela se uvolněte a zavřete oči, abyste se dostali do meditativního stavu. Soustřeďte se na své dýchání a pak v duchu cestujte ke svému cíli a pomalu vstupujte dovnitř.

Pozorně se rozhlédněte, co tam vidíte? Popište svému příteli barvy, struktury, nábytek, stěny, dveře, stropy, zvířecí miláčky, lidi a všimněte si všeho neobvyklého - každého podivného detailu, který upoutá vaši pozornost.

Jakmile si myslíte, že jste viděli dost, tak se vraťte do svého povědomého těla.

S přítelem si zkontrolujte správnost všech podrobností. Nebo když s vámi není, tak si udělejte poznámky, abyste je s ním později probrali.

Jistě si vzpomenete, jak jste řekli: "Tento prsten ve mně vyvolává podivný pocit, kdykoli si ho navléknu." Nebo: "Nemám ráda ty šaty na omak." Tak to byla zkušenost s určitým druhem psychometrie. To je umění vnímat energii neživých předmětů. Každý předmět - malý jako drobný šperk nebo větší jako kus nábytku - je možné "přečíst". Všechny předměty mají své vlastní jedinečné energetické pole a tato pole přijímají vibrace lidí a míst, se kterými jsou spojena. Dokonce i když někdo ten předmět vlastnil jen velmi krátce, předmět absorboval do svého energetického pole specifické vibrace toho člověka.

Zřejmým využitím takového nadání je k určování právoplatného majitele ztraceného předmětu. Také je prospěšné léčitelům všeho druhu, protože klienti často zatají podstatnou informaci o své situaci a podmínkách. Přečtení osobních věcí člověka je jeden ze způsobů získání poznatků bez přílišné vtíravosti.

Ale podobně jako u mnoha jiných psychických schopností přínos takového daru není každému okamžitě zjevný - kromě zdroje zázraků. Většina parapsychologů je přesvědčena, že informace získaná šestým smyslem poskytuje další vrstvu poznání, která pomáhá k pochopení světa. Koneckonců ve vědění je moc.

Čtení energie předmětů

Požádejte člověka, pro kterého čtete, aby vám na chvíli půjčil nějakou osobní věc. Nejlepší je prsten nebo hodinky či brýle, věci dlouho nošené.

Držte předmět zlehka v rukou a nasměrujte k němu své myšlenky (tedy i energii). V soustředění vám asi pomohou zavřené oči.

Vizuálně si představte, jak vysíláte myšlenkovou šipku, abyste se spojili s předmětem. Pak se ihned uvolněte a dovolte pocitům vplývat do vědomí. Projevuje se přitom energie aktivační i absorpční. Psychická práce potřebuje oba druhy.

Všímejte si, co přesně přijímáte, jestli je to obraz, pocit, myšlenka nebo nějaký druh vjemu. Nic neopomeňte, i ten nejslabší pocit může něco znamenat. Na druhé straně psychometrie může být velmi fyzická a můžete zakusit velmi zřetelné pocity, například zahřátí nebo ochladnutí předmětu.

Snažte se, aby vás neodradilo pomyšlení, že všechny ty myšlenky a pocity "prostě máte v sobě". Jednoduše předpokládejte, že všechny informace musely cestovat vaším vědomím. Možná přijmete povědomé obrazy, ale to neznamená, že nejsou důležité.

Dotyčnému člověku sdělte přesně to, co vidíte. Nic nevynechávejte ani nic nepřikrášlujte. Vyhněte se promítání úsudku zkušeností do své vize.

Postřehy z praxe:

Téměř okamžité vjemy

jsou obrazy myšlenek, pocitů a činnosti vlastníka zkoumaného předmětu během minulých dvou dnů.

Utkvělé myšlenky a pocity

nebo emocemi podbarvené akce přetrvávají ve vibracích předmětu celá léta. Prchavé myšlenky však vyvolávají podobně krátkodobé energie.

Jak moc se dozvíte o předchozích vlastnících

to závisí na historii předmětu. Jestliže se slaďujete s předmětem, který dcera zdědila po své dvacet let mrtvé matce, asi se o matce moc nedovíte. Je-li však dcera ještě pod vlivem matčiny smrti, můžete dostat lepší obraz původní majitelky předmětu.
Schopnosti je třeba postupně trénovat + celkovou citlivost a vnímavost, ruku v ruce s čištěním se, detoxikací, nezacpávat se denně těžkým masem atd. Systému se nehodí abychom kdoví co vnímali, i proto do nás cpe chemické jedy v lécích a hlavně potravinách, aby nás utlumil, přiotrávil...
-------------------------------
*

Život v přeludu - Systém nás ovládá

22. března 2018 v 16:40 | David Icke |  Super KNIHY

Život v přeludu - David Icke


Originál vydán 2016, v češtině vydal Jiří Maria Mašek


Tuto knihu velice každému doporučuji, protože odkrývá dosti klíčové informace o našem světě, životě a mnoha podrobnostech i důkazech, že žijeme ve velmi sofistikované iluzi. Proč a kdo se nás v této obrovské iluzi snaží udržet, podmanit i programovat od mala? Nejlépe se vše dozvíte v této knize.

Abych vás ještě více nalákal, přináším pár myšlenek z ní:


Systém nás ovládá


…Ukazuje se, že pravda je opak toho, co je nám předkládáno.

…Systém je konstrukt vytvořený za účelem oklamání a ovládnutí lidstva skrytou silou.

…Lidstvo žije v tak obrovské Lži, že je již považována za univerzální pravdu, obecně platnou a uznávanou. Systematicky je podporována a prosazována. Lidé neznají skutečnou realitu, kterou zažívají, protože skrytá síla nechce, aby ji znali.

…Zjistil jsem, že celá lidská společnost je podvrh, že to je "počítačová" simulovaná realita, které lidé věří, jako by byla skutečná a náš svět je jedno veliké vibrační vězení a to vše byl záměr. Lidé jsou vězni, kteří se domnívají, že jsou svobodní.

…Pro udržení masového ovládání lidstva je zásadní víra v přelud - vaše falešné Já. Myslíte si, že víte, kdo jste, ale ve skutečnosti to nejste vy. Je to "Já", na které věříte, protože vás globální vězeňský stát od mala naprogramoval a zmanipuloval tak, abyste věřili, že právě to jste vy. Teprve až se začnete z tohoto přeludu probouzet, pochopíte, že Země je vězení. Všechno je to o našem vnímání. Orwell napsal: "Horizont jejich mysli vyplňoval fotbal, pivo a hazard. Nebylo těžké je udržovat pod kontrolou." Lidstvo se utápí ve zmatku a chaosu, protože nechápe samotnou povahu světa. Neví, že si tvoří samo vlastní realitu, ať se mu to líbí nebo ne. Naše podvědomí komunikuje prostřednictvím symbolů a systém se nám snaží programovat vnímání prostřednictvím symbolů. Zmanipulované vnímání sebe sama a reality je programem, který rozhoduje o tom, co si lidé budou myslet, cítit, dělat, nedělat, co podporovat a co odmítat…

…Děti vstupují do této reality s potenciálem vyjádřit rozšířené vědomí Nekonečného Já. Jenomže rodiče, již naprogramovaní, se okamžitě pouští do práce a způsobu výchovy, aby (nevědomky) nakopírovali své vlastní přeludové vnímání do svých dětí a většinou si myslí, že dělají dobrou věc.

…Vaše vědomosti jsou pouze něčím, čemu věříte, že je to pravda, a o čem vám druzí řekli, že je to pravda. Systém rozhoduje a diktuje, co je pravda a co ne, co se smí učit ve "vzdělávacích" institucích a co má být potlačeno a ignorováno.

…Spontánní, svobodně smýšlející jedinci jsou pro Systém nebezpeční, neboť ten potřebuje ovečky bez přemýšlení a pochybností. Platón řekl: "Ty, kteří dokáží vidět za stíny a lži své vlastní kultury, ostatní nikdy nepochopí. A v žádném případě jim nebudou věřit." A budou je považovat za blázny.

…Dnešní školy: Pojďte děti, řekneme vám, co si máte myslet… Systém jim diktuje ("učí je"), co si mají myslet - absolutně o všem! Vzdělávání zde není k rozvíjení svobodné uvažování, ale aby pěstovalo přikyvující poslušné otroky tělem i duší. Rockefeller, zakladatel Výboru pro obecné vzdělání, řekl v roce 1903: "Nechci národ myslitelů. Chci národ dělníků." Tedy otroků. Einstein řekl: "Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Za úspěšné jste považování pouze tehdy, když uspějete u zkoušek, tedy potvrdíte svůj stupeň naprogramování. Systém využívá jak pocity viny, tak i touhu po přijetí. Setkal jsem se s velmi bohatými a zároveň nešťastnými lidmi, kteří tráví většinu času v nejmenší místnosti svého obrovského sídla. Veliké sídlo je vnějším projevem jejich image "úspěšné osoby", který maskuje jejich nejistotu.

…Systém diktuje: Musíš se učit, musíš udělat zkoušku, musíš pracovat, měl bys mít děti, dům, musíš platit hypotéku, a vyplňuje náš krátký život neustálým programováním vnímání.

…Pozoruji spousty lidí a tak vím, že když usilovali o dosažení životních met, titulů, nebo majetku, že jim to jen zřídka a na chvíli přineslo to opojné blaho a pocit štěstí, který od toho toužebně očekávali. Dorazí do cíle a cítí se v podstatě pořád stejně! A pak jsou ti, kteří drží hubu a krok, tvrdě pracují, dělají, co jim nakáže šéf, a Systém se o ně postará. Tedy do té doby, než zjistí, že na Východě může lidi vykořisťovat ještě výhodněji.

…V hudbě není smyslem skladby její konec. Ale systém školství vzbuzuje úplně jiný dojem.

…Neexistuje nirvána, jenom její iluze. Prázdnota, kterou lidé cítí navzdory penězům, postavení, výstavní manželce a takzvanému úspěchu, pramení z toho, že od svého zrození žijí ve Lži. Cítí se uvnitř prázdní, protože ztratili kontakt se svým nitrem - s nádherou své Nekonečnosti, kterou Systém od počátku hodlal utišit. Toto spojení si za peníze nekoupíte ať jste bohatí, jak chcete. A hlavně to není potřeba - jednak je to zadarmo a jednak jste to přece dávno Vy, stačí se "probudit". Systém pouze zařídil, že jste to zapomněli. Měli jste tančit, hrát během skladby, ale díky Systému jste tento smysl propásli - jde mu o to, aby nám ten smysl unikl, takový je plán. Nabízet cukr, iluzi lepší budoucnosti pod taktovkou biče a odevzdávání své nejcennější energie a pozornosti, aby vám unikala přítomnost - ta jediná skutečnost.

…Z filmu Matrix: "Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a rozhlédneš se kolem sebe, co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře. Snažíme se zachránit mysl právě těchto lidí… Musíš pochopit, že většina těch lidí jsou součástí systému a není na odpojení připravena. A mnozí jsou na systému tak beznadějně závislí, že jej budou bránit, i za něj bojovat!"

…Systém nechce, abyste věděli, ale abyste sloužili jeho zájmům. Nejlépe tak, že budete vnímat "fyzickou" realitu pěti smyslů jako ten "skutečný svět" a Nekonečnou realitu jako výplod pomýlené představivosti, i když ve skutečnosti je to právě naopak.

Darwin byl posedlý tím, že smrtí všechno končí a radil: "Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte." Systém chce, abyste měli strach ze smrti, i pocit marnosti života. Nebo druhá využitelná varianta - věřit, že abyste se dostali do nebe, musíte se zavděčit svému bohu (což je zase jen jiná podoba Systému)..........alespoň pár myšlenek, přičemž autor je v knize jednotlivě dokazuje a rozšiřuje, velice doporučuji tuto knihu mít a důkladně prostudovat a podtrhat a tyto myšlenky sdílet aby se spící lidstvo rychleji probouzelo do Vědomí...
-------------------
 


Městský mnich

11. března 2018 v 12:27 | Pedram Shojai |  Super KNIHY
Kniha MĚSTSKÝ MNICH (Pedram Shojai - Pragma) je plná vychytávek z východní moudrosti, aplikovaných do dnešního uspěchaného - zejména městského života.

Tuto knihu určitě doporučuji, protože obsahuje velmi širokou kompilaci rad a moudrostí, které jsou sice obecně již poměrně známy, ale autor ukazuje, jak je aplikovat moudře i do dnešního života, kdy ve stresu hledáme každou minutu, nemíváme už ani náladu na kdoví jaké složité techniky nebo dlouhé meditace, přesto všichni toužíme po dosažení vnitřního klidu a štěstí.

Autor v mnoha kapitolách a jednotlivých tématech radí a ukazuje, jak toho lze snadněji dosáhnout pomocí jednoduchých návyků, změn, i snadných pár minutových cvičení a protažení se v kanceláři. Samozřejmě také, jak hospodařit s časem, jak se naučit zvládat stres, jak snížit kortizol a zátěž nadledvinek a uchránit si tak energii. Knihu prolíná také několik jednoduchých účinných meditací, které lze provádět během chvíle, nebo i cestou do práce.

Konkrétní kapitoly a témata:

1 - Stres - jak uhýbám kulkám - O stresu a podpora imunity a vitality, o čínských bylinných směsích, kofeinu, taiči, srdečním tepu

2 - Napájet se z nekonečna, umění zvládat čas - Meditace s dýcháním, se svíčkou, čchi-kung, mozkové vlny při meditaci i mimo ni

3 - Energie a únava - Zdroje plísní, tonické bylinkářství, detoxikace a jiná cvičení funkční, trénink, restart nadledvinek

4 - Co se stalo se spánkem? Co místo kávy, pozor na elektromagnetická pole, spánková meditace

5 - Stagnující způsob života Plazení a lezení, zdravotní důsledky sezení, pozice v kung-fu, cvičení u pracovního stolu

6 - Přibývání na váze a negativní obraz Kysané zelí, posilující polévky, provádění půstu, trávení

7 - Spojení s přírodou a skutečnými živými věcmi Meditace při chůzi, kurzy dovedností pro přežití v přírodě

8 - Osamělý, třebaže obklopen lidmi Meditace na srdce, jak opustit své pohodlí

9 - Peněz není nikdy dost Dluhové poradenství a moudré zacházení s penězi, podpora projektů pro planetu, trvale udržitelné fondy

10 - Život který má smysl Taoistické meditace na tan-tien, na třetí oko, outdoorové oblečení na relax víkendy

(11) Další kroky a zdroje, odkazy

Kniha je zejména pro člověka, který je na počátku své transformace, probuzení, nebo který si jen uvědomil, že ačkoli má rodinu i vymoženosti, není šťastný uvnitř sebe. V jednotlivých bodech nabízí šikovné rady, co je vhodné změnit uvnitř sebe, i fyzicky.
Jak se z dnešního světa a stresů nezbláznit a dokonce si umět najít dostatek času pro sebe a svůj rozvoj, uzemnění a tolik potřebné propojení s přírodou, životní energií i s naší planetou.

Velmi knihu doporučuji prakticky každému 😊

Proč? Nejsem žádný prodejce, ale velmi rád sdílím klíčové, dobré a zajímavé informace, pokud mohou potěšit, zlepšit náš život, zdraví, otevřít vědomí, zlepšit svět... Dnes je nepřeberně knih, neznalý člověk je z toho všeho spíše zmatený, neví jakou si vybrat. Přijde mi, že některé informace jsou hodně klíčové z výše popsaných důvodů a tak se chci o to podělit a nasměrovat vás na knihy, které podle mne stojí za to přečíst, nebo i mít doma podtrhané ;-)
---------------------

Meditace na srdce

11. března 2018 v 11:19 | elf, Pedram Shojai |  Léčivé techniky
Naučit se znovu spojovat se srdeční čakrou je mocný způsob, jak vkročit do transpersonálního vědomí. Pomáhá nám dostat se ze svého ega a zjemnit si osobnost. Tato meditace je jádrem duchovních tradic a velmi pomáhá lidem, vzájemně se chápat a podporovat.

Meditace na srdce:

- Pohodlně se posaďte a nadechujte a vydechujte nosem do horního tan-tienu (místa v těle tři prsty nad pupkem).

- Několik minut zklidňujte mysl a ukotvěte takto svůj dech dole.

- Přesuňte pozornost do srdečního centra (uprostřed hrudi v úrovni bradavek) a zvedněte ruce před srdce do modlitební pozice dlaněmi k sobě (prsty směřují nahoru) a tuto oblast prodýchávejte.

- Vnímejte, jak se oblast při prodýchávání rozehřívá.

- Začněte se soustředit na bezvýhradnou lásku v srdci. Pociťujte ji k veškerému životu, ke všem a všemu kolem sebe.

- Pociťujte tuto lásku s každým nádechem a promítejte ji ze srdce všemi směry při každém výdechu, ke každému koho znáte, milujete, nenávidíte, potřebujete odpustit, nebo ještě neznáte.

- Provádějte to po několik dechů - vyzařujte vše zahrnující lásku do celého prostoru a ke všem bytostem.

- Postupně obsáhněte celou Zemi, sluneční soustavu, galaxii a nakonec celý vesmír.

- Zůstaňte takto sedět několik minut a podržte si lásku v srdci i do zbytku dne.

Tato meditace pomůže vymanit se ze své izolace, osvobodit se od břemene emocí, odpustit druhým, zvyšovat vibrace.

Vyléčíte minulost tím, že se touto meditací, prociťováním a vyzařováním lásky dostanete do rozšířeného stavu lásky, izolujete tím pocity, které vás znepokojují, postupně je dokážete láskou zcela zakrýt, obalit a rozpustit. Přenést přes to bílé světlo a sledovat, jak se rozpouští a mění v pozitivní.

Představte si scénář, dřívější náročnou situaci, která způsobila nějakou disharmonii, všechny zúčastněné lidi, nebo v přítomnosti všechny lidi okolo, v rodině nebo v práci, zastavte čas a vneste do celé situace lásku:

Láskujte - obalte každého bílým hřejivým čistým světlem s pocitem bezpodmínečné lásky a vděčnosti.
Žehnejte - blízkým na cestu a vlastně komukoli můžete také "žehnat" - vysílat myšlenku a přání všeho dobrého a vší ochrany. Dřív se to běžně provádělo přáním nahlas: "Bůh s Tebou". A největší sílu tomu dáte, když tento svůj upřímný pocit, přání, procítíte svým srdcem jako co nejpříjemnější a opravdový.


Vylepšil jsem to ze zdroje - z knihy, kterou určitě doporučuji:

Městský mnich - Pedram Shojai - Pragma
-----------------------

Jak se zbavit arzénu v rýži

2. března 2018 v 21:27 | pí-centrum |  Zdravě jíst a žít

Na tento web zrcadlím informace, které mi přijdou důležitější, s uvedením zdroje. Nyní je to web pí-centrum:
Toxický prvek arzen může způsobit problémy se srdcem, vývojem, ale i rakovinu. Vysoký obsah arzenu obsahuje více než polovina prodávané rýže.

Web Pí-centrum


Klasická příprava

Voda a rýže v poměru dva ku jedné, hrnec a dvacet minut varu, dokud se voda nevypaří. Obvyklý způsob, jakým lidé vaří rýži. Vědci z univerzity v Belfastu ale přišli s varováním - při tomto způsobu přípravy v bílých zrncích zůstává nezanedbatelné množství toxického arzenu.

Arzen se do rýže dostává v průběhu pěstování, z pesticidů a hnojiv, které zemědělci používají. Nadměrné vystavení účinkům toxického arzenu může u lidí způsobit vývojové problémy, potíže se srdcem, cukrovku, ale i rakovinu.

Dosavadní předpoklad, že se účinky arzenu varem zničí, vědci při sérii pokusů vyvrátili. "Klasický" způsob přípravy rýže s množstvím arzenu nic moc neudělá. Vědci dále rýži propláchli zhruba v pětinásobném objemu vody a poté uvařili - testy prokázaly, že množství arzenu se snížilo o polovinu.

Jak se arzenu zbavit??

Jako nejvhodnější metodu přípravy nakonec na belfastské univerzitě vyhodnotili postup: namočit rýži přes noc. Po uvaření ve vyměněné vodě se obsah arzenu snížil o osmdesát procent.

Podle listu The Independent, který cituje výsledky průzkumu britského Kanálu 4 a Institutu pro globální potravinovou bezpečnost, obsahuje téměř 60 procent rýže a rýžových produktů prodávaných ve Velké Británii vysoké dávky arzenu.

Co je arzen vlastně zač?

Arzen je jedním z prvků periodické tabulky. V malých množstvích se nachází v zemské kůře. Využívá se v metalurgii, elektronice nebo při výrobě léčiv, hnojiv a prostředků proti škůdcům. V úvodu jsme zmínili, že nebezpečnost arzenu závisí na jeho chemické formě. Pokud je navázán na uhlíkové řetězce organických sloučenin, je méně nebezpečný. Organické formy nalezneme například v mořských rybách a korýších, proto nás relativně vysoké koncentrace arzenu v nich nemusí děsit.

Problematická je anorganická forma, například sloučeniny s kyslíkem, mezi které patří i známý arzenik. Tyto formy vykazují vysokou toxicitu projevující se především kožními ekzémy. Nežádoucích účinků expozice anorganickým arzenem je však mnohem více. Zmiňuje se zvýšení rizika srdečních onemocnění a studie ukázaly i na souvislost s komplikacemi v těhotenství a neurologické účinky v raném dětském věku. Svůj podíl mají i na vzniku karcinomu plic, kůže a močového měchýře. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC proto arzen klasifikovala jako látku pro člověka karcinogenní. Vlivem příjmu anorganického arzenu z rýže na vznik onkologických onemocnění se zabýval i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA. Podle odhadů z loňského roku to mohla být příčina necelého 1 % všech případů karcinomů plic a močového měchýře ve Spojených státech.

Jak se arzen dostává do rýže?

Možností je několik - může jej obsahovat půda nebo vzduch na místech, kde se rýže pěstuje, zdrojem mohou být i používané pesticidy. Nevýhodou je, že rýže jej dokáže z půdy přijímat a akumulovat. Děje se tak zřejmě prostřednictvím akvaporinových kanálů. Ty rostlině slouží především pro transport vody a křemíku, ale může jimi projít i arzen. Ne všechny druhy rýže zachytávají arzen stejně účinně. Jeho množství v rýži můžete ovlivnit volbou druhu a zejména výše zmíněným způsobem přípravy rýže.

---


Na webu pí-centrum najdete více zajímavých článků a rad Usmívající se

-------------

Bez očkování jsou děti zdravější

28. února 2018 v 11:05 | WM Magazín |  Epidemie a očkování
časopis WM Magazín 2/2018:

Neočkované děti jsou zdravější!


Studie provedena na Jackson State University (2017) došla k závěru, že neočkované děti mívají výrazně méně zdravotních problémů než ty očkované.

V rámci této studie bylo sledováno přes 600 dětí ze 4 států USA ve věku 6-12 let. Byly v ní porovnány výsledky 261 neočkovaných dětí se 405 dětmi očkovanými podle běžných doporučení a poté vyhodnocen zdravotní stav.

Výsledky byly následně publikovány v časopise Journla of Translational Sciences. Některá ze zjištění jsou ohromující:

Očkované děti mají až 30 x větší pravděpodobnost, že u nich bude diagnostikována senná rýma a 22 x častěji budou mít alergie, které si vyžádají nasazení léků.

Očkované děti mají 3 x větší pravděpodobnost vzniku ADHD a 3,4x častější onemocnění na zápal plic. Dochází 3 x častěji k ušním infekcím a kvůli tomu hrozí 7 x častěji operační zákrok. Ušní infekce postihují nyní 80 % dětí v USA do 3 let a bývají nejčastějším důvodem návštěvy pediatra a předepsáním antibiotik.

Očkované děti mají 3 x vyšší pravděpodobnost poruchy autismu, 2,5 x vyšší pravděpodobnost vzniku všech druhů chronických onemocnění.

Jak je to možné? Očkování výrazně oslabuje celkovou imunitu, navíc obsahuje jedovaté kovy jako stabilizátory.
Časopis WM Magazín doporučuji - je skutečně nezávyslý a vypovídá o současné realitě bez cenzury...----------------

Stavy rozšířeného vědomí

25. února 2018 v 12:18 | Miroslav Zelenka |  Objevte REALITU

Stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Consciousness states


Názory na stav, kterému se říká rozšířené vědomí, se velmi různí. Existuje rozsáhlá škála názorů od jejich nekritického přijímání až k totálnímu zatracování, což se možná ještě v agresivnější formě týká i prostředků sloužících k dosažení těchto stavů. Už samotný pojem rozšířené vědomí není chápán jednotně, což přispívá k rozporům mezi příznivci a odpůrci. Zejména odpůrci bývají ovlivněni ideologiemi zejména náboženskými. Různá náboženství nám sdělují, co si bůh přeje, že bychom měli či neměli dělat a stavy rozšířeného vědomí různě nazývané mezi ty zakázané či škodlivé často patří.

Jakákoliv definice bude problematická a napadnutelná, přesto navrhnu pro další účely článku své pojetí. Stav rozšířeného vědomí je stav, ve kterém jsme schopni vnímat více vjemů či vjemy jiné než ve stavu tak zvaně normálním. Opět nepřesně pak pro stav normální použiji zřejmě jedinou možnou verifikovatelnou variantu, kterou je stav, kdy mozek pracuje v režimu takzvaných beta vln. Schopnost jednotlivých lidí vnímat realitu v normálním stavu se u jednotlivých lidí velmi liší. Například vjemy, které někteří jedinci jsou schopni přijímat v normálním stavu vědomí, jsou jiní schopni vnímat až ve stavu rozšířeného vědomí.

Rozšířené vědomí, kterého může být dosaženo různými prostředky, například spontánně, meditacemi, tancem, bubnováním či při použití psychotropních látek, magnetického pole kolem mozku apod., má většinou jeden základní účinek. Jsou omezeny smyslové vizuální vjemy a naopak u dalších smyslů jsou vjemy intenzivnější a ostřejší. Zrakem přichází do našeho vědomí za normálního bdělého stavu většinou nejvíce informací (vjemů) a zrak má největší vliv na naši orientaci v prostoru.

Při podrobném výzkumu činnosti mozku bylo vědci zjištěno, že při meditaci dochází k snížené aktivitě v temenním laloku, což je část mozku, která napomáhá při orientaci v trojrozměrném prostoru.

Proto se většinou při meditacích a podobných prostředcích doporučuje zavřít oči, či je upřít do jednoho bodu, což znamená, že se výrazně sníží či omezí zrakové vjemy, tj. sníží se příjem informací zrakem.

Ve stavu rozšířeného vědomí jsou vjemy barvitější, prostorovější a komplexnější. Zvuky (například hudba) mají více barev a další rozměr, chutě a vůně jsou intenzivnější a barvitější, dotykové vjemy těla (hmat) jsou prostorovější, plastičtější. Hmat nelze redukovat pouze na vjemy zprostředkované našima rukama.

Někteří lidé používají psychotropní látky, protože to umožňuje jejich intenzivnější prožívání sexuálních kontaktů (hmatu). I alkohol v menších dávkách u některých lidí zprostředkovává rozšířené vědomí. Většinou však alkohol vědomí spíše zužuje.

Ve stavu rozšířeného vědomí jsou velmi zajímavé zážitky z poslechu hudby. Stává se, že skladba poslouchaná ve stavu rozšířeného vědomí tak ovlivní vědomí, že samotný následný poslech skladby může vést k rozšířenému stavu vědomí (například skladba Om mani padme hum). Někdy se zase stává, že skladba se zdá při poslechu ve stavu rozšířeného vědomí nádherná a při normální poslechu zjistíme, že se jedná o skladbu zcela běžnou.

Ve stavech rozšířeného vědomí také můžeme vnímat mnohem zřetelněji celé vlastní tělo, nejen jeho povrch (dalo by se to označit jako vnitřní hmat). Lze vnímat jednotlivé orgány, tkáně, svaly a jejich stav i procesy v těle, které si běžně neuvědomujeme. Intenzivněji jsou také cítit nastupující problémy, slabé nezřetelné počínající bolesti a případně lze vnímat i příčiny. Například při nevýrazné bolesti v levé horní části hrudníku lze ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energetickou stopu vedoucí k zatím jen mírně a občas bolavému zubu v levé dolní čelisti.

Kromě toho, že ve stavech rozšířeného vědomí máme zbystřené čtyři smysly, tak v těchto stavech můžeme zažívat i jiné mimosmyslové vjemy.

Časté je mimosmyslové vnímání energií jiných bytostí či energií z kosmu (například příjem prány do jednotlivých čaker). Lze vnímat energie lidí, jejich pozitivní či negativní vyladění, intenzitu těchto energií. Zajímavá může být cesta veřejným dopravním prostředkem se zavřenýma očima a vnímáním energie lidí procházejících kolem. Samozřejmě lze takto vnímat i energie jiných bytostí než lidí (živočichů a rostlin), což nám následně umožňuje lépe jim rozumět a lépe je chápat.

Doporučuji ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energie potravin (i jejich ochutnáváním) a dle toho rozhodovat o jejich vhodnosti pro konkrétního člověka. Na základě tohoto průzkumu jsme přestali některé potraviny zcela kupovat a zkoušeli varianty jiné. Vhledem ke specifičnosti každého člověka je optimální, aby si tento průzkum prováděl každý sám pro sebe.

Dalším příkladem mimosmyslového vnímání ve stavech rozšířeného vědomí je napojení na informační kanál, což mívá rovněž více forem. Jednou z nich je channeling, tj. napojení na určitou bytost a příjem informací od ní, nebo napojení na informační pole Teoversa. Jedná se o mimosmyslový příjem informací. Důkazů, že tento mimosmyslový příjem informací opravdu funguje, je skutečně mnoho. Ti, kteří tvrdí, že nic takového neexistuje, buďto záměrně neříkají pravdu nebo nemají dostatek informací. Možná nejznámějším mimosmyslovým příjemcem informací je Edgar Cayce, který naprosto prokazatelně přijímal informace mimosmyslově, a to informace ověřitelné a ověřované, které byly skutečně přínosné pro mnoho lidí a dokonce i pro lidstvo. Na druhou stranu je nutné zachovávat jistou opatrnost, protože zdaleka ne všechny informace získané touto cestou musí být "pravdivé" či přínosné a některé mohou být dokonce přímo škodlivé či zavádějící.

Dosažený stav je závislý na specifičnosti každého jedince a na zvoleném prostředku použitém k dosažení rozšířeného stavu vědomí. Různé prostředky působí na každého člověka jinak. Nelze nic zcela zobecnit. Pouze lze vycházet ze zkušeností lidí jako předpokladu možné či pravděpodobné reakce na konkrétní prostředek, ale i u toho samého člověka může tentýž prostředek v různých dobách a situacích vyvolat i velmi odlišné reakce.

Nejběžnější zkušenost většiny lidí s různorodostí reakcí je u nejužívanější drogy, kterou je alkohol.

Zážitky jednotlivých lidí se mohou i diametrálně lišit. Rovněž tak se mohou i diametrálně lišit emoční vztahy jednotlivých lidí ke stejným zážitkům, i když je do určité míry problematické stanovit, že se jednalo o shodný zážitek. Každému vyhovuje něco jiného a jsou i lidé, kterým nevyhovuje vůbec nic. Jsou lidé, kteří nedokážou ani meditovat a na druhé straně jsou lidé, kteří se dokonce vytělesňují zcela spontánně, což za určitých okolností může být i nebezpečné.

Vlastnost některých (možná všech) psychotropních látek umožňující napojení na informační kanál je jeden z důvodů, proč jsou tyto látky zakazovány, přestože u většiny z nich byly prokázány léčebné účinky. Lidé ve stavech rozšířeného vědomí získávají mimosmyslově "pravdivé" informace o naší realitě a vzhledem k tomu jsou i podstatně obtížněji manipulovatelní.

Informace a vjemy (někdy i velmi komplexní) získané ve stavech rozšířeného vědomí jsou natolik silné, že tito lidé nepochybují o tom, že takto získané informace jsou věrným obrazem skutečnosti. Dokonce často dochází k tomu, že realita je v těchto stavech reálnější než při smyslovém vnímání naší 3D reality. Nejedná se pouze o mimosmyslové vizuální vjemy, ale i o komplexní prožívání reality, o skutečný prožitek reálné události či jevu. Tyto prožitky se mohou týkat naší 3D reality, ale i realit jiných, jiných dimenzích, nebo minulých i budoucích životů. Tyto prožitky bývají natolik reálné, že lidé nepochybují o existenci jiných realit či minulých životů a nikdo už nemá šanci je přesvědčit, že tomu tak není.

Většinou také již nepochybují, že existuje život po smrti a před narozením, protože oni si to skutečně prožili. Z pohledu absence smyslů našeho těla se jedná o mimosmyslové prožitky jiných realit, ale vlastní prožitek často obsahuje komplexní vjemy, někdy i takové, pro které obtížně nacházíme adekvátní pojmy v lidštině.

Z vyšších úrovní poznání (vše je jen hra vědomí) jsou naše smyslové prožitky této reality a mimosmyslové prožitky jiných realit na zcela stejné úrovni. Nejedná se vlastně o nic jiného než o přenos koncentrace vědomí na určitou část určité reality. Nechodí k nám nějaké obrazy z jiných realit, ale vědomí "skutečné prožívá" tuto jinou realitu.

Přenos koncentrace vědomí se dá přirovnat k přeladění kanálu v televizi nebo při podobenství s počítačovou hrou k vstupu do jiného programu (jiné počítačové hry), hru s jiným avatarem.

Mezi jednotlivými stavy rozšířeného vědomí existují značné rozdíly. Mezi pouhým příjmem informací a ještě třeba jen odpovědí typu ano/ne na naší konkrétní otázku a komplexním prožitkem jiné reality existuje mnoho stupňů a variant. Například na položenou otázku, zda jsme se účastnili v některém minulém životě určité bitvy, můžeme dostat odpověď ano, nebo můžeme vnímat komplexní prožitek bitvy trvající několik vteřin, minut či dokonce hodin, přičemž čas, který uběhne v této naší realitě, může být i velmi rozdílný.

Protože alkohol tyto prožitky zprostředkovává minimálně (a to ještě spíše lidem senzibilním) a naopak vědomí spíše zužuje je alkohol povolen a dokonce propagován mnoha různými mediálními prostředky jako naprosto běžná součást života, zatímco psychotropní látky jsou zakazovány a znevažovány.

Jsou lidé, kteří stavů rozšířeného vědomí dosahují spontánně. Dokonce si dovolím tvrdit, že stavu rozšířeného vědomí dosahuje spontánně někdy ve svém životě většina lidí (zejména v dětském věku), ale neuvědomují si, že se jedná o rozšířené vědomí. Pro informace získané ve spontánních stavech rozšířeného vědomí pak často hledají "rozumová" vysvětlení.

Z vyšší úrovně poznání (vše je "jen" hra vědomí) není rozdíl mezi prostředky vedoucími k dosažení rozšířeného vědomí. Proto představa, že některé formy dosahování stavu rozšířeného vědomí jsou nesprávné, škodlivé či nedovolené, je dle mého názoru minimálně nepřesná. Tak jako téměř vše jsou i tyto prostředky zneužívány, a to jak uživateli, tak i jejich "dodavateli či podavateli".

Pro mnohé mladé lidi jsou psychotropní látky nebo drogy přitažlivé právě tím, že zintenzivňují jejich prožitky smyslové a případně přinášejí i zážitky nové mimosmyslové. K mládí patří touha prožít něco nového a vzrušujícího. Při použití psychotropních látek na večírcích či diskotékách se asi léčebné účinky nedají příliš očekávat. V těchto případech se dají očekávat spíše negativní následky, čímž není míněn pouze potencionální vznik závislosti.

Tím negativním následkem může být i příliš silný zážitek nepřipraveného jedince, který může poškodit jeho psychiku. Často se jedná o neznalost účinků konkrétní látky či prostředku (například při individuálním zkoušení holotropního dýchání nebo regresní terapie bez dozoru odborníka) a v neposlední řadě i neznalost vlastní psychiky. Účinek konkrétního prostředku na konkrétní psychiku lze předem předvídat jen obtížně, a tak vlastně jedinou možností je konkrétní prostředek vyzkoušet. Velmi důležité je, za jakých podmínek je prostředek zkoušen. Pokud bych se měl pokusit o podobenství, tak bych to přirovnal k bungee jumpingu, kdy se neřeší váha skákajícího a pouze je pro všechny nastavena jednotná délka elastického lana. Přesto k použití některých prostředků přistupují většinou mladí lidé tak, jako by "elastické lano bylo vždy dostatečně krátké".

Touha po používání psychotropních látek u mnoha lidí může mít i jinou příčinu. Tou je zahlcenost mysli běžného člověka množstvím vjemů (zejména zrakových a sluchových) a informací, které se na něj valí z každé strany. Proti době třeba před padesáti nebo sto lety je jich mnohonásobně více. Lidé jsou stále zahlcováni smyslovými vjemy, čímž dochází k určitému otupení a touze zažít něco mimořádného a silnějšího než jsou každodenní zážitky. Lidé vždy používali drogy a psychotropní látky, ale jejich rozšíření v dnešní době téměř do každodenního života je velmi rozsáhlé.

Drogy (kromě alkoholu a tabáku) bývaly dříve výsadou spíše vyšších vrstev společnosti tak zvané západní civilizace, ale v současné době jsou rozšířeny do všech vrstev. Velké rozšíření psychotropních látek nastalo s hnutím hippies v šedesátých letech.

Dnes je svět zamořen světlem, hlukem, vůněmi, zápachy a různými energiemi (zejména elektromagnetického charakteru). Svět, do kterého se lidé noří při použití psychotropních látek, může rovněž být útěkem před touto realitou.

Pro mnoho lidí samozřejmě zůstává otázka, zda je skutečně možné vnímat jiné reality nebo se napojit na informační kanál či informační pole. Pokud však přijmeme variantu, že svět je jedno ohromné vědomí a vesmír se podobá počítačové hře, tak to problémem není, protože stvořitelem je tato možnost naprogramována. V mnoha počítačových hrách bývá naprogramována možnost použití nestandardních až zázračných prostředků známých spíše ze sci-fi a fantazy než z reálného života.

Na závěr bych rád upozornil na jednu dle mého názoru důležitou myšlenku. Stavy rozšířeného vědomí by se "neměly" stát cílem, ale pouze prostředkem k poznání a zejména sebepoznání, k vlastnímu vývoji, k lepší seberealizaci v této realitě. Uvozovky u slova "neměly" jsem použil proto, abych tento pojem zrelativizoval, protože nelze předem pro konkrétní bytost vyloučit nikdy nic jako apriori nevhodné.

----

- Tolik Miroslav Zelenka, jehož knihy jsou zajímavé a přínosné, otevírající Vědomí, doporučuji!
-----------------

Komorní léčivé "A" 432 Hz

20. února 2018 v 16:52 | elf |  Léčivé techniky

Snižte frekvenci 440Hz o 1,776%, čili zpět na 432Hz a připravte se na celkovou transformaci...

Zajímejte se o Solfeggio původní - harmonizující frekvence!
Pokud si naladíte kytaru nebo jiný nástroj přesně na správné harmonické původní frekvence, vznikající hudba bude pak přirozeně léčivá a harmonizující :-)
To si totiž některé "elity" nepřály, aby hudba přirozeně léčila, takže přeladili stupnice tak, aby působily nenápadně disharmonii v těle! Najděte si k tomu na netu více informací...


Téměř všechny instrumenty jsou záměrně přeladěny na frekvenci 440Hz.
Pouze hudební nástroje starší více jak 63 let jsou laděny na frekvenci správnou, čili na frekvence 432Hz.

Přeladěním na jiný kmitočet jste totálně rozladěni. Proč, protože muž se jménem J. Goebbels - nacista a Ilumináti, kteří si nepřejí vzestup lidského vědomí, se postaral o to, aby u všech hudebních nástrojů byla zvýšena frekvence o 1,776%.

Disharmonie se dnes týká celé stupnice, i dalších tónů krom A.

Pročpak myslíte, že někteří velice populární zpěváci byli velice populární, strhující davy a proč si myslíte, že zemřeli tak mladí? Že by jen pouhá náhoda? Více na VIDEU v angličtině s názvem: 432hz vs 440hz pt 2 - Nazi Fluoride & How illuminati 440hz Music Poison Pineal Gland".

Úzce související článek s názvem: "Karel Gott se už před 11 lety bál totalitní světovlády (Co vy na to?)" je uveden ZDE.


432 Hz na čtyři-sta-třicátou-druhou je rychlosti svetla, s 1% presností.
Z toho jasně vyplývá, proč je třeba poslouchat zvuky s vibrací 432Hz!

* 432 Hz - Unlocking The Magnificence Of The 3, 6 and 9, The Key To The Universe - Here.

* Zpívající OM 432Hz / CANTO DELL' OM ( SINGING OM ) 432 Hz - ZDE.

* 432Hz, zázračný tón - Pozvedni pozitnivní vibrace | Ozdravující frekvence 432Hz | Vzpruha pozitivních energií / 432Hz Miracle Tone - Raise Positive Vibrations | Healing Frequency 432hz | Positive Energy Boost Uvedeno ZDE.Proč nás "ještěrky" změnou rezonance rozladili a fluorem nám chtěli otrávit funkci mozkové šišinky?
No přeci proto, že se snaží lidstvu zamezit vzestup do vyšší dimenze a chtějí ho nadále ovládat a využívat!
To se jim už ale nepodaří, neboť nikoliv zmanipulované, ale skutečné pravdy lezou na povrch.

Navíc, už jsme se dostali do Arkturiánského koridoru, čímž naše cesta na svobodu začíná.Krystalická planetární mřížka se skládá ze 144 trojúhelníků;
144 x 3 = 432 a 432 Hz, takže komorní A neboli Óm jstě nebylo
jen tak náhodou změněno na nepřirozených 440 Hz.

KOMORNÍ A = 432 Hz - RAJSKÁ HUDBA Uvedeno ZDE. Pusťte si video s názvem: "CANTO DELL' OM ( SINGING OM ) 432 Hz" a nalaďte se na správné frekvence své energetické podstaty.
Hlasitost můžete trochu osolit, aby ty rezonance prošly až jak se říká do morku kostí. :-)

Když přitom budete souznícně mručet tak, že vám při tom začne rezonovat lebka, tak to bude působit ještě více. Můžete přitom dokonce začít prožívat extázi.I toto video, s názvem: "ADELE - Someone Like You - A=432Hz ", je velice účinné. Uvedeno ZDE.
Další video s názvem: 432HZ-8HZ - Zvuk tvého Já ! / 432HZ-8HZ - The sound of YOU!" je uvedeno ZDE.


Hudba, která neničí naši vnitřní harmonii a napojení se na Vesmír: Fenomén 432 Hz Uvedeno ZDE.

12 vláken Solfeggio zvuků - Matrix akustické medicíny /
12 Strand Solfeggio Sound Matrix from Sonic Medicine - ZDE.

Zajímejte se o princip světa kolem sebe, prohlédněte všechny nenápadné iluze a pasti,
a hlavně: Probouzejte své vědomí - je nejvyšší čas a ty nejlepší podmínky i vnější pomoc k tomu...
Využívejte nové světelné techniky, informace, harmonizujte, čistěte, otevírejte Vědomí, šiřte dobré informace i dalším dobrým duším, které se zajímají o své zdraví, informujte své blízké okolo...

:-)

-------------------

Šungit - Kámen života (další praxe)

20. února 2018 v 16:27 | elf |  Super KNIHY

Zpracováno z knihy ŠUNGIT - KÁMEN ŽIVOTA (Regina Martino)
- knihu velmi doporučuji, je výborná, obsahuje i studie lékařské na používání šungitu pro léčení atd.

Vypsal jsem pár informací, spolu s vlastními zkušenostmi:


ŠUNGIT V AUTĚ
velmi uleví, protože již pouhé sezení v automobilu (i dopravním veřejném prostředku) bez zapnutého motoru oslabí naše biopole o 15 %. A po nastartování přibude silné elektromagnetické pole (kontroluji magnetometrem), připočtěme mobilní telefony cestujících, zvláště pokud si nevypnou alespoň datové přenosy. Plechové vozidlo je faradayova klec, v níž se všechna přítomná pole odráží a kumulují a jen malé množství prochází okénky přes pokovená skla ven.

Účinky záření mobilů v autě tak bývají i 10 x silnější - negativnější. Když se vozidlo pohybuje, každý mobil častěji komunikuje se střídajícími se BTS vysílači a vyzařuje, čímž narušuje soustředění, nervový systém… Šungit nám v autě může velmi zásadně pomoci tím, že nás spojuje se zemí, vylaďuje na náš střed a chrání před levotočivými torzními poli, která vytvářejí motory vozidel a všechna elektromagnetická pole. Proto by neměl šungit v žádném autě chybět! Alespoň koule nebo pyramida velikosti 6 cm. Pro řidiče se doporučuje i šungitový polštářek jako ochrana před únavou. Šungit posiluje biopole, vitalitu, klid.

ŠUNGITOVÁ VODA
se připraví snadno - na litr vody stačí 100 g propláchlých šungitových úlomků (pyramidku 4 cm), večer je vložíme do džbánu a ráno se doporučuje vypít jednu sklenici a další průběžně přes den jako energizující nápoj. A pití na jeden týden v měsíci vždy přerušit. Nejlepší účinek je po 3 dnech působení šungitu ve vodě.

Nemá žádné vedlejší účinky. Stimuluje vylučování toxinů z těla, tím urychluje probíhající léčivé procesy. Nedoporučuje se ve velkých dávkách. První zmínky se týkají pití pramenité vody, která vyvěrá ze šungitových skal v oblasti Oněžského jezera v Karélii, kde si lidé uvědomili její léčivé vlastnosti. Kohoutková voda mívá zničenu strukturu a nízkou energetickou hodnotu, označuje se jako mrtvá voda - má negativní vliv na buňky našeho těla i na jednotlivé bílkoviny a zesiluje šíření volných radikálů - dochází k rychlejšímu stárnutí buněk.

Šungit vodu opraví a nabíjí, při mytí š.voda urychluje regenerační procesy v kůži, pomáhá při akné a dalších kožních problémech, jako obklad na poranění a popáleniny, ekzémy. Abyste se však vyvarovali hromadění dusičnanů, chlóru a dalších látek, doporučuje se každé 4-6 měsíců pročistit kamínky šungitu na slunci nebo raději je vyměnit v případě silněji chlórované (městské) vodě.

NOŠENÍ ŠUNGITU
na těle, zejména stříbrného, je vynikající ochrana, posiluje hojení, zvyšuje vitalitu, zdvojnásobuje naše biopole. Náramky, náhrdelníky - velmi mocné účinky na naše tělo, při práci celý den s počítačem, myší, telefonem. Nošení u srdeční čakry podpoří vztahy, sebelásku i dávání lásky. Na poraněnou nebo popálenou oblast stačí přiložit šungit 10 minut, aby aktivoval lokální sebeléčivé síly.

Malé leštěné šungity položte na oční víčka, zatímco se chvíli natáhnete se zavřenýma očima (efekt se ještě umocní přiklopením očí a šungitu dlaněmi (netlačit ale šungit do očí, jen vnímat teplo dlaní na oči - energie - "palmování"). Tím velmi ulevíte očím od celodenního stresu.

Dětem šungit snižuje hyperaktivitu, úlevu od trápení, nejistot, zakotví je. Starým lidem zmírňuje bolesti (přímým přiložením šungitu) na bolavá kolena, záda, při artróze, pro dobití životní síly, problémy s krevním oběhem, křečovými žílami, oteklými chodidly (lepší je šungitový kobereček). Neaplikovat 3h před spaním - je lepší se vyhnout zvýšené stimulaci a aktivaci energií, jinak by dotyčný špatně usínal.

VÝHODY ŠUNGITU V ORGONITU (vlastní zkušenosti)
- orgonit neustále svým principem "dotuje", dobíjí šungit, zalitý do směsi s organickou pryskyřicí. Proto jej není třeba již oplachovat ani nijak nabíjet na sluníčku, prostě žádný servis. To je výhodou především u varianty orgonitových "koleček" nalepených na mobil, protože když na mobil, tablet, nalepíte jen přímo šungitovou destičku, těžko ji budete moci pak oplachovat vodou.

Do větších orgonitů přidávám úlomky šungitu, protože se prokázal příjemný efekt působení - zklidnění prostředí, dětí, klientů, disharmonických energií ze stresů, emocí, nálad… Orgonit se šungitem dokáže jakoby velmi uklidnit, usadit, uhladit a uzemnit situaci místnosti do větší pohody.

VÝHODY ŠUNGITU SAMOTNÉHO (není v orgonitu) - přímý dotek š. na kůži, přímější vliv na biopole, tvar pyramidy na eliminaci GPZ. KOMBINACE ŠUNGITU S MINERÁLY - přiložením křišťálu nebo fluoritu dochází ke zbystření mysli a posílení duševních schopností.

Selenit, ametyst, růženín, čaroit, lepidolit, bílý jadeit mají s šungitem výrazně harmonizující účinky, navozují celkovou rovnováhu, díky čemuž přijímáme povznášející vyšší vibrace z horních čaker, aniž bychom nadměrně aktivovali svoji mysl. Šungit je "kámen života", katalyzátor.

Meditace zvláště se stříbrným šungitem a některým dalším minerálem vám může přinést velmi hluboké poznání a vhledy.

Šungit čistí negativní náboj ostatních kamenů, navrací je k jejich přirozené vibraci. V zemědělství a na zahrádce šungit podporuje fotosyntézu a stimuluje vše živé, obnovuje půdní vrstvu mikroorganismů. Rostliny vykazují větší vitalitu, zářivější barvy, rostou rychleji, jsou odolnější vůči plísním a suchu.

ŠUNGIT ČERNÝ obsahuje cca 64 % organického uhlíku a používá se nejčastěji v hrubých úlomcích, jako granulát, nebo ve tvarech pyramidy, koule, krychle, různých přívěšků a destiček.

Levnější ale slabší s polovičním efektem je pak Šedivý šungit, obsahující polovinu uhlíku - 30 %.

ŠUNGIT ELITNÍ - STŘÍBRNÝ má polokovový stříbrný lesk, obsahuje 98 % organického uhlíku. Tvoří pouhé 1 % veškerého objeveného šungitu. Proto se obtížněji získává, za vyšší cenu, je v podobě úlomků, nejde brousit do tvarů, ale má dvojnásobný efekt a dosahu působení.


-----------------

Šungit je výborná věc, po mnohaletých zkušenostech osobních
jej doporučuji používat,
a z knihy Šungit - kámen života - čerpat další a další informace... :-)
-----------------

Kam dál