close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Červen 2013

Seth: Duše a její potenciál

3. června 2013 v 17:05 | Seth |  Pravda o člověku

Jste přesvědčeni, že máte pouze jednu formu, kterou vnímáte - fyzickou.

Myslíte si, že můžete být v jeden okamžik pouze na jednom fyzickém místě. Ve skutečnosti se projevujete v různých dalších formách, které nejste schopni vnímat.

Hlavní smysl existence spojujete se svým fyzickým tělem. Fyzická forma je výsledek koncentrované energie, struktura způsobená emocionálními a myšlenkovými představami. Svoji roli také hraje intenzita. Pokud cítíte velkou touhu být někde jinde, vaše pseudofyzická forma, identická s fyzickou podobou, se ocitne na místě, po kterém prahnete, aniž byste si to vědomě přiznali. Tyto představy dokáží vnímat lidé, kteří používají vnitřní smysly.

Jakákoli intenzivní duševní činnost, myšlenka, emoce, nevytváří pouze fyzickou nebo pseudofyzickou realitu, ale nese také do jisté míry stopy osobnosti, která ji původně vytvořila.

Těchto skrytých forem existuje nekonečné množství. Představte si je jako duchy nebo stíny. Jsou to formy, které se ještě plně neprojevují ve fyzické podobě, ale přesto existují.

Každý jedinec vysílá své repliky, i když stupeň materializace se podstatně liší. Některé formy jsou reálnější, než ostatní. Koexistují s fyzickými objekty a formami, nebo jsou navrstvené na ně. Dochází i k jejich vzájemnému působení, které se však vymyká fyzickému vnímání.

Přejete si ocitnout se na vzdáleném místě, které dobře znáte. Pokud bude vaše touha dostatečně silná, přitáhne větší energii a část vašeho vědomí dostane formu, takže na okamžik ve svém vlastním pokoji ucítíte vůni místa, na kterém pseudofyzicky stojíte.

Rozsah vašeho vnímání se různí. Vaše fyzická forma je výsledkem soustředění obrovské emocionální energie. Tato energie vaše fyzické tělo nejen vytváří, ale také udržuje.

Fyzická forma není stabilní záležitost, ačkoli se vám jako taková může jevit.
Prochází neustálými změnami v souvislosti s charakterem energie a její intenzitou.
Neustále bliká, rozsvěcuje se a zhasíná. (Dle jistých zdrojů několika-tisíckrát za sekundu.)

Vaše hmotné tělo fyzicky "existuje" stejnou dobu, jako "neexistuje". (sinusovka?)
(A je "ve fázi" s okolní projekcí našeho světa? Jinak bychom zmizeli z něj?)

Podle intenzity vašich emocí vytváříte formy mimo vaše fyzické tělo, jejich trvání však záleží na intenzitě dané emoce.

Váš okolní prostor je naplněn vznikajícími formami, které se vymykají klasické struktuře hmoty, kterou vnímáte.

Vnímáte realitu teprve až dosáhne určitého "stupně intenzity", když se změní v hmotu.
Ale existují i jiné reality.

Existují také roviny reality, které jsou "relativně platnější", než ty vaše. Váš fyzický stůl by se v nich stal jenom stínem. Váš systém reality není vytvořen nejintenzivnějšími zdroji energie.

Je to pouze systém, na který jste naladěni, a jako takový jej také vnímáte. Ostatní části vašeho já, které si nyní neuvědomujete, existují zároveň v jiných systémech reality, kde se vědomí učí vnímat silnější a koncentrovanější energii a vytvářet "formy" jiného charakteru.

Váš názor na prostor je velmi zkreslený. Je to podle vás prázdné místo. Přitom je naplněn něčím, co vaše fyzické smysly nedokáží vnímat. Za určitých podmínek se do jisté míry dokážete na tyto jevy naladit, ale jen velmi zřídka.

Znovu se zamyslete nad svou částí, kterou posíláte třeba na pobřeží oceánu nebo jiné vám příjemné místo. Ačkoli není vybavena fyzickými smysly, je schopna vnímat. Promítáte ji nevědomě ale přirozeně. Její forma je vytvořena intenzivní emocionální touhou (potenciálem srdce). Tato představa (myšlenka, touha) pak následuje svá vlastní pravidla reality a je dokonce vybavena i vědomím, i když na nižším stupni, než to vaše.

Stejně tak jste vysíláni vaším super-já, jehož jste součástí, do vaší fyzické reality, po které tolik touží. Nejste ale jeho loutkou. Jdete svou vlastní cestou rozvoje. Nikdy nemůžete být pohlceni tímto super-já. Stáváte se samostatnou existencí a sami vysíláte své podoby.

Vědomá realita je otevřený systém a existuje nekonečné množství způsobů její materializace. Stejně nekonečné jsou i možnosti rozvoje každé osobnosti.

Vaše současná osobnost je nesmrtelná, nezmizí vaší fyzickou smrtí, ale naopak roste a rozvíjí se. Váš život tedy nepostrádá smysl a nejste ztraceni.

Existuje nekonečné množství typů a druhů forem existence. Energie promítaná vaším super-já, paprsek identity, jehož výsledkem je vaše fyzické početí a narození, ta jedinečná hnací síla, má mnoho společného s duší, jak o ní uvažujete vy, ale to je pouze jedna část pravdy.

Vy existujete a rozvíjíte se jako jedinec, osobnost, ale vaše duše je věčná a má nekonečné možnosti, které nikdy nemohou být vyjádřeny skrze jednu osobnost.

Soustředěním velmi silné intenzivní emoce můžete vytvořit formu a promítnout ji do jiné osobnosti, která ji bude vnímat. To lze provést vědomě i nevědomě, což je důležité. Nehovoříme zde o tzv. astrální formě, což je něco zcela jiného. Fyzické tělo je materializace astrální formy. Ta neopouští tělo ani na okamžik.

Nesoustředíte se pouze na své fyzické tělo, ale na určitou frekvenci událostí, které interpretujete jako časově posloupné. Všechny historické události a všechna reinkarnační já však existují souběžně v jednom okamžiku a ve stejně platné formě! Vy však nejste na tyto frekvence naladěni. (Jako nyní existuje v rádiu celá stupnice živých rádií, ale ladíte poslech na jedno jediné a nevnímáte paralelně jiné stanice.)

Podle pravidel hry, která jste přijali, věříte, že minulost, ne však budoucnost, můžete vnímat. Mohli byste také psát historii budoucnosti, pokud byste přistoupili na jiná pravidla hry.

Všechny roviny reality mají svá pravidla hry. Po své fyzické smrti budete svobodnější, co se schopností vnímání týče. Budoucnost vám bude stejně jasná jako minulost.

Je to však mnohem složitější, protože neexistuje pouze jedna minulost. Vy považujete za skutečné jen některé druhy událostí a ostatní ignorujete. Vnímáte pouze jednu pravděpodobnou minulost a ty ostatní se vymykají vašemu chápání. Vyberete - li si jeden druh událostí, těch se držíte a považujete je za jediné možné. Je to ale jen vzorek zvolený z nekonečného množství událostí. Stejně tak existují možné budoucí a možné přítomné události. Ve skutečnosti výrazy "minulost", "přítomnost" nebo "budoucnost" nemají žádný význam. Jsou stejně bezvýznamná, jako slova "ego", "vědomí", nebo "nevědomí".

Jste součástí dalších nezávislých já, která se soustředí na svoji vlastní realitu a mezi nimiž je vzájemný vztah. Díky nim není vaše zkušenost omezena pouze na fyzické smysly. Dokážete vnímat poznání, které přináleží ostatním samostatným já. Je ve vašich možnostech soustředit svoji pozornost mimo fyzickou realitu a naučit se nové metody vnímání, kterými rozšíříte svůj pohled na realitu a obohatíte svou omezenou zkušenost.

Vaše vědomí, proud myšlenek, představ a dojmů, je pouze část daleko hlubší řeky vědomí, která představuje vaši skutečnou existenci.

Do ostatních rovin reality jste stejně aktivně zapojeni jako do té, na kterou v současnosti soustředíte veškerou pozornost. Koncentrujete se na své fyzické tělo a fyzické prostředí, tedy na proud vědomí, který s tím souvisí. Ostatní proudy vědomí související s jinými formami vašeho já nevnímáte. Tělo je pouze jeden projev vaší identity. Na jiných rovinách reality máte jinou formu.

V podstatě nejste odříznuti od ostatních proudů vědomí, pouze od nich odvracíte svou pozornost stejně jako od událostí, kterých jste součástí. Uvažujete - li o svém proudu vědomí jako o samozřejmosti, pak se můžete naučit vidět i za něj - na ty ostatní, které spočívají v jiných rovinách reality. "Problém" je ve vašem já, které znáte. Neuvědomujete si, jak daleko je od vaší pravé identity.

Při některé tvůrčí činnosti se můžete i nechtěně naladit na jeden z proudů vědomí, který vám otevírá dveře do jiných rovin reality, ve kterých spočívá vaše další já - i v jiném historickém období.

Začněte si uvědomovat i jiné roviny reality, než kterou jste znali dosud a využívat schopnosti, o kterých jste nevěděli.

Všechna vaše ostatní já existují nezávisle na tom, zda spíte, nebo bdíte. Při plném vědomí je nevnímáte. Ve snu si je uvědomujete častěji, bohužel jen v poslední fázi. Tato intenzivní psychologická a psychická zkušenost je zamaskována tak, že si po probuzení nic nepamatujete, nebo vám v paměti zůstane jen poslední fáze snu.

Ve velmi hlubokém spánku, který se vědcům zatím nepodařilo prozkoumat, dochází ke kontaktu s pravou identitou a realitami, ve kterých existuje.

I ve stavu hlubokého spánku plníte svoje úkoly a práci, které mohou nebo nemusí souviset s vašimi pozemskými zájmy. Ve snu můžete dělat cokoli, cestovat, zabíjet, hrát si. Jste vysoce aktivní. Ve stavu bdělosti odpočíváte jistým způsobem daleko efektivněji než v nevědomém spánku. Ve spánku si více uvědomujete svoji realitu, jste svobodnější ve využití svých schopností, které ve dne ignorujete, nebo popíráte.

Ve spánku velmi často vědomí opouští tělo. Jste schopni komunikovat s lidmi na jiných rovinách reality, než která je vám známá. Z nekonečného množství pravděpodobností zvolíte události, které převedete do fyzické podoby. Určitými duševními schopnostmi je promítáte do hmotné podoby. Tyto informace jsou přístupné všem ostatním já vaší identity, která spočívají v naprosto odlišných realitách a od kterých přijímáte informace o jiných rovinách reality. Neztrácíte kontakt se svým bdělým stavem, jen se na něj nesoustředíte a odvracíte pozornost jinam. Ve dne se tento proces obrací.

Podíváte - li se na své běžné já z jiné roviny reality, bude se vám zdát podivné a zvláštní, jako se fyzické osobnosti jeví spící já. Hranice mezi nimi jsou pouze zdánlivé, záleží na vašem stupni vývoje.

Mnoho lidí podniká výlety do jiných realit. Plave, jak se říká, jinými proudy vědomí ve stavu bdělosti.

Všechny proudy vědomí, symbolické řeky psychologické a psychické zkušenosti, jsou propojeny kanály a cestami, kterými lze proniknout z mé reality třeba do té vaší. Začnete - li objevovat jedno vědomí, objevíte všechna.Seth: Způsob vnímání duše

3. června 2013 v 16:31 | Seth |  Pravda o člověku

Duši nevlastníte, duše jste vy sami, lépe zní slovo podstata. Duše je živá citlivá a vnímavá. Vytváří hmotu a svět který znáte. Duše neboli podstata existuje v jiných dimenzích, kde naplnění nesouvisí s žádným cílem, duchovním ani jiným.

Všichni hrajete hru, kde egoistické vědomé já předstírá, že nezná své skutečné vnitřní já.
Váš názor na podstatu je velmi omezený.

Tělo jste si sami vytvořili skrz naskrz ze živé hmoty. I jeho nejmenší částice má vědomí.
Vaše podstata je neomezená, není ohraničena ničím, co by omezovalo její svobodu.

Podstata je koncentrovaná energie, kterou si těžko dokážete představit. Má neomezené možnosti a přitom si musí zachovat při vytváření svých vlastních světů svoji identitu. Nese tíhu všech svých existencí. Skrývá možnosti které jsou mimo vaše chápání.

Duše - vaše vyšší já, vám našeptává v každém okamžiku.

Nezapomínej při svém malování na lehkost ruky. Pamatuj si že všechno je jenom hra, jinak ztratíš jasnost barev a obraz bude šedý a temný.

Duše je prostá a jasná za fasádou, kterou vidíte.

Tělo je v neustálém pohybu, i když je vnímáte například sedící v křesle v klidu.
Vozík si vozíčkář vymýšlí sám a s ním i svá omezení.

Vaše názory jsou stále velmi omezené, protože si ani zdaleka neuvědomujete všechny dimenze své reality.

Lpíte na podobnostech a stereotypech svého chování na kterých stavíte teorii, že vaše mysl se musí chovat podle předem daných pravidel a vzorů. To vám brání ve vnímání vašeho já takového, jaké opravdu je. Stejně zkreslený pohled máte i na svoji duši.

Pamatujte si že vy jste duše. Ta ve vás právě nyní vnímá a tvoří. Duše je vaše součást a je nezničitelná. Vaše osobnost - vaše já, nebude nikdy zničena, je to část duše. Zahrnuje moudrost a poznání ze zkušeností osobností jednotlivých životů. K těmto informacím máte přístup v případě, že porozumíte pravému charakteru reality.

Osobnosti (z pohledu jedné společné duše napříč inkarnacemi a skutečnosti že čas a posloupnost až tak neexistuje) existují nezávisle na sobě a jsou součástí duše a každá z nich má svobodu tvořit a rozvíjet se. Duše se rozvíjí díky zkušenostem všech osobností (loutek souběžně "žijících" v jednotlivých časoprostorech), které ji spoluvytvářejí.

Ve skutečnosti neexistují žádné uzavřené systémy.

Fyzické smysly do velké míry omezují váš pohled na skutečnost. Rozhodli jste se soustředit pouze na "fyzické" dějiště, ale vědomí se nikdy nemůže stát uzavřeným systémem.

Všechny bariéry, které jej omezují, jsou iluze. Ani duše není uzavřený systém.

Obáváte se, že ztratíte své jistoty nebo identitu, proto odmítáte myšlenku, že duše je otevřený duchovní systém, zdroj tvořivosti proudící všemi směry. A to je váš hlavní problém.
Jediným předpokladem pro intuitivní pochopení duše je touha dosáhnout jej.

Zkusme jednoduché účinné cvičení:

Zavřete oči a pokuste se v sobě najít zdroj energie a života. Jakmile jej objevíte, soustřeďte se na sílu proudící ven skrze vaše fyzické tělo, prsty u nohou, kůži a póry do všech směrů přičemž vy zůstáváte jediným epicentrem záření. Představte si paprsky pronikající listy a oblaky nad vámi do celého vesmíru.

Není to pouze symbolické cvičení. Pomáháte si fantazií, ale je založeno na skutečné realitě. Produkty vašeho vědomí a tvůrčí energie duše se rozpínají podobným způsobem.

Pokud lpíte na svých omezených názorech na svoji realitu, nemůžete prakticky nikdy využít většinu schopností, které vlastníte. Svými zkreslenými a pokřivenými názory na duši se odřezáváte od zdroje svého bytí a kreativity.

Informace přijímané skrze mimosmyslové vnímání odráží pravou skutečnost.

Vy vytváříte fyzické tělo a fyzický svět, který vás obklopuje. Lze říci, že fyzický svět je formován fyzickými smysly, protože vás nutí vnímat určitou energii ve fyzické podobě a realitě přisuzují vysoce specializovanou strukturu. Pokud používáte fyzické smysly, nejste jimi schopni vnímat realitu jinak.

Fyzické vnímání nijak neomezuje přirozené vnímání vnitřního já. To je součást vaší duše a uvědomuje si svůj vztah k ní. Ve skutečnosti jsou jedno, neexistují žádné hranice, nebo omezení a nebo vymezení, ani začátek ani konec.

Výrazy vytvářejí hranice, které ve skutečnosti neexistují. Pokud chceme něco popsat, definovat, už vytváříme určitá omezení.

Vnímáte výhradně skrze své fyzické smysly a vytváříte egoistický pohled na realitu. Vaše egoistické já je však připraveno přijímat také nefyzickou existenci.

Každý nový vjem, každá nová zkušenost mění svého příjemce, proto se mění i duše jako příjemce. Ve skutečnosti neexistují žádné pevné hranice mezi příjemcem a vnímaným objektem. Ve většině případů je vnímaný objekt jen prodloužením příjemce.

Může se vám to zdát podivné, ale veškerá vaše činnost je pouze duševní záležitostí. Je to velmi zjednodušené vysvětlení, ale vaše myšlenky vytváří realitu. Jako autor myšlenky vnímáte objekt a nechápete, jak vaše myšlenka souvisí se zdánlivě oddělenou věcí.

Ve vaší rovině reality se myšlenky mění ve fyzické objekty. Na jiných stupních existence nabývají naprosto odlišné podoby. Vaše fyzické prostředí je tedy pouhá realizace myšlenek a očekávání.

Poznání, že celý svět je pouze myšlenkou, vám pomůže změnit své prostředí a okolnosti.

Dokud nepochopíte pravou podstatu duše a neuvědomíte si, že svoji fyzickou realitu vytváříte svými myšlenkami a pocity, zůstanete bezmocní a neschopní ji změnit.

Duše přijímá všechny zkušenosti přímo. Vy je vnímáte jako zabalené do fyzické hmoty. Obal považujete za zkušenost samotnou. Ani vás nenapadne nahlédnout dovnitř.

Svět který znáte, je jedna nekonečná materializace přijatá vědomím, a jako taková tedy platná. Duše však nemusí dodržovat zákony a principy, které jsou součástí fyzické reality. Je nezávislá na fyzickém vnímání. Vnímání duše je za fyzickými událostmi. Nezávisí na čase. Čas je jenom fyzický klam, iluze, která ve fyzické realitě neexistuje.

Proces vnímání duše probíhá i v tomto okamžiku, kdy čtete tento text. Zkušenost v rámci vašeho systému je naopak závislá na fyzické formě a tělesných smyslech.

V dostatečně hlubokém spánku je vnímání duše relativně neomezené. Pijete z čisté studny poznání. Komunikujete s podstatou svého bytí, se zdrojem své kreativní energie.

Poznání existuje "věčně" a nemá svoji fyzickou formu, kterou potřebujete k jejímu pochopení.

Fyzická existence je pouze jeden způsob, kterým se duše projevuje. Duše vytváří svět, který obýváte. Je zdrojem veškerých aktivit, které mohou znamenat rozvoj a představit nové formy vědomí. Jednoduše řečeno, neustále formujete svoji duši, stejně tak jako duše neustále formuje vás.

Je to pole koncentrované činnosti, zdroj možností, které hledají uplatnění, seskupení nefyzického vědomí, které si uvědomuje svoji identitu.

Duše přetváří všechny části vašeho já a dodává jim identitu, která je vám vlastní. Z psychologického pohledu je duše primární identita, souhrn mnoha individuálních vědomí. Je to neomezené já, které se projevuje v mnoha formách a způsobech a přesto si udržuje svoji identitu, své "jáství". Duše, neboli podstata, se neustále rozvíjí a roste, má nekonečné možnosti. Duše není uzavřený systém.

Vaše definice sebe sama jsou velmi omezené a stejně limitované, jako vaše názory na duši. Obáváte se o svoji fyzickou identitu a ze strachu, že si nedokážete udržet a zachovat své já, omezujete rozsah svého vnímání. Duše se nebojí o svou identitu. Je si jista sama sebou. Neustále hledá a objevuje. Neobává se že bude zničena - ani nemůže.

Jakmile pochopíte pravý charakter své identity, rozplynou se vaše obavy z telepatie a z toho, že vaše identita bude smetena a přehlušena myšlenkami a názory ostatních.

Duše je cestovatel, ale je to také tvůrce všech vašich zkušeností a cílů. Vytváří svět takový, jaký je.

Vědomí není ve své podstatě založeno na protikladech dobra a zla, kterými se na Zemi tolik zabýváte. Stejně tak ani duše. To ale neznamená, že ve vašem a v některých dalších systémech problém dobra a zla neexistuje. Duše si příliš dobře uvědomuje, že dobro a zlo jsou pouze dva různé projevy jedné reality.

Nemusíte nic hledat ve smyslu duchovního nebo psychologického sebeobjevování. V tomto smyslu není co najít. Duše není ztracená, to vy jste se "ztratili".


Seth: Jak myšlenka formuje hmotu

3. června 2013 v 16:29 | Seth |  Pravda o člověku

Písmenka jsou pouhé symboly ke kterým řadíte význam. Nejsou to skutečné informace, které vyjadřují. Podobně i všechny předměty jsou pouhé symboly, které zastupují realitu, jejíž význam tyto objekty stejně jako písmena přenášejí. Objekty jsou jen jistým druhem média, jiný způsob projevu, než písmenka nebo vyslovená slova. Slovo neznámého jazyka vám samo o sobě nijak nenapoví, čeho se týká.

Můžete pochopit skutečný charakter fyzické reality - až pochopíte, že neustále překládáte myšlenky a tužby, ne už do slov ale do fyzických objektů - pak poznáte svoji pravou nezávislost na čase a prostoru.

Dokážete sledovat, jak překládáte své pocity do slov, ale obtížnější je si uvědomit, že stejným způsobem vytváříte své tělo, stejně nevědomě a lehce jako převádíte pocity do slov.

Poznáte, že každý z vás vytváří knihu, kterou držíte v ruce a že vaše celkové fyzické prostředí vychází z vaší mysli stejně přirozeně jako slova z vašich úst. Člověk vytváří fyzické objekty stejně nevědomě automaticky, jako dýchá. V pozemské hře jsou však nastavena omezující pravidla kvůli průběhu lekcí s tématy jako třeba trpělivost.

Váš fyzický svět závisí pouze na vaší existenci a soustředění se na něj. Neobsahuje žádné pevné objekty, šířku ani hloubku.

Ve stejném "prostoru" jako je váš svět, existují i další druhy vědomí. Nevnímají vaše fyzické objekty, protože jejich realitu tvoří jiné struktury iluzí. Nevnímáte je a ony nevnímají vás. To je všeobecná pravda. V jistých okamžicích se tato vědomí prolínají. Tyto okamžiky si neuvědomujete, jsou to jakési body, které lze nazvat dvojitou realitou, protože obsahují velký energetický potenciál. Lze je rozlišit jako koordinační body, zdroje fantastické energie, a subordinační body, kterých je nekonečně mnoho.

Existují čtyři základní koordinační body, které protínají všechny roviny reality. Ty slouží jako kanály, kterými proudí energie neviditelnou cestou z jedné reality do druhé. Také fungují jako transformátory, které neustále přeměňují energii na tvůrčí sílu.

Váš prostor je hustě poset subordinačními body, sloužícími k přeměně myšlenek a emocí na fyzickou hmotu. Jakmile myšlenka nebo emoce dosáhne určité intenzity, automaticky přitáhne energii jednoho z těchto subordinačních bodů, je nabita a zvětšena (ne rozměrově).

Tyto body souvisí s časem a prostorem - některé z nich existují ve vašem čase a prostoru. Některé jsou vodivější než ostatní, takže nabíjejí myšlenku i hmotu, jsou vysoce nasyceny. To znamená že stavba vydrží déle a myšlenky uspořádané do formy budou relativně nekonečné. Nejlepším příkladem jsou pyramidy.

Subordinační a koordinační body jsou ohniska energie. Jsou menší než jakékoli vaše dosud objevené částice. Tyto zdroje čisté energie je však nutno aktivovat. To však nelze fyzicky.

V okolí všech koordinačních i subordinačních bodů dochází ke změně přitažlivých sil, takže podle pozemských fyzikálních zákonů dochází ke kmitání a vlnění. Subordinační body jsou také zdrojem energie která formuje realitu a její projevy. Hlavní rozdíl mezi K a S body je v množství energie. Jsou to tedy zdroje koncentrované energie. S bodů je mnohem více a mají vliv na váš každodenní život. Jsou to místa nebo body, kde je koncentrovaná energie, zdraví a vitalita. Tato místa lépe prospívají rostlinám nebo poskytují lepší podmínky pro postavení domu. Někteří lidé mají schopnost je instinktivně vycítit. Jsou to oblasti v okolí K bodů. Nejsou fyzické ani viditelné, ale lze je vypočítat a naměřit zvýšenou energii.

Tyto body, neviditelná ohniska energie jsou aktivovány emocemi. Vaše emoce nebo pocity aktivují tyto body. Myšlenka nebo pocit získává další energii. Tím se zrychluje jejich promítnutí do fyzického světa a zpětně posilují to, co je aktivuje. Nezáleží na charakteru pocitu, pouze na jeho intenzitě.

Každá subjektivní zkušenost jakéhokoli vědomí je automaticky vyjádřena v elektromagnetických jednotkách energie. Ty jsou základem pro veškeré fyzické hmoty. Za určitých podmínek se srážejí v hmotu. Čím intenzivnější emoce nebo myšlenka, tím rychleji se promítá do hmoty. Molekuly jsou ve srovnání s těmito jednotkami velké planety.

Každá myšlenka nebo pocit je tedy jednotkou elektromagnetické energie, nebo i jejich kombinací. Duševní obrazy doprovázené silnými emocemi jsou negativy, podle nichž vznikají korespondující fyzické objekty nebo události. (Analogií jsou strašidelné domy, kde straší energetický "otisk" aktivovaný podobnou vibrací, strachem příchozího atd.)

Vaše myšlenky a emoce začínají svoji cestu fyzického uskutečnění již v momentě svého vzniku. Pokud navíc žijete v oblasti, kde se nachází koordinační body, budete zaplaveni problémy a katastrofami, budete - li na ně myslet, protože všechny myšlenky jsou v takovém prostředí velmi plodné. Pokud však přemýšlíte pozitivně (konstruktivně) a vyrovnaně, jste optimističtí a tvořiví, zdánlivě vás potká velké štěstí, protože vaše myšlenky a pocity se zde více realizují. Realizace může probíhat rychleji, ale i destrukce - hrana mezi obraznými miskami vah nebo polaritami je strmější.

Koordinační body aktivují činnost atomů a molekul stejně jako slunce napomáhá růstu rostlin. Podporují koordinační schopnosti a tendenci slučovat se do organizací a skupin.
Umožňují realizovat určitou subjektivní zkušenost v trojrozměrné realitě.

Myšlenky a emoce jsou formovány do fyzické hmoty velmi precizním způsobem podle zákonů, které vám zůstávají neznámé.

Dokud však ignorujete duševní realitu skrytou za fyzickou hmotou, nemůžete tento způsob nikdy efektivně využít a nepochopíte duševní realitu, která je hnací silou vaší fyzické existence, pokud si neuvědomíte nezávislost své vlastní duševní reality na fyzikálních zákonech.