A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Nárůst vysokofrekvenční mikrovlnné radiace ve městech

11. února 2010 v 1:48 | Orgonet |  Elektrosmog
Tabulka organizace Next-Up Bioinitiative ukazuje průměrný nárůst umělého vysokofrekvenčního mikrovlnného záření od 900 MHz do 2,5 GHz v městských oblastech v letech 2000 - 2009. Vzestup je alarmující ...
Zelený údaj 0,6 MHz označuje hranici, která je dle Bioinitiative přípustná a za jejíž uzákonění organizace bojuje.
Tato norma byla již uzákoněna v Lichtenštejnsku, k velké nelibosti okolních mobilních operátorů...
Uvádí se, že pro bezchybnou funkci mobilních telefonů stačí hustota záření 0,01 V/m.

Evropský parlament se začal zabývat škodlivostí záření z vysílačů


Dobrá zpráva: v Evropském parlamentu je pár rozumných lidí, kteří jsou ochotni se starat o bezpečnost občanů. Zatím je to jen výzva k jednání, která vznikla na základě rozsáhlých občanských aktivit v západních státech (zejména Španělsko, Francie, Belgie), kde organizace Bioinitiative: Next-Up provádí rozsáhlá měření, informační kampaně a demonstrace týkající se omezení vyzařování střešních i ostatních vyšílačů v dosahu obyvatelstva na 0,6 V/m. Současné měřené evropské hodnoty ozáření veřejnosti se pohybují v řádech 10x až 100x vyšších. Přitom pro bezchybné fungování mobilních telefonů stačí údajně 0,01 V/m... U nás se hluboce mlčí a panelů a bubnů na našich střechách tiše přibývá...

Tisková zpráva Evropského parlamentu, Výbor pro veřejné zdraví, 2. 4. 2009, 12.34


Jak se vyhnout potenciálním rizikům elektromagnetických polí
(Překlad: Orgonet)

Antény a jiná zařízení vydávají elektromagnetická pole by měly být umístěny ve zvláštní vzdálenosti od škol a zdravotnických zařízení, jak praví zpráva iniciativy výboru přijatá ve čtvrtek 2. 4. 2009. Komise by měla dát k dispozici důvěryhodnější informace o účincích vystavení elektromagnetickým polím pro občany, kteří se všeobecně necítí dostatečně informováni o této otázce.

Jak lidské tělo absorbuje elektromagnetickán pole vysílaná různými přístroji, jako je radio, televize, mikrovlnná trouba, mobilní telefon, mobilní vysílače či vedení vysokého napětí?
Pokud Evropská unie stanovila limitní prahy pro vystavení záření na ochranu pracovníků proti účinkům CEM, na základě principu opatrnosti by bylo třeba přijmout taková opatření rovněž pro kategorie obyvatelstva, kterých se to týká, jako lidé žijící v blízkosti zařízení a jejich uživatelé.
Podle zprávy Frédérique Ries, (ADLE, BE) je v obecném zájmu podpořit řešení spočívající v dialogu mezi průmyslovými aktéry, veřejnou správou, vojenskými autoritami a asociacemi občanů, pokud jde o kritéria instalací nových antén GSM nebo vedení vysokého napětí, a zejména zajistit, aby školy, předškolní zařízení, sociální a zdravotnická zařízení byla v určité vzdálenosti od těchto zdrojů záření. Zpráva byla přijata širokou většinou: 559 hlasů pro, 22 hlasů proti, 8 se zdrželo hlasování.

Zlepšit ochranu optimálním rozmístěním věží a vysílačů

Mezi jiným by ochrana osob žijících v blízkosti těchto zařízení měla být brána v úvahu nařízením o "optimálním umístění věží a vysílačů". Poslanci se domnívají, že množství antén mobilních operátorů a tedy vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím by mohlo být redukováno vyhláškou o infrastruktuře operátorů mobilních telefonů.

Bojovat proti nedostatku informací

Většina občanů nemá dojem, že veřejná správa je řádně informuje o opatřeních, jejichž cílem je chránit obyvatelstvo pře elektromagnetickými poli, jak ukazuje nedávno publikovaný průzkum Eurobarometru. V důsledku toho parlamentní komise vyzývá Komisi k zveřejnění map ukazujících vystavení linkám vysokého napětí, telekomunikačních věží a zejména telefonních antén.

Komise je vyzvána, aby přednesla každoroční zprávu o úrovni elektromagnetického záření v Unii, o zdrojích a opatřeních přijatých Unií, aby lépe chránila lidské zdraví a životní prostředí.
Zpráva navrhuje také komisi, ve snaze o politickou a rozpočtovou účinnost, částečné přerozdělení financování obcí a vydání prostředků na studie o elektromagnetických polích, s cílem upozornit mladé Evropany na správné zacházení s mobilními telefony, jako užívání "hands free", krátké hovory, vypínání telefonu, pokud se nepoužívá - jako např. ve škole, užívání telefonu tam, kde je dobrý příjem. Ve skutečnosti většina evropských občanů, zejména mladých mezi 10 - 20 lety, užívá mobilní telefon jako předmět užitkový, funkční i módní.

Údaje

Speciální průzkum Eurobarometru v r. 2007 ukazuje následující výsledky, pokud jde o zájem občanů o případná zdravotní rizika elektromagnetických polí: 14% se o toˇvůbec nezajímá, 35% se o to příliš nezajímá, 35% se o to dost zajímá a 13% je velmi znepokojeno.
Stejná zpráva učinila závěr, že podle občanů jsou nejvýznamnějším zdrojem elektromagnetického pole vedení vysokého napětí - to se domnívá 37% (na Kypru 81%, v Řecku a Itálii 65%).
80% občanů se necítí informováno, pokud jde o současnou ochranu proti možným zdravotním rizikům elektromagnetických polí.

Evropský parlament vyzývá k publikování výsledků studie Interphone, vědeckého projektu založeného na průzkumu svědeckých případů za účasti 12 zemí celého světa, za účelem zjištění, zda užívání mobilních telefonů je spojeno s rizikem rakoviny. Studie začala v roce 2000, ale její výsledky byly od r. 2006 odloženy.

V červenci 1999 Rada doporučila následující hodnoty pro omezení vystavení elektromagnetickým polím:
1. GSM (900 MHz): 41,25 voltů/m
2. DCS (1 800 MHz): 58,33 voltů/m
3. UMTS (2 100 MHz): 61 V/m

Některé členské státy, jako Řecko, Polsko a Belgie, přijaly přísnější normy pro omezení expozice. V Lucembursku je ochrana 14x větší než v ostatních státech EU: maximální hodnota povolená pro vysílač umístěný v blízkosti obyvatelstva je 3 volty/m.
 


Aktuální články

Reklama