close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Květen 2013

Seth: Vnímání nefyzické reality

11. května 2013 v 19:10 | Seth |  Pravda o člověku

Jste multidimenzionální Já, které spoluvytváří a účinkuje v těchto kosmických hrách. Soustředíte se na jistou roli a celou bytostí se s ní ztotožňujete.

Tato pravidla jste si stanovili sami. Je to učení umění realizace, kdy máte k dispozici nekonečný zdroj kreativity a neomezené možnosti rozvoje. Je nutné najít způsob, jak realizovat ty uvnitř skryté tvary a formy.

Jste autory více prostředí, než si uvědomujete. Každý herec, soustředěný na hru, má svou nápovědu, takže nikdy není sám ztracený ve hře, kterou zapomněl! Poznání k němu přichází skrze vnitřní smysly. Také uvědomění, že má svůj podíl na vytváření této hry. Osvobozuje se od domněnek a předpokladů, které jej svazují, když je zabrán do své role. Přichází spánek, sny, ale i další okamžiky, kdy si člověk jasně uvědomuje, že je obklopen pouze rekvizitami.

To neznamená, že hra není skutečná, nebo že bys ji neměl brát vážně. Je nutné dohrát svou roli, každý herec si však musí sám uvědomit pravý charakter produkce a své postavení ve hře. Měl by se realizovat také mimo trojrozměrnou divadelní scénu.

V trojrozměrné realitě se nabízí možnosti rozvoje, jaké nemohou jiné roviny nabídnout.

Smysl hry musíte hledat sami v sobě. Ačkoli si to neuvědomujete, přesně znáte účel každé své inkarnace. Toto poznání si nesete v sobě a pomůže vám vyřešit všechny vaše problémy, dosáhnout stanovených cílů a otevřít další oblasti kreativity, kterými můžete další hru nebo produkci obohatit.

V tomto okamžiku se vám může zdát, že jste jedinou vědomou částí svého Já, protože se ztotožňujete s určitou rolí ve hře. Další části vaší multidimenzionální osobnosti v ostatních reinkarnačních hrách jsou však také vědomé. Jste multidimenzionální já, takže máte vědomí i v jiných realitách kromě té vaší.

Tato "období" mají svůj účel. Vědomí se ve své podstatě touží realizovat v co největším počtu dimenzí na nových rovinách uvědomění. Tak postupně skládá celou skutečnost.

Vaše vědomí se otevírá a vyjadřuje mnoha způsoby. Není omezeno na trojrozměrnou délku života v trojrozměrné realitě, ani na trojrozměrnou existenci samu o sobě. Vaše vědomí na sebe bere mnoho forem. Ty se nemusí sobě podobat o nic víc, než housenka motýlu.

Duše neboli podstata má absolutní svobodu výrazu. Mění svoji formu, aby mu nejlépe odpovídala. Formuje prostředí jako kulisy na jevišti tak, aby odpovídalo svému účelu. Každá další scéna přináší nový rozvoj. Duše je vysoce individualizovaná duchovní energie - formuje tělo které právě nosí a je hybnou silou vašeho fyzického života. Je zdrojem vitality. Vědomí nemůže být nikdy stálé, hledá další tvůrčí schopnosti.

Trojrozměrná realita odráží hodnoty duše. Herec může využívat potenciál podstaty a následně znovuobjevit svůj vztah k ní, zvyšuje hladinu svých výkonů, chápání a tvořivosti. Tak se nejvíce rozvíjí.

Podstata neboli duše promítá své části do reality, která by jinak neexistovala.

Trojrozměrné já existující v rámci těchto realit na ně soustřeďuje všechnu svoji pozornost. Vnitřní uvědomění podstaty mu dodává sílu. Musí však pochopit svou pravou roli a skrze toto poznání se vrátit do své podstaty. Někteří herci si své role zcela uvědomují a ochotně je přijímají, protože vědí, že jim napomáhají k rozvoji.

Jste připoutáni k těm, které milujete, i k těm, které nenávidíte. Musíte se naučit uvolňovat svoji negativní energii a přeměňovat ji v pozitivní. Kreativně využívat energii nenávisti a proměňovat ji v lásku.

Vaše fyzické prostředí, osobní majetek i fyzické aspekty jsou pouhé iluze vytvořené vesmírnou vitalitou. Skály, kameny, hory a země jsou pouhé živé iluze pramenící z psychického vědomí.

Atomy a molekuly mají své vlastní vědomí stejně jako částice vašeho těla.

Máte volnou ruku ve vytváření svého fyzického prostředí, jste v něm pevně usazeni. Skrze fyzické smysly dokážete vnímat pouze tyto fantastické kulisy. Realita, která existuje uvnitř nich i za nimi, vám uniká. Herec však není trojrozměrný. Je součástí multidimenzionální osobnosti. Nabízí se mu metody vnímání, které mu umožňují prohlédnout tuto kamufláž a vidět dál za jeviště. Vnitřní smysly používá neustále, ale je tak zabrán do své role, že mu tyto informace unikají. Fyzické smysly vlastně nevnímají tuto realitu ale vytvářejí ji.

Vědomí formuje i ostatní herce a skutečná realita kterou nevidíte, existuje nad fyzickým světem.

Máte schopnost využít vnitřní smysly a vnímat realitu existující mimo jeviště. K tomu je zapotřebí odvrátit svoji pozornost od materiálního světa, vypnout fyzické smysly a soustředit se na skutečnosti, které vám dříve unikaly.

Na jiných rovinách reality fungují odlišné systémy, ale všechny bytosti jsou vybaveny vnitřními smysly. Jsou to vlastnosti vědomí, díky kterým může probíhat neustálá komunikace, kterou si běžně vědomé Já jen zřídkakdy uvědomuje.

Vašim skutečným prostředím jsou v podstatě jenom myšlenky a emoce. Právě z nich vytváříte nejen tuto skutečnost, ale všechny reality, kterých se účastníte.

Vaše skutečné prostředí není zasazené v čase a prostoru, jak si myslíte!

Vnitřní smysly vám umožňují vnímat realitu, která je nezávislá na fyzické formě. Zkuste na okamžik zapomenout svou roli a vyzkoušejte si jednoduché cvičení:

Seth: Reinkarnace

11. května 2013 v 19:07 | Seth |  Pravda o člověku

Vaše prostředí je bohatší, než si umíte představit. Uvědomujete si jen velmi malý zlomek vašeho rozsáhlého prostředí. Což teprve jiných rovin, ve kterých se také paralelně nacházíte. Souběžně s vaším životem, o kterém běžně vědomě víte, se odehrávají i další hry, ve kterých musíte (ze svého rozhodnutí) hrát svoji roli. Mají vlastní kulisy, režiséry a odehrávají se v různých časových obdobích.

Jedno z nich lze nazvat "Život ve 20. století", "Rok 500 př.n.l.", "Život ve 13. století",, nebo "3000 n.l.". Spoluvytváříte nebo účinkujete v mnoha různých dramatech a jejich dekorace představují prostředí obklopující vaši osobnost - tu část vašeho já, která žije v tom kterém časovém rámci. Přitom je přednastaveno plné zaujetí danou hrou - dramatem, takže si nevšímáte a nevnímáte ty další souběžné hry, ve kterých se také učíte a sbíráte nové zkušenosti.

Duše se učí prostřednictvím mnoha svých loutek z různých míst nejen pozemského časoprostoru, ale i jiných planet nebo systémů a dimenzí jiných vesmírů.

Nejste schopni vnímat vlastní multidimenzionální realitu, proto se vám bude zdát nepochopitelné, když vám říkám, že žijete několik životů najednou. Nedokážete si představit, že jste na dvou místech najednou, natož ve více časových obdobích nebo staletích.

Čas není řada po sobě jdoucích momentů. Jeho zdánlivá lineárnost je skutečně jen iluze. Slova kterými hovoříte, činy které konáte, jen zdánlivě probíhají v čase, stejně jako židli nebo stůl jen zdánlivě pozorujete v prostoru. Tento klam je součástí velmi složitých rekvizit, které jste si předem sestavili a které musíte brát za skutečné.

Vaše životy a dramata probíhají najednou. Tvořivá síla a vědomí nejsou lineární záležitostí. V každém životě si vybíráte jiné prostředí a jiné kulisy. I ve vašem současném životě jste si vybrali rodiče a dětství, ať už bylo jakékoliv. Předem jste si napsali scénář. Vědomé já však na to zapomíná (nastavený závoj zapomnění kvůli lekcím hry).

Každý z vás je v současném momentě zapojen do daleko větší produkce. Přistupujete na jistá základní pravidla, která slouží jako rámec, uvnitř kterého může hra probíhat. Jedním z nich je tvrzení, že čas je řada po sobě jdoucích momentů, že objektivní svět existuje zcela nezávisle na vašem vnímání nebo že jste uvězněni ve svém fyzickém těle, které je vám přiděleno a že jste omezeni časově i prostorově. Dalším přijatým milným tvrzením je, že veškeré vnímání je možné pouze skrze vaše fyzické smysly a že všechny informace přicházejí zvenku, ne zevnitř.

Tato dramata představují to, co nazýváte jednotlivými reinkarnacemi. Všechna se však v podstatě odehrávají najednou! Pro ty, kdo se účastní těchto komplikovaných dramat, nazývaných reinkarnace, je velmi těžké překročit jejich hranici. Odpočívající se snaží komunikovat s herci, ale ti nemají křídla, aby viděli tak daleko.

Je těžké si představit římského senátora jak ovlivňuje lid skrze mikrofon, nebo jak jeho děti sledují televizi. Ale tohle všechno je velmi zavádějící. Pokrok ve vašem slova smyslu vůbec neexistuje, stejně jako čas!

V každé hře se objevují problémy k řešení. Samo slovo zní negativně, lepší by bylo napsat různá témata ke zpracování. V některých hrách řeší herci zlomek problému, který má hra vyřešit. Hra se nezkouší a také na ni nejde nikde koupit vstupenky. Je to sám život.

Jako ve všech dobrých hrách a divadelních představeních mívá hra ústřední téma. Velcí umělci se v určité době vůbec neobjevují na scéně, protože pro ně jednoduše nebyly vhodné podmínky.

Každý jedinec si vybírá čas a místo každé své inkarnace. Hra sama o sobě je vlastně realizace pravdy. Jejím cílem je probudit skryté schopnosti v každém herci. Pokrok a rozvoj není spojen s časem ale s duševním soustředěním.

Mylně se domníváte, že jste v tomto životě trestáni za skutky a zločiny spáchané v minulých inkarnacích. Vaše životy probíhají odděleně. Všeobecné pojetí karmy je velice relativní.

Každá z her má svůj účel. Díky nim se každá multidimenzionální osobnost učí svými vlastními skutky. Zkouší různé druhy chování, přístupů, názorů a pozic, které ji mění a rozvíjejí.

Následek samozřejmě předchází příčina. Příčina je podle vás prvotní, ale to je jen malý příklad pokřiveného pohledu na svět a problémy, které přináší myšlení ve slovech, protože si vyžaduje lineární řazení.

Seth: Vnímání a tvorba reality

11. května 2013 v 19:03 | Seth |  Pravda o člověku
Seth promlouvá k lidem:

Využíváme - li vnitřní smysly, stáváme se vědomými tvůrci, spolutvůrci. Pokud se vám zdá být naše prostředí chaotické, je to jen proto, že jste nepochopili skutečnou podstatu řádu, který nemá nic společného se stálou formou.

Nejsme odkázáni na časovou posloupnost. Nic mi nebrání, abych si takovou posloupnost vytvořil, i když to může být z jiného pohledu omezující. My měříme čas podle intenzity zkušeností.

Vaše fyzické smysly vytvářejí realitu, kterou vnímají. Nejde o pouhý klam. Fyzický obraz světa je jedním z nekonečného množství způsobů vnímání různých podob, kterými se vědomí projevuje. Vnitřní smysly rozšiřují rozsah vašeho vnímání, umožňují vytvářet nové formy a způsoby, jak můžete vnímat a poznat sami sebe.

V našem prostředí můžeme vytvořit dimenze, jaké chceme. Tyto schopnosti však nejsou pouze naším bohatstvím, patří i vám. Nemáme například květiny, které rostou. Květina, i její růst, jsou samy o sobě jeden z nekonečna programů. Vyšší dimenze lze těžko opravdově a reálně popsat vaším jazykem a chápáním. Stejně, jako je nemožné plně zobrazit trojrozměrnou realitu a zkušenost na plochém plátně. V našem prostředí nelze hovořit o fyzických objektech. Vaše fyzické prostředí je takové, jak jej vidíte ve své mysli.

Jakmile si uvědomíte svoji nesmrtelnost skrze asociativní procesy, začnete vnímat fyzickou realitu naprosto odlišně. Pozorujete vnější svět, vesmír, a vykládáte si realitu podle informací, které se k vám "dostávají vnějšími smysly". Jste natolik zaujatí fyzickou realitou, že jste ve stejně hlubokém transu, jako žena, která píše tuto knihu. Všude kolem vás jsou další reality, ale vy je ignorujete. Je na čase se začít probouzet. Mým cílem je otevřít vaše vnitřní oči.

Všichni jsme telepaticky propojeni, takže před ostatními nelze nic skrýt. Ani vy nedokážete utajit svou myšlenku. Vaše rodina a přátelé je všechny dobře znají stejně, jako i vaši nepřátelé. Pouze si to neuvědomujete na bdělé rovině.

Nepociťujeme potřebu skrývat své emoce ani myšlenky před ostatními, protože vnímáme podstatu všeho vědomí a reality, ve které máme své místo. Užíváme si smyslu pro hru a spontánnost, není třeba za vším hledat zodpovědnost. Jedná se o tvůrčí hru. Hrajeme si například s pohyblivostí svého vědomí, bavíme se nad tím, jak "daleko" ho můžeme vyslat. Přitom nikdy nejde o vzdálenost prostorovou. Neustále se divíme tomu, co je schopno naše vědomí vyprodukovat, dimenzím reality, skrze které můžeme hrát nebe, peklo, ráj.

Minulost, přítomnost ani budoucnost ve skutečnosti neexistují. Jinak, než opakovanou zkušeností nezjistíte, že vaše existence nezaniká. Pak pocítíte božskou hru.

Prostor v podobě, jak jej vnímáte, prostě neexistuje. Příčinou iluzí a domněnek o jeho existenci je fyzický mechanismus jeho vnímání a vámi přijatá duševní struktura.

Možná si svou duši neboli podstatu představujete jako vědomý počítač, který si naprogramuje své existence a délku jejich života sám. Pravda je taková, že každá bytost, kterou naprogramuje, začne sama vytvářet skutečnost, o které by se nesnilo ani samotnému počítači. Každá taková bytost je svobodná, ale musí fungovat v dané realitě, pro kterou je naprogramována, proto přichází na svět s určitou představou o realitě, ve které žije, a její duševní vybavení je tomu uzpůsobeno - specifickému prostředí.

Žádná osobnost není schopna měnit podobu existence v rámci daného prostředí - ve vašem případě v rámci fyzického prostředí. Může ale rozšiřovat své vědomí, hledat cestu skrze tento systém a překročit tak dosud známou hranici reality. Vše má svůj účel.

Vaše prostředí není ve skutečnosti takové, jaké si ho představujete. Když se narodíte, jste již naprogramováni vnímat realitu a interpretovat svoji zkušenost velmi omezeným, ale intenzivním způsobem. Vaše vnímání reality skrze fyzické smysly i přístroje je velice omezené, zkreslené, a málo se podobá skutečnosti, tu však lze jen těžko vysvětlit.

Vesmír - galaxie, hvězdy, planety, jsou od vás různě vzdáleny. V podstatě je to však jenom iluze. Vaše smysly vnímají a mysl interpretuje jen v omezení 3D realitou. To vám však nebrání v cestování na jiné planety v rámci fyzického vesmíru, nebo položení knihy na stůl, který ve své podstatě nemá pevnou strukturu.

Základními předpoklady pro vás jsou prostor a čas. V každém systému reality existuje soubor takových domněnek. Pokud chci pracovat ve vašem systému, musím přijmout a používat vaše základní domněnky a jako učitel jim porozumět.

Jako učitel při své práci cestuji různými dimenzemi existence, přednáším v mnoha nejrůznějších zemích a rovinách reality. Než začnu pracovat, musím poznat své žáky a daný systém reality, seznámit se s jejich systémem myšlení a symboly, které používají. Musím přesně odhadnout stabilitu studentovy bytosti a vzít v úvahu jeho potřeby.

Podstata duše je daleko kreativnější a složitější. Využívá různé metody vnímání a má k dispozici několik druhů vědomí. Duše dokáže soustředit vědomí jistým směrem jako vy používáte své oči, Vědomí je pouze vlastnost, kterou využívám a totéž platí pro každého z vás.

Každý z vás ve svých snech vstupuje do jiných systémů reality bez plné účasti běžného vědomého já. Pokud vstupuji do vaší reality, je to stejné, jako když vy vstupujete do svých snů.

Skutečný charakter reality vám v současné době zůstává skryt. I když je fyzická realita z větší části iluze způsobená vyšší skutečností, nese sama o sobě jistý význam a účel. Fyzická realita je pouze jedna z forem jejího bytí. Vaše trojrozměrná realita je důležité a nenahraditelné prostředí pro vnímání.

Prostředí není objektivní záležitost existující nezávisle na vás. Sami si je vytváříte, jsou vaším pokračováním. Své prostředí formujete stejně jako já, s tím rozdílem, že vy skončíte u fyzických objektů. Jsou to realizované myšlenky a emoce, překračující vaše vědomí.

Vaše tělo vytváříte vašimi myšlenkami a emocemi. Vaše osobní prostředí je taktéž jejich materializací. Doslova řečeno, "vnitřní já" formuje fyzické tělo svými myšlenkami. Vy sami si ho pěstujete, jeho podoba dokonale odráží váš vnitřní stav. Vy sami si vytváříte podobu a existujete nezávisle na ní. Neuvědomujete si, že svými myšlenkami a emocemi vytváříte celý fyzický svět, a tím se dostáváte do trojrozměrné reality. Každá myšlenka a emoce má svoji vlastní jedinečnou elektromagnetickou realitu a existuje spontánně jako jednodušší nebo složitější elektromagnetická jednotka, dosud neobjevená vědci. Trojrozměrné objekty vznikají podobným způsobem jako obrazy. Nejste - li naladěni na takovou frekvenci, nebudete schopni vnímat fyzické objekty.

Síla a stálost fyzické podoby závisí na intenzitě myšlenky nebo emoce. Svět, který znáte, je pouhý odraz vnitřní reality. V podstatě se skládáte ze stejných složek jako například židle, kámen, hlávka salátu nebo pták. Celé vědomí se spojí a vyvine obrovské úsilí, aby vytvořilo formy, které vnímáte. My jsme to odhalili již dávno a dokážeme měnit své prostředí i fyzickou formu dle libosti. Zároveň vnímáme realitu, která lež za ní. Uvědomujeme si, že stabilita formy je pouze iluze, protože stav vědomí se stále mění.

Jsme schopni existovat na několika místech najednou, protože si uvědomujeme skutečnou pohyblivost vědomí. Kdykoli si vzpomenete na nějakého člověka, vysíláte k němu část sebe, ne v podobě hmoty, ale jisté formy. Často na sebe beru fyzickou podobu, abych si mohl sednout za stůl a pozorovat z okna krajinu. Vy například sedíte v obývacím pokoji a neuvědomujete si, co děláte a to vás do jisté míry omezuje. Částice, ze kterých se skládají všechny (na oko stejné) objekty, mají svoji vlastní totožnost, která zabarvuje a určuje objekt, který vytváří. Vy vnímáte pouze podobnosti fyzických předmětů a ignorujete jejich odlišnosti. Přijímáte jednu realitu a ignorujete druhé.

Vaše těla se mění každých sedm let, ale změna probíhá s každým dechem. Tkáně neustále odumírají, jsou obnovovány a nahrazovány, hormony jsou v neustálém pohybu a podléhají změnám. Elektromagnetické částice v kůži a buňkách kolísají. Fyzická hmota, která tvořila vaše tělo před chvílí, je odlišná od té, která formuje váš organismus v tomto okamžiku. Poznáte, jak relativní je stabilita vašeho vědomého Já. Myšlenky a emoce opouštějící vaši mysl vás mohou zavést do jiných rovin reality. Nejčastěji se to děje ve snu - dochází ke komunikaci jiných světů s vaším. To jsou oblasti, které by jste měli prozkoumat, jinak se nezbavíte přesvědčení, že vědomí je uvězněno v lebce.