A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Škodlivost VF polí prokázána 2

24. července 2013 v 7:21 | Karel Marha, Ing. Jan Musil, Hana Tuhá |  Elektrosmog

pokračování po článku 1Reprodukční tkáně

Vedle očí a nervové soustavy jsou nejcitlivější k VF polím pohlavní orgány. Byl pozorován vliv VF polí - tepelné poškození reprodukční tkáně. Zvýšení teploty samčích a samičích gonád mělo za následek morfologické změny i degenerační procesy v těchto orgánech. Změny jsou podobné jako při termickém traumatu. Dochází ke ztenčování stěn krevních cév zásobujících reprodukční orgány, bývají přímo poškozeny vaječníky i varlata. Při histologickém zpracování byla zjištěna porucha spermatogeneze v některých fázích procesu. Morfologické změny pak způsobovaly i změny pohlavního cyklu, snížení počtu potomstva, neplodností potomstva a zvětšením počtu samic v potomstvu - rovněž u lidí. Vliv na menstruační cyklus žen přímo potvrzen nebyl, chování organismů je značně individuální, ale nebyl ani vyvrácen.

Při působení VF pole na gravidní ženy i samice zvířat se zvyšovalo procento potratů. Potomstvo králičích samic vystavených VF polím jevilo určité funkční odchylky a vyšší úmrtnost vzhledem k jedincům z kontrolního vrhu.

Je popsán případ embryopatie u plodu matky léčené v počátku těhotenství krátkovlnnou diatermií. Narozené dítě mělo změny na horních i dolních končetinách, na horních končetinách chyběla osifikační centra. Mnozí autoři uvádí, že VF pole výrazně poškozuje embryogenezi, jak u lidí, tak u zvířat, zvláště v počátečních stadiích. Je zpomalen vývoj plodu, vznikají vrozené vady, snižuje se životaschopnost novorozenců. Účinek se kumuluje a určitou úlohu hraje i efekt termický.

Oběhový systém

Periodické ozařování VF polem větších intenzit vede přímo ke změnám oběhového systému. Jsou popsány poruchy krevního oběhu, vyjádřené změnou průtoku krve a souvisí s rozšířením cév. Tím se mění také krevní tlak - nejprve se zvýší a pak nastane pokles. Ten může být velmi výrazný a přetrvávat ještě několik týdnů po expozici.

Mění se frekvence srdečního tepu. V závislosti na tom, která část těla je ozářena více, dochází ke zrychlení a nebo zpomalení frekvence tepu. K objektivnímu vyšetření změn srdeční činnosti se používá EKG. Účinkem VF polí se snižuje vodivost převodního srdečního systému, což se pak projeví na EKG, jako změny typu sinusové bradykardie, někdy spojené se sinusovou arytmií. Také byly pozorovány odchylky v cévních reakcích, např. oscilace cévního tonu. Uvedené změny oběhových funkcí jsou vratné, ale jsou popsány i případy, kdy změna EKG i po odstranění vlivu pole pokračovala, ač ostatní funkce se navrátily do normálního stavu.

Změny krevního obrazu

Mnozí autoři nalezli změny v bílém i červeném krevním obrazu a snížení obsahu hemoglobinu. Zřetelně negativně je ovlivněna osmotická resistence erytrocytů. Při působení VF pole na suspensi erytrocytů se mění jejich tvar i objem, případně dochází při delší expozici k hemolyse. Takto získané buněčné obaly mají odlišné elektrické vlastnosti než obaly získané obvyklou osmotickou hemolysou. Po ozáření VF polem se zkracuje čas potřebný ke srážení krve (zhoršená srážlivost, pozorováno i na oper. sálech při větší kumulaci elektr. přístrojů nebo blízkého silového vedení ve zdech atd.). Také protrombiový čas se zkracuje a zvýšená srážlivost v souvislosti s cévními změnami může vést ke vzniku trombosy (ucpání). Někteří autoři studovali i škodlivý účinek mikrovlnné radiace na hematopoetické orgány.

Vliv VF polí na ostatní orgány

S ovlivněním oběhového systému souvisí pozorované zrychlení - někdy zpomalení dechové frekvence. Někdy nastává značné překrvení až krevní výlevy v některých vnitřních orgánech. Řada autorů studií sledovala vliv VF pole na ledviny, nadledviny a játra a pozorovala snížení filtrace v ledvinných kanálcích, což může být způsobeno degenerací epiteliálních buněk distálních a proximálních ledvinných tubulů, dále zvýšení aktivity kůry nadledvin, překrvení jater a degeneraci jaterních buněk. U některých lidí vyskytujících se v působení VF polí, zvláště u žen, bylo zjištěno zvětšení štítné žlázy (které není spojeno s klinickým obrazem hypertyreosy). Při sledování funkce štítné žlázy byla zjištěna zvýšená inkorporace adioaktivního jodu.
Protože existuje rozměrová rezonance některých částí organismu, mohou vzniknout i jen částečná poškození orgánů, např. dochází k nekrose střev.

Histologicky byly popsány po chronickém ozařování některé změny svalů. Větší intenzity VF polí vedou k morfologickým změnám nejen uvnitř organismu, ale i na tlapách a uších pokusných zvířat.

Biochemické změny

Vliv elektromagnetických polí se projevuje i změnami metabolismu nejrůznějších tkání. Řada pokusů byla provedena na řezech mozkové kůry. Pod vlivem střídavého pole klesá hladina glukosy a stoupá spotřeba kyslíku. Současně roste obsah CO2, kyseliny mléčné a hladina anorganického fosfátu a snižuje se obsah makroergických vazeb. Probíhá tedy značná aerobní glykóza. Byla také pozorována změna alkalické rezervy a pH krve. U člověka byl také pozorován vliv VF pole na oxidační pochody.

I při poměrně nízkých intenzitách VF pole se snižuje aktivita cholinesterasy v krvi i v jiných orgánech. Tím se předpokládá zvýšení obsahu acetylcholinu v některých částech organismu s velkým následkem vzniku vegetativních změn.

Byly popsány mnohé změny ve složení krevní plasmy. Řada studií popsala snížení celkové bílkoviny při současném snížení poměru albuminu ke globulinu a vyplývající zvýšení gama-globulinu a změnou v rozpadu tkáňových bílkovin. V některých případech bylo zjištěno zvýšení hladiny histaminu v krvi a tím také zvýšení odolnosti vůči ionizujícímu záření. VF pole ovlivňuje i glykemickou křivku a rozložení glykogenu v játrech. U zdravých lidí byly pozorovány určité změny v hladině cukru, cholesterolu a lipidů v krvi a drobné poruchy v metabolismu cukrů.

Po chronickém ozařování mikrovlnami byl dále zjištěn pokles hladiny ribonukleové kyseliny (RNA) ve slezině, po delší době v játrech a mozku. Někteří autoři ve studiích uvádí snížení aktivity desoxyribonukleosy (DNA). V buňkách kůže a v kožních derivátech a také v lymfocytech bylo po jednorázovém ozáření zjištěno větší množství obou enzymů.

VF pole ovlivňují také fibrinolitickou aktivitu, která se po ozáření u mladých osob zvyšuje a u starých klesá (jinak je u obou skupin stejná).

Vliv na bezobratlé a jednobuněčné organismy

Byla opakovaně potvrzena podobná celková reakce (destruktivní) jako v experimentech se savci. Nejprve nastupuje neklid, únikové reakce, pak narušení koordinace pohybů, ztuhnutí, nepohyblivost a po určité době smrt, především u hmyzu.

U bakterií a prvoků je prokázána strnulost až "strukturální schizofrenie", "elektrošokové reakce", prudké zabrzdění pohybu. Byl sledován vliv VF polí na růst, životnost a některé metabolické pochody u jednobuněčných organismů. Při vyšších kmitočtech se mírní růst až je zastaven a organismus hyne.

Závěr o mechanismu škodlivosti elektromagnetických polí na jednobuněčné organismy nebyl zatím u všech autorů studií jednoznačný, je dlouhodobým procesem pozorování. Jisté je, že dochází k dlouhodobé až trvale destruktivní zátěži každého živého organismu.

Vliv na rostliny

Při velkých intenzitách VF polí např. v okolí antén retranslačních stanic a vkv pojítek byl pozorován útlum růstu rostlin, stromů, a vznikal tzv. "vkv průsek". Tyto jevy způsobuje ovlivnění rychlosti dělení buněk a změnou četnosti jednotlivých fází dělení - od intenzity 0,1 V/m se rychlost dělení buněk snižuje, současně lze pozorovat chromozomové změny trvalého charakteru. Dochází k lineárním zkrácením chromozomů, ke vzniku pseudochiasmat, můstkování jader a vzniku nepravidelného chromosomového obalu.

I při nízké intenzitě VF polí dochází ke genetickým změnám, které se projeví až za několik generací. S ovlivněním růstu souvisí i různé biochemické změny, k nimž dochází vlivem VF polí.

Závislost biologických účinků na parametrech polí obecně

Netepelné efekty jsou určovány převážně okamžitou amplitudou VF záření. Jejich význam stoupá při opakovaném ozařování poměrně malými intenzitami, zvláště pak pulzními poli, při nichž je celkový předaný výkon poměrně malý, ale okamžitá amplituda značně velká. Primární účinky se pak odehrávají především na makromolekulární a buněčné úrovni. Jde o ovlivnění koloidní struktury buněčného obsahu a ostatních koloidů v těle a dále o vliv na elektrické vlastnosti buňky, což je významné především pro funkci centrálního nervového systému.

Tepelné účinky VF polí se projevují v závislosti na elektrických vlastnostech jednotlivých tkání. Ty se mění s kmitočtem. Kmitočty pro maximální ohřev lidského těla leží ve velmi krátkých až centimetrových vlnách. Obecně však s rostoucí frekvencí vzrůstá ohřev tkání a řada ostatních škodlivých efektů, zpomalení visuálně motorické reakce, změny v centrálně nervovém systému, změna růstu buněk, bakterií atd.

Daleko významnější, než kmitočtová závislost je vliv různého charakteru vyzařovaného signálu. Ten může být buď nemodulovaný, pak je elektromagnetické pole nepřetržité s víceméně konstantní amplitudou, nebo modulovaný - amplitudově, frekvenčně nebo pulzně. Pulzní pole je biologicky značně škodlivější. Tato skutečnost byla nezávisle objevena u nás, v SSSR i v USA. S rostoucí střední výkonovou hustotou pole se pak ale rozdíl mezi účinky nepřetržitého a pulzního pole stírá, protože začne převládat tepelný efekt.Další konkrétní studie a detaily budu postupně doplňovat a zpracovávat, aby se tyto zásadně důležité informace konečně dostaly mezi širokou veřejnost.

Běžně lidé netuší, jak přesná a konkrétní zjištění již byla mnohokrát ve smyslu škodlivosti elektromagnetických polí prokázána. V dnešní době obrovského byznysu mobilních operátorů a informačních technologií bohužel není veřejným zájmem varovat běžné lidi o škodlivosti rádiových a mikrovlnných technologií, ale co nejvíce prodávat a rozšiřovat tato zařízení a budovat pro klienty další a další sítě, zcela bez ohledu na zdraví živých organismů nebo životního prostředí.

Nezbývá, než se aktivně zajímat a chránit - každý sám a alespoň své nejbližší.
Proto je důležité, tyto informace KOPÍROVAT A CO NEJVÍCE ŠÍŘIT!

Celý tento přehled jsem zpracoval z knihy:

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Karel Marha, Ing. Jan Musil, Hana Tuhá
Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1968


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama