close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Duben 2013

Sethovy promluvy

28. dubna 2013 v 9:21 | Jane Roberts cz 2013 (nakl. Pragma) |  Super KNIHY


Kniha Sethovy promluvy autorky Jane Roberts
vyšla znova v roce 2013 (nakl. Pragma).

Sethovy promluvy

Úvodem knihy Seth říká: "Není možné spatřit moji tělesnou podobu, jsem bytost bez fyzického těla. Tuto knihu diktuji skrze spisovatelku, kterou jsem si velmi oblíbil. Setkal jsem se s ní již v jiných dobách a na jiných místech. V tomto životě se jmenuje Jane Roberts a její muž Robert Butts zapisuje vše, co Jane diktuje ve změněném stavu vědomí."

Ukázka několika zásadních informací pro hlubší pochopení
vědomí našeho Já a hlubší - širší skutečnosti:

Možná si myslíte, že jste bytosti uvězněné ve svém fyzickém těle. Není to úplná pravda, je to jenom iluze. Stejně tak i hodnoty, o které běžně lidi usilují. Tyto hodnoty jsou naprosto pomíjivé a není dobré se k nim více upínat. Rád bych vás vyvedl z mylných iluzí. V podstatě nejste o nic hmotnější, než já. Jsem osobnost, která už není závislá na vašem fyzickém světě. A jako takový mám povědomí o pravdě, kterou jste už zapomněli (je za závojem zapomnění).

Nejste polapeni časem jako moucha v uzavřené lahvi, jejíž křídla ztrácejí význam. Nevěřte fyzickým smyslům, podávajícím "obraz" vaší reality. Odhalím vám realitu takovou, jak ji znám v několika vrstvách a dimenzích. Nechci tím tvrdit, že jiná skutečnost neexistuje. Vědomí existovalo již před vznikem vaší planety.

Vědomí vytváří formu a ne naopak. Jste příliš zaneprázdněni každodenními činnostmi, takže si neuvědomujete tu část sebe sama, jejíž síla je daleko vyšší a nadřazenější, než ta, která se projevuje ve vašem běžném já. Kdo jste VY - nikdy na to nepřijdete (v hmotném těle), pokud nepochopíte pravý charakter osobnosti a podstatu vědomí.

Sami si vytváříte svět, který znáte. Dostali jste strašlivý dar, a to: schopnost promítat své myšlenky ven do fyzického světa. To jde ruku v ruce s odpovědností. A ve vyšších dimenzích tím spíše a bez časové prodlevy. Pozemský čas - datový tok informací - je nastaven s určitým zpožděním kvůli projevení vlastností. Dokud si neuvědomíte, že jste sami tvůrci své existence, odmítáte přijmout tuto odpovědnost.

Vědomí si vybírá způsob vnímání různých dimenzí reality a to, které znáte, je vysoce specializované. Díky svým smyslům vnímáte trojrozměrný svět, ale ve své podstatě jste schopni vnímat i jiné, stejně platné dimenze. Nejste pytel z masa a kostí. Vaše vědomí není žádná prchavá látka. Vaše vědomí se po smrti nerozplyne jako obláček kouře. Vy sami vytváříte své fyzické tělo.

Je zde ještě další stránka, hlubší identita, která formuje vnitřní i vnější ego, a to rozhoduje o tom, zda budete v tomto okamžiku a na tomto místě fyzickou bytostí. Je to jádro vaší identity, multidimenzionální osobnost, jejíž jste součástí. Pro vaše já neexistují žádné skutečné hranice. Nikdy nemůžete pochopit sami sebe ani přijmout moji nezávislou existenci, pokud se nezbavíte myšlenky, že osobnost je pouze vědomí existující tady a teď.

Mohu říci, že vědomí existuje všude, například i ve vašich nehtech. Atomy a molekuly každé věci a každé části, nesou jistý druh vědomí. Neexistuje nic, skála, nerost, rostlina, zvíře ani vzduch, co by neobsahovalo jistou hladinu vědomí. Ocitáte se uprostřed neustálého pohybu, života, vědomé energie různých forem. Vy sami jste fyzicky složeni z buněk uvědomujících si svoji vlastní identitu, která ochotně vytváří fyzickou strukturu, vaše tělo. Neexistuje žádná mrtvá hmota, prostě nic, co by nebylo formováno vědomím. Všechny stupně mají vlastní schopnost vnímat a tvořit.

Vaše já není nijak omezeno. Neexistuje nic, co by omezovalo jeho možnosti. Omezujete se jen svojí vlastní ignorancí. Ztotožňujete se pouze se svým egem, čímž ztrácíte vrozené schopnosti. Člověk je multidimenzionální osobnost. Přesto mnoho lidí stále ještě schovává hlavu do písku trojrozměrné reality a předstírá, že jiná neexistuje.

Fyzická forma je jedna z iluzí, které si osvojujete a stávají se vaší realitou. Vaše fyzické smysly vám umožňují vnímat iluze, protože jsou na ně velmi zvláštním způsobem naladěny. Vnímat realitu ve skutečné podobě si vyžaduje jiný druh pozornosti (jiné ohnisko a zaměření vědomí) a jemnější manipulaci, než mohou fyzické smysly nabídnout. Váš názor na realitu je velmi omezený a vaše ego udělá vše proto, aby vás udrželo v tomto malém uzavřeném prostoru přijaté reality. Je plné strachu o své iluze "jistot" a o svůj zánik. Pokud uvolníte prostor intuici a instinktům, toto vnitřní vedení přesvědčí fyzicky orientovanou stránku vaší osobnosti o dalších dimenzích existence. Uvnitř duše je cosi jako otevřené okno, kterým můžete sledovat různé roviny reality, jakýsi multidimenzionální otvor, který člověku umožňuje soustředit se i jinam, než na materiální svět. Fyzické smysly však zastiňují tato otevřená okna a vnímají realitu vlastním způsobem. Psychologické otvory mezi jednotlivými dimenzemi existence jsou velmi časté. Bývají však jen zřídka odhaleny a ještě méně často využity.

Moje současná existence je mnohem bohatší a podnětnější. Nabízí daleko více příležitostí a možností k tvůrčímu projevu. Musíte zemřít několikrát, než budete připraveni vstoupit na palubu této existence. Když umíráte, ani si to někdy neuvědomujete. Smrti se nemusíte obávat. Já jsem zemřel již mnohokrát a píšu tuto knihu, abych vás o tom informoval. Nejprve si musíte uvědomit, že neexistuje žádná jiná objektivní realita, než ta, která je formována vědomím. Vědomí vždy vytváří hmotu, nikdy ne naopak. Mé prostředí je skutečnost vytvořena mnou a mně podobnými, je to projev našeho rozvoje. Neznáme stálé struktury. Nežijeme ve vesnicích ani ve městech. Tím nechci říct, že existujeme v prázdném prostoru. V první řadě hlavně nepřemýšlíme o prostoru jako vy, vytváříme různé obrazy (kulisy), které nás obklopují.

Váš fyzický svět je pouhou replikou vašich vnitřních tužeb a myšlenek. Myslíte si, že věci existují nezávisle na vás. Neuvědomujete si, že jsou to pouhé projevy vašeho vnitřního já. My víme, že formujeme svoji vlastní realitu, takže to děláme s patřičnou radostí a tvůrčím elánem. Známe vnitřní zákony materializace. Můžeme se ocitnout v jakémkoli období vaší historie (vždyť i čas je iluze). Měnící se formy nijak neruší ostatní, protože ti je vnímají jako mé okamžité nálady, pocity nebo myšlenky. Cestuji do různých rovin existence, abych plnil povinnosti učitele a využívám jakýchkoliv pomůcek a technik, které mi umožňují kontakt v rámci jednotlivých systémů. Všechny systémy reality nejsou materiálně orientované, některým je fyzická forma zcela cizí a nerozlišují pohlaví.

Ve svém domácím prostředí mohu na sebe vzít jakoukoliv podobu, která se mi zlíbí. A ta se liší podle charakteru mých myšlenek. Vy vytváříte své fyzické tělo a podobu v podvědomí víceméně stejným způsobem, jen si to neuvědomujete. K chemickým a elektromagnetickým změnám dochází podle tempa myšlenek. Od okamžiku, kdy jsme objevili závislost fyzické formy na vědomí, jsme schopni jednoduše měnit svoji formu, abychom mohli lépe následovat každou nuanci své vnitřní zkušenosti.

Schopnost měnit formu je vrozená vlastnost vědomí. Liší se pouze stupněm dovednosti a realizace. My jsme schopni vzít na sebe několik forem najednou. Je to i ve vašich možnostech, jenom si to neuvědomujete. Vaše fyzická schránka může ležet a spát, zatím co vaše vědomí cestuje v podobě snu do vzdálených míst. Dokážete vytvořit "myšlenkovou podobu" sebe sama, v každém pohledu identickou s vaší fyzickou formou a ta se může objevit v pokoji vašeho přítele, aniž by jste to rozumově zaznamenali. Vaše vědomí není omezeno pouze na fyzické formy, které vytváří.

Smrt, jak ji znáte vy, neexistuje. Vědomí není závislé na formě, takže ji může neustále měnit a vytvářet nové a nové. Pro nás neexistuje žádný časový rámec, jak ho znáte vy. Neexistují žádné skutečné překážky ani hranice, které by dělily systémy, o kterých hovořím. Jedinou bariérou jsou odlišné schopnosti osobností vnímat a zpracovávat informace. Vy existujete uprostřed různých systémů reality, ale nejste schopni si to uvědomit. Dokonce ani když do vaší trojrozměrné existence pronikne poznání z jiného systému. Novou zkušenost nejste schopni správně interpretovat, čímž je pokřivena už při pouhém vstupu do vašeho systému. (Je to jedna z ochran proti nežádoucím razantním změnám systému.)

Do jisté míry si libujeme v relaxaci a ve snech, po celá staletí můžeme zůstat v podobě stromu nebo v jednoduché formě z jiné reality. Dopřáváme svému vědomí radost z jednoduché existence. Například si můžeme vytvořit les, ve kterém budeme růst.

Každý čtenář je součástí své vlastní podstaty a směřuje ke stejné formě existence, jakou znám já. Schopnosti, o kterých hovořím, jsou tedy vrozené vlastnosti vědomí, které jsou k dispozici každé osobnosti.

Mojí povinností je, odhalit vám pravdu. Můj svět je nesmrtelný. Ve vašem slova smyslu to znamená prostorovou a časovou nekonečnost. To však představuje obrovskou zátěž a tlak na jakékoli dostatečně rozvinuté vědomí. Nemáme žádný jednoduchý útulný prostor, kam bychom se schovali. Musíme být v neustálém střehu před dalšími neznámými systémy reality, které probleskují na úplném okraji vědomí. Existuje daleko více druhů vědomí než fyzických forem a každé má jinou strukturu vnímání, ale všechny přinášejí vnitřní poznání skutečnosti, která je skryta pod závojem iluzí a vytváří skutečnou realitu.

Můžete se naučit měnit své fyzické prostředí, ale nejprve by jste se měli naučit pracovat se svými sny. Vaše vědomí si osvojuje nejrůznější formy. Některé například nikdy nepoznaly fyzickou podobu. Vědomí se musí vždy nějak projevit. Nemůže jen tak zmizet. Pokud nemá fyzickou podobu, projeví se jeho energie jiným způsobem. V některých systémech například vytváří vysoce integrované matematické a hudební struktury, které jsou samy o sobě hnací silou pro další vesmírné systémy. Mé prostředí nemá stabilní formu a strukturu stejně, jako to vaše, ačkoli jeho kulisy jsou velmi pevné iluze.


Možná na web ještě přidám další Sethovy klíčové informace, protože nám pomáhají OBJEVIT tu Vyšší Skutečnost za závojem pozemské iluze; nejlepší ale je, si knihu pořídit a mít ty informace všechny :-)