A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

2012 a Ing. Pavel Karpeta

5. března 2011 v 0:16 | Enigma |  Po roce 2012

Ing. Pavel Karpeta:
Lidstvo může ovlivnit, jaká budoucnost ho potká!
Posledních několik let se stále častěji mluví o roce 2012. Názory na to, co by se mělo stát a jaký to bude mít na lidstvo vliv, se však velice liší. Je rok 2012, konkrétně onen zimní slunovrat 21. prosince 2012, něčím výjimečný, či to bude den jako každý jiný?
Bude to den jako každý jiný. Dění, které je s oním dnem spojováno, je už dávno v běhu a poběží i po tomto datu. Osobně to vnímám jako velký střet sil v makrokosmu, který existuje nezávisle na naší vůli, a který je důsledkem změn poměru sil v souvislosti s posunem pozic sluneční soustavy vůči galaktickému jádru. Nepochybuji o tom, že výsledek tohoto střetu je již variantně naprogramován a dán právě změnou poměru sil ve prospěch Světla. Považuji za samozřejmé, že člověk a lidstvo jako celek může ovlivnit konečný výsledek toho, zda se projeví lepší či horší varianta. Ovšem tím hřištěm, na kterém my lidé můžeme a máme být činní, není makrokosmos. Naším hřištěm a rovinou, která je nám vyhrazena, je náš vlastní mikrokosmos. Ten je plně v naší moci a jeho rekonstrukce vlastní silou je díky přítomnosti transformačních energií možná a žádoucí. A mikrokosmos každého z nás po rekonstrukci poté, kdy se k tomu rozhodneme, zcela zákonitě ovlivní příznivým způsobem také situaci v makrokosmu. Protože mikrokosmos každého z nás je s makrokosmem úzce propojen.
Co přesně myslíte tím mikrokosmem, na kterém bychom měli pracovat ?
Tím mikrokosmem je naše vlastní nitro. A ukazatelem k němu je pro nás znalost skutečného významu Kristových slov o široké a úzké cestě. Širokou cestou, kterou jdou dnes - podobně jako v minulosti - téměř všichni a která nikam nevede, je cesta hledání čehokoli mimo nás ve vnějším světě. Ale cesta do vlastního nitra je tou úzkou cestou podle Krista. Cestou, jíž jdou stále jen nemnozí, ale která vede k cíli. Právě na této cestě máme možnost v sobě objevit a probudit multidimenzionální sílu ukrytou v našem nitru. Tato mocná síla může změnit a zcela jistě změní nás samotné a naše vyzařování směrem do makrokosmu. Tato síla našeho nitra je zatím tlumena vlivem určitých sil, jež kolem nás působí již po tisíciletí a jejichž skutečného působení si většinou nejsme vědomi. Ze strany našeho okolí jsou vyvíjeny účinné aktivity, jak nám zabránit tuto sílu objevit a použít. Je tady už po dva tisíce let církev svatá, jež nás vede zcela cíleně směrem k názoru, že duch je všechno a tělo není nic. Pak jsou zde ateisté, kteří nám odpadlíkům od jediné správné víry logicky podsunují myšlenku, že existuje jenom tělo a duch i duše jsou výplody chorých mozků. A aktuálně teď mezi námi na Zemi působí mnoho falešných proroků, kteří ty z nás, kdo jsme neuvázli v některé z předchozích dvou pavoučích sítí, chytají do tenat víry v to, že jedinou cestou je opět cesta k duchu. A fyzické tělo /a jeho vědomí - ego/ je nám při tom na překážku. Vedou nás k tomu, že je tělo třeba jaksi prosvítit, nějakým způsobem umenšit, ovládnout nebo rozpustit, aby nám lidem nepřekáželo na cestě k duchu. Všechny ty tři cesty však vedou do pekel. Protože nemají na programu nic menšího než ve vzájemné spolupráci nás všechny držet v situaci, kdy je nám bráněno odstranit duální roztržení naší pravé lidské podstaty v inkarnaci zde na Zemi. My lidé jsme zde totiž duálními bytostmi v duálním světě a právě v přijetí této duality a vzájemné spolupráci obou duálních bytostí v nás je skryta ona multidimenzionální síla, kterou je nám tak ze strany okolí bráněno poznat.
Hovoříte o naší dualitě, tedy o dvou bytostech v nás. Můžete to upřesnit? V čem vidíte tu multidimenzionální sílu?
Dobrá otázka. Pro nás, kteří žijeme na Zemi ve fyzickém těle, je naprosto klíčová spolupráce dvou samostatných bytostí v nás - dvou samostatných vědomí, vědomí ducha a vědomí těla. Je nutné si uvědomit, že ten v nás, který přichází shora, tj. náš duch, se spojuje s tím v nás, který přichází zdola, tedy s naším tělem. A oba se spojují v nás samotných, kterými tady na Zemi jsme, tedy v naší duši. A pozor prosím, vezměte zcela vážně, že ta dvě vědomí ducha a těla v nás jsou po dobu inkarnace naprosto samostatná a proto se zcela přirozeně chovají jako soběstačné a také sebe-vědomé bytosti. V jistém smyslu slova existuje něco jako vnitřní manželství ducha /mužský princip/ a těla /ženský princip/, tedy muže a ženy v nás. A jistě nemáte problém pochopit, že jako v každém manželství je velmi důležité, jak se k sobě oba manželé navzájem chovají. Zda si rozumí, dokáží si vyjít navzájem vstříc a chovají se k sobě slušně. Protože pokud tomu tak není, vy jako žijící člověk ve své duši jako součtové bytosti, kterou tady na zemi jste, prožíváte zmatky, hrůzy a průsery ve vás vznikajícího a existujícího neporozumění těch dvou. Multidimenzionální silou v každém z nás nazývám tu sílu, která se nám zákonitě otevře poté, kdy tyto dva v nás spojíme duální láskou a naučíme je vzájemně spolupracovat ku prospěchu prožívání tohoto světa naší duší. Protože tento svět prožíváme právě z pozice této součtové duše.
Mohl byste to nějak rozvést? Jaké důsledky z toho podle Vás pro náš život plynou?
Ze své dlouholeté praxe při rekonstrukci lidské psychiky vím, že se v naprosté většině z nás ta dvě vědomí, tedy vědomí ducha a vědomí těla, bytostně nesnášejí. A budete zřejmě velmi udiveni faktem, že je to právě naše vědomí ducha, tedy naše pravé "Já", které nemá rádo a v mnoha případech přímo nenávidí druhotné, promítáním kvalit "Já" do hmotné roviny vyvolané vědomí "já" /ego/. V běžném člověku tato dvě "Já" a "já" naprosto nespolupracují a jak už bylo výše řečeno, jejich nespolupráce je plně podporována existujícími systémy víry zde na Zemi. Ano, víry. Protože i ateisté jsou věřící, jen nikoli v boha, ale s prominutím v h…. A ona multidimenzionální síla je skryta právě v pochopení nutnosti vzájemné koexistence a vědomé spolupráce obou našich vědomí v duši skrze prožívání vzájemné duální lásky a bezpodmínečné přijetí vědomí vlastního těla vědomím ducha. Dovolte mi v této souvislosti tento malý příměr. Přirovnejme existenci multidimenzionální síly v nás ke krabičce zápalek, kterou nosíme všude s sebou, aniž bychom si byli vědomi možností, které nám její využití skýtá. Po mnoho inkarnací a mnoho let tohoto života trpíme chladem vzájemně negativních postojů těch dvou vědomí v nás, které přijímáme do sebe často již v prenatálním období pod tlakem tradic hmotného okolí. Jistě je vám známo, že to, co je uvnitř v nás, to si z okolního světa přitahujeme. To vše se prudce změní, když pochopíme, že je v našem nitru, v oné krabičce zápalek, ukryta dvojice energií sirky ducha a škrtátka těla. A dáme-li určitým způsobem vědomě k sobě tyto části sama sebe a škrtneme sirkou /propojíme-li je vzájemnou láskou/, vyvoláme tím k existenci onu multidimenzionální sílu očistného ohně, který naplní naše nitro a vyžene z něho chlad negativity, běžně do něj distribuovaný po celý život z našeho okolí. Tento plamen lásky zažehnutý vědomou spoluprací obou našich skutečných "Já" a "já" po dobu inkarnace vede k hřejivému pozitivnímu přístupu vědomí ducha k vědomí vlastního těla, k životu, světu i k lidem v našem okolí. A mění vyzařování našeho mikrokosmu z negativně laděného na méně a později i silně pozitivně laděné. A to mění náš život tady a tuto změnu samozřejmě makrokosmos kolem nás nemůže ignorovat. Jde tedy jen a jen o to, kolik z nás lidí tohoto světa dokáže tuto změnu ve svém mikrokosmu udělat.
Takže Vy vidíte v souvislosti s rokem 2012 prostor pro transformaci každého z nás ve vlastním mikrokosmu. Myslíte, že touto cestou lidé mohou dění v roce 2012 ovlivnit?
Ano, v tomhle směru jsem mírným optimistou. Vzpomeňte si na slova bible o tom, že pár spravedlivých mohlo zachránit Sodomu a Gomoru před zničením. Skeptickým jsem ovšem pokud jde o to, kolik lidí, a zda vůbec, se touto cestou vydá. Agresivita stresujících faktorů emitovaných silami tohoto světa, které si změnu nepřejí, rok za rokem stoupá a stoupat nutně bude. Tato doba je podle mého vnímání skutečně dobou třídění zrna, jak je zmiňováno v bibli. Jako člověk dokonale vnímám v celé její neutěšenosti roli křesťanské církve v historii tohoto lidstva. Což ovšem neznamená, že bychom měli zejména to, co je spojeno s Ježíšem Kristem a starými texty do bible vloženými, jako zdroj důležitých informací podceňovat.
Jeden z úhlů pohledu na ty změny, které se mají v rámci tzv. fenoménu roku 2012 dít, naznačuje, že ti lidé, kteří se dokážou úspěšně transformovat, se přesunou do nějaké vyšší dimenze či světa...
Pomozme si opět příměrem. Díváme-li se na člověka jako na trojici samostatných těl rozdílných vibrací - tedy ducha, duše a hmotného těla - spolu spojených stříbrnou páskou, máme před sebou vizi tří mezi sebou propojených, dejme tomu kulových útvarů, pohybujících se v čase stejným směrem v rozdílných vibračních výškách. Postaví-li se nám do cesty hřeben pohoří /vibrační hranice pro přechod třeba do vyšší dimenze této Země/, jde o to, abychom je jako celek oněch tří kulových útvarů dokázali zdolat. A to můžeme dokázat jen tím, že našemu duší odmítanému a duchem nemilovanému hmotnému tělu /a jeho vědomí/ dodáme ze strany duše přijetí a ze strany ducha lásku, která zvýší vibrace vědomí našeho hmotného těla, a to ve svých konečných důsledcích umožní tomu zákonitě nejslabšímu článku řetězu trojice duch-duše-tělo ono pohoří spolehlivě přeletět. Pokud se nám to nepodaří a my se o něj zachytíme, je to jen a jen náš problém a přirozeně budeme prožívat něco zcela jiného než v tom případě, kdy se nám podaří ono pohoří zdolat.
Pokud se tedy tohle někomu z nás podaří, co to pro něj bude znamenat?
V rozsahu našeho rozhovoru nemohu zacházet do podrobností. Je částí mého vnitřního poznání získaného za ta léta, že existuje ve vyšší dimenzi něco jako sesterská planeta Země, jejíž pracovní název je Planeta světla. Tato Planeta světla by snad podle všeho mohla být totožná s onou dimenzí, o níž koluje na internetu zpráva jako o dimenzi 5D. Měl jsem příležitost po dobu několika let v 90. letech minulého století průběžně sledovat dění přípravy této planety k přijetí bytostí tohoto světa a mám zcela zřetelné signály o tom, že na ni již byli z jemnohmotných světů převedeni ti, kteří vyhovují její vibrační úrovni a v současné době nevlastní hmotné tělo. Přesně jak se uvádí v bibli: o něco nás, kteří jsme dosud v těle, předejdou ti, kdož jsou bez těla. Mám rovněž i poměrně podrobné informace o tom, že je dokončen i výběr těch, kteří dosud žijí mezi námi v hmotných tělech a budou ke dni "D" z této Země vzati a v tzv. oslavených tělech přeneseni rovněž na onu Planetu světla. A to aniž by zde po nich zůstala jejich hmotná těla. Rozhodně se tak ovšem nestane vtažením do UFO a kosmických lodí mimozemšťanů. Tohle je pustá dezinformace, která má zmást ty, u kterých to přichází v úvahu. Až se to stane, bude to posledním zvoněním pro ty, kteří zde zůstanou. Posledním zvoněním, že třídění zrna je započato.
Můžete nám přiblížit svoji představu toho, jak to konkrétně v pozemských podmínkách může probíhat? Dejme tomu, že se ocitnu ve skupině vyvolených a přijde den "D". Co mohu očekávat?
Stane se ve větším měřítku a organizovaně to, co se na Zemi běžně stává. Tento proces přechodu do jiných dimenzí není vůbec na Zemi neznámý. Jde o přechod otevřenými mezidimenzionálními či možná lépe řečeno "hvězdnými branami". Určitým způsobem půjde o záměrné otevření těchto "hvězdných bran" v bezprostřední blízkosti takto vybraných jedinců. A ti budou vyzváni k přechodu. Při respektování své svobodné vůle, samozřejmě. I těmto vyvoleným se může stát, že budou váhat rozhodující krok učinit a promeškají ten správný okamžik. Běžnou zkušeností lidstva je náhodné otevírání těchto "hvězdných bran", které stojí za mnohým nevysvětlitelným zmizením lidí v současnosti i blízké či daleké minulosti na čas nebo úplně z tohoto světa. Kdo kdy nečetl něco o tom, jak se zmizelý člověk vrací s několikadenním, případně několikaměsíčním zpožděním do této reality, aniž by on sám či kdokoli jiný spolehlivě mohl prokázat, kde se v inkriminovanou dobu pohyboval či nacházel. O těchto případech se dočítáte mnohdy v denním tisku, jsou dokumentovány docela dobře v příslušné literatuře. Tyto brány existují do mnoha paralelních světů a v nich existující potenciál energie vyrovnává potřebný energetický náboj fyzického těla, které pozvedá na novou vibrační úroveň. Tento proces také tělo uzdravuje a činí jiným, což je podstatou oné poznámky o oslavených tělech.
Jestli tomu rozumím správně, tak ty události spojené s rokem 2012 už probíhají a mají se stále zrychlovat a zintenzivňovat. Co se stane s těmi, kdo nebudou moci aktuálně tuto laťku v rámci své duchovní transformace přeskočit?
Dění na Zemi potom přejde do definitivní fáze skutečné očisty. Země v rámci této očisty s mnoha poměrně dramatickými průvodními jevy zahájí svůj posun ve vibracích do fáze označované na internetu jako 4D. Toto dění může variantně nabýt mnoha podob, takže je zbytečné o tom spekulovat. Nástin předpokládaných projevů kolem této transformace je možno najít ve starých textech proroků snad ze všech historických období lidstva, např. u Nostradama a nověji u Edgara Cayceho. V každém případě část lidí, kteří projdou tímto obdobím a udrží si i v oněch mimořádně obtížných podmínkách vysoké vibrace vědomí všech svých těl, se po svém odchodu z inkarnace mohou připojit k těm, kdo ve dvou fázích na onu Planetu světla /jinak sesterskou planetu dnešní Země/ dostali už dříve. Další, kteří projdou oním obdobím jakž takž dobře, se budou nově zrozovat na této transformované Zemi typu 4D a pokračovat ve svém vývoji. Podstatná většina lidstva, ať již bude událostmi na Zemi z jejího povrchu smetena válkou, nemocemi či přírodními živly nebo zemře běžnou smrtí, se bude muset spokojit s dalším vývojem mimo sféry svobodné vůle. Hovoří-li se v bibli o smetení do jezera plného síry, nevylučuji, že jde o popis tohoto děje.
Jak se člověk může nad tu hranici přechodu do 5D dostat? Máte nějakou radu, jak se lze nějakým způsobem duchovně pozvednout a tuto laťku překonat?
Částečně jsem na tuto otázku odpověděl již výše. Shrňme si to stručně do tohoto odstavce.
Je nutno začít mít konečně naplno rádi sami sebe. Tedy spojit vnitřní duální láskou svého ducha a své tělo ve své vlastní duši a uvolnit tak onu již zmiňovanou multidimenzionální sílu. Před nastartováním skutečné duální lásky k sobě je váš duch v pozici toho, kdo příliš zájmu o problémy svého hmotného vědomí nejeví a pokud ano, spíše je bagatelizuje a odmítá řešit. Příčinou toho všeho je fakt, že se cítí povznesen nad všechnu tu špínu tohoto světa, ve které se jeho hmotné vědomí nutně pohybuje a mnohdy ji bez opory svého ducha nezvládá. Vědomí těla je nezájmem svého ducha hluboce frustrováno, znechuceno a zraněno, a mnohdy, nevěda si rady se svými aktivitami, se snaží převzít iniciativu a ve společné duši se uchopit vlády. To je z obou stran pro vás, kteří tu žijete jako ona duše, velmi bolestivé a dramatické. Pokud se vám to podaří, tahle získaná multidimenzionální síla může být poté vámi využita k likvidaci strachů a přestavbě vlastních starých strnulých emocionálních a mentálních vzorců, které jste nedořešili ve svých minulých životech. Právě otevření oné multidimenzionální síly vám umožní to, co bývá v literatuře zmiňováno jako možnost řídit si svůj život sami. A to se vším všudy, včetně čištění vlastní karmy a všech nerovnovážných stavů vlastní psychiky s dopady do vibrací vaší duše. Konkrétní popis této tzv. úzké cesty podle Krista, která vede k cíli, můžete najít na mých webových stránkách.
Jakým způsobem lze ducha smířit s tělem?
Je důležité jednat se svým tělem jako se svým parťákem. Má to skvělé výsledky. Svět vám zrcadlí to, co máte vevnitř. Když se nemáte ráda, tak vás ani lidé nemají rádi. Když se nepřijímáte, tak vás ani lidé nepřijímají. Musíte mít rádi a přijmout své fyzické tělo. Výsledkem toho přijetí je, že aktivujete svou srdeční čakru, která spojí vaši fyzickou a duchovní stránku a odstraní rozervanost, která lidi trápí. Navíc si otevřete duchovní kanál a můžete začít přijímat energie shora i zdola, a tím usnadňujete svou transformaci, a navíc pomáháte s transformací i Zemi. Ale když nemáte lásku k sobě, tak je kanál blokovaný.
Jen abych to shrnula - mluvil jste o tom, že v souvislosti s rokem 2012 probíhají velké změny, ale že to zřejmě nebude nic skokového, že by se to stalo v ten jeden konkrétní den. Dá se říct, kdy to podle vás začalo?
Na to se názory různí. Já si troufám říct jenom jednu věc - že se tady v našem světě začaly projevovat různé síly, které jsou přímo přítomny v naší sluneční soustavě. A jde i o síly, které jsou galaktického charakteru. Některé nás podporují, některé nás chtějí ovládat, některé nám chtějí zase pomoc a tak dál. Ale jsem si prakticky jist, že po roce 2000 sem vstoupila další síla z centra vesmíru, síla mimo čas a prostor, tedy božská síla. A teď na Zemi působí tak, že brání volnému působení jedněch i druhých. Zdá se, že jejím cílem není nic jiného, než ponechat lidstvu a každému z nás čas na svůj vývoj. Řekl bych, že přítomnost a budoucnost se díky tomu mění - proto ty Nostradamovy a Cayceho předpovědi se jakoby opožďují. Protože z vůle stvořitele naší části vesmíru se čas jakýmsi způsobem natahuje a dává se lidem ještě příležitost, aby to konečně pochopili.
Jestli to chápu správně, tak když něco pochopíme, tak vývoj civilizace možná bude směřovat k lepším zítřkům, a když to nepochopíme, tak se naplní ty katastrofické vize?
To neví nikdo, jen ti nahoře v onom vesmírném dispečinku. Je možné, že do toho zasáhne síla, která není předvídatelná a zasáhne správným směrem ve prospěch člověka této Země. Radím ale na to nespoléhat.
Kdy k tomuhle všemu podle Vás dojde?
Dokud prokazatelně nedojde k tomu zmizení velkého množství lidí, aniž by tu po nich zůstalo fyzické tělo, můžeme být podle mého názoru poměrně v klidu. Ale kdy to bude, to vám neřeknu.
A jací lidé podle Vás zmizí?
Lidé, kteří zmizí, jsou ti, co na sobě hodně pracovali a dosáhli vysoké duchovní úrovně. Bude mezi nimi hodně dětí. Dnes se na Zemi rodí mnoho indigových a křišťálových dětí, a ty už na Zem přicházejí s tím, že půjdou na tu planetu 5D. A s nimi půjdou ti dospělí, kteří si stačili zajistit přesun přes tu laťku. Bude to planeta dětí.
V této souvislosti se někdy hovoří o tom, že by se na Zemi mohl objevit nový Spasitel, který se podle některých pověstí mohl dokonce narodit v Čechách...
Byl zvěstován příchod Syna člověka. A to, co se tu děje, to už má charakter druhého příchodu Ježíše Krista. Ale nebude to žádný fyzický příchod - nepřijde Ježíš Kristus, ale bude tu onen předvídaný Syn člověka. Bude tady jako člověk a do připravené nádoby jeho těla jednou sestoupí na čas nejvyšší duch této části vesmíru. Je psáno v proroctvích, že tento nejvyšší duch přinese ještě jednou Kristovo učení. Poslední soud, o němž se píše v bibli, bude v podstatě o tom, zda lidé dokáží nebo nedokáží přijmout Kristovo učení v pravé podobě. Protože když ho přijmete, začnete mít ráda sama sebe, začnete zvedat své tělo nahoru a spousta věcí se změní...
A máte nějakou radu, jak se mohou lidé na možné události připravit?
Lidé by měli jít po cestě vnitřní transformace a nedoufat, že s nimi někdo něco udělá. Nikdo s nimi nic neudělá. Lidé by na sobě měli pracovat, hledat pravdu ve svém nitru a odstraňovat všemožné bloky a negativní nánosy, které na ně naházela současná konzumní civilizace... A klíčové je, začít mít rád svoje tělo a tímto způsobem přiblížit hmotné tělo éterickému duchu a vytvořit z nich parťáky... Když se chcete začít mít ráda, potřebujete na to pouhých deset dní. Když pochopíte princip, tak je to vlastně celkem snadné... A ti lidé, kteří se to naučí, jsou po třech měsících úplně jiní. Nemůžete ovlivnit, co se stane s lidstvem, ale můžete ovlivnit, co se stane s vámi...
Děkuji za rozhovor.
Pozn.: Tento psaný rozhovor se od původního záznamu rozhovoru značně liší. Byl zaslán písemně panem ing. Pavlem Karpetou.
Kdo je Ing. Pavel Karpeta?
Ing. Pavel Karpeta, strojař a havíř, pod vlivem velké životní krize ve zhruba čtyřiceti letech zběhl od ateismu a materialismu k duchovnu a studiu energií stojících za tímto světem. Prošel fází praktické magie, léčitelství a studia řady duchovních nauk, aby dnes zakotvil v oblasti, která mu nejlépe vyhovuje. Tou oblastí je rekonstrukce lidské psychiky osobitou metodou postavenou na vlastní zkušenosti a životní praxi, o níž on sám říká, že není ničím jiným než praktickou aplikací lidmi dávno zapomenutého, nebo přinejmenším k nepoznání deformovaného učení Ježíše Krista. Blíže se o jeho práci a pohledech na svět můžete informovat na www.ragauian.cz, nebo v internetovém magazínu Jaroslava Chvátala na adrese www.matrix-2001.cz. Momentálně ing. Karpeta pracuje a přednáší v Praze. Jeho motto: "Ono to opravdu funguje... Nevěříte? Zkuste to!"

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama