close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Srpen 2013

Google a Gmail bez ochrany soukromí

18. srpna 2013 v 13:22 | itnews.sk |  Přichází NWO ?

Google:

"Ľudia používajúci Gmail nemôžu očakávať žiadne súkromie."

Publikované: 15.08.2013

Ľudia by pri od­osie­la­ní sprá­vy z gmai­lo­vé­ho úč­tu ne­ma­li oča­ká­vať súk­ro­mie. Uvie­dol to Goog­le ako reak­ciu na hro­mad­nú ža­lo­bu pre na­ru­šo­va­nie súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov tým, že čí­ta ich e-mai­ly, kto­rej če­lí v Ame­ri­ke.

Súd­ne po­da­nie ob­vi­ňu­je Goog­le z po­ru­šo­va­nia zá­ko­nov na ochra­nu súk­ro­mia, keď spo­loč­nosť čí­ta e-mai­ly a na zá­kla­de ich ob­sa­hu pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom cie­le­nú rek­la­mu. Fir­ma sa brá­ni tým, že mai­ly mu­sí ot­vá­rať a čí­tať, aby ve­de­la, kto, čo a kam po­sie­la. Ne­ro­bí to však člo­vek, ale všet­ko sa de­je auto­ma­ti­zo­va­ne. Tak je to na­po­kon aj pri os­tat­ných mai­lo­vých služ­bách.

"Všet­ci pou­ží­va­te­lia e-mai­lu mu­sia ne­vyh­nut­ne oča­ká­vať, že ich e-mai­ly bu­dú pred­me­tom auto­ma­ti­zo­va­né­ho spra­co­va­nia," tvr­dí spo­loč­nosť. Po­moh­la si pri tom ar­gu­men­tom z biz­ni­su. Od­osie­la­teľ ob­chod­nej ko­reš­pon­den­cie by ta­kis­to ne­mal byť prek­va­pe­ný, ak list ad­re­so­va­ný ob­chod­né­mu par­tne­ro­vi ot­vo­rí je­ho asis­tent.

Ďal­ší člá­nok v re­ťaz­ci ob­vi­ne­ní spo­loč­nos­ti Goog­le z ne­dodr­žia­va­nia zá­sad ochra­ny osob­ných úda­jov tvo­rí mi­nu­lo­týž­dňo­vé od­ha­le­nie, že naj­nov­šia ver­zia 4.3 je­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid ob­sa­hu­je fun­kciu, kto­rá ske­nu­je sie­te a sle­du­je pou­ží­va­te­ľa aj vte­dy, ako vy­pne Wi-Fi. Iden­ti­fi­ko­va­ním blíz­kos­ti sie­te Wi-Fi mož­no lo­ka­li­zo­vať pou­ží­va­te­ľa a tá­to fun­kcia sa mô­že pou­žiť ako al­ter­na­tí­va GPS.

Spo­mí­na­ná fun­kcia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.3 je v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní vy­pnu­tá. Viac in­for­má­cií o tej­to fun­kcii náj­de­te v on­li­ne po­moc­ní­ko­vi.

To však ta­kis­to zna­me­ná, že lo­ka­li­zá­cia pou­ží­va­te­ľa ale­bo "iné in­for­má­cie" zís­ka­né po­čas toh­to ske­no­va­nie bu­dú ozná­me­né Goog­lu ale­bo ďal­ším ap­li­ká­ciám in­šta­lo­va­ným do za­ria­de­nia. Te­raz je na spo­loč­nos­ti Goog­le, aby vy­svet­li­la, na čo tie­to in­for­má­cie vy­uži­je.

"Goog­le opa­ko­va­ne up­red­nos­tnil zisk pred súk­ro­mím pou­ží­va­te­ľov a tým, ako spo­loč­nosť ig­no­ro­va­la oba­vy re­gu­lač­ných úra­dov po ce­lom sve­te, keď zme­ni­la zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov, da­la naj­avo, ako má­lo be­rie oh­ľad na prá­vo," po­ve­dal Nick Pic­kles, šéf sku­pi­ny na ochra­nu súk­ro­mia Big Brot­her Watch. "Len pre­to, že Goog­le je veľ­ký biz­nis, ne­mô­že sa nad­ra­ďo­vať nad zá­kon. Spo­loč­nosť ig­no­ro­va­la auto­ri­ty a od­miet­la uro­biť vý­znam­né zme­ny v tom, ako zhro­maž­ďu­je a pou­ží­va dá­ta ľu­dí."

Goog­le uvie­dol no­vé zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov pre všet­ky svo­je služ­by v mar­ci 2012. Pod­ľa nich mô­že spá­jať úda­je o pou­ží­va­te­ľoch zo všet­kých svo­jich slu­žieb vrá­ta­ne YouTu­be, Gmai­lu a Goog­le+. Pou­ží­va­te­lia sa to­mu ne­mô­žu vy­hnúť. Ten­to krok sa stal pred­me­tom spo­loč­né­ho vy­šet­ro­va­nia 29 európ­skych agen­túr na ochra­nu súk­ro­mia.

Vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti Goog­le:

"Súk­ro­mie a bez­peč­nosť na­šich pou­ží­va­te­ľov je pre nás veľ­mi dô­le­ži­tá a ne­dáv­ne sprá­vy, kto­ré tvr­dia opak, nie sú prav­di­vé. Do Gmai­lu sme im­ple­men­to­va­li špič­ko­vé za­bez­pe­če­nie v rám­ci od­vet­via a bez oh­ľa­du na to, od­kiaľ je da­ný e-mail na Gmail účet pou­ží­va­te­ľa za­sla­ný, sú tie­to bez­peč­nos­tné opat­re­nia ak­tív­ne."

"Sme pres­ved­če­ní, že na­še zjed­no­du­še­né a tran­spa­ren­tné pra­vid­lá ochra­ny osob­ných úda­jov sú v sú­la­de so všet­ký­mi európ­sky­mi zá­sa­da­mi a práv­ny­mi pred­pis­mi na ochra­nu osob­ných úda­jov. Ob­sa­hu­jú všet­ky in­for­má­cie vy­ža­do­va­né us­ta­no­ve­ním Člán­kov 10 a 11 smer­ni­ce a ďal­šie do­da­toč­né in­for­má­cie. Zjed­no­du­še­né zá­sa­dy sa tak­tiež ria­dia po­kyn­mi, kto­ré bo­li vy­da­né pod­ľa Člán­ku 29 Pra­cov­nej Sku­pi­ny v ro­ku 2004."

Jste sledovaní na internetu

18. srpna 2013 v 13:17 | itnews.sk |  Přichází NWO ?

Je to horšie, ako sme si mysleli. NSA môže vďaka XKeyscore sledovať všetko, čo robíme na internete.

Publikované: 08.08.2013

Keď Edward Snowden zve­rej­nil svo­je šo­ku­jú­ce od­ha­le­nia, vy­jad­ril sa, že on sám si mo­hol vy­hľa­dať in­for­má­cie o ľu­bo­voľ­nej oso­be, ho­ci aj o pre­zi­den­to­vi. Bý­va­lí agen­ti NSA vte­dy je­ho vý­rok potvr­di­li. No na­priek to­mu mno­hí skep­ti­ci vy­slo­vi­li po­chyb­nos­ti o tom, že by prog­ram PRISM umož­ňo­val ta­ké­to ma­sív­ne sle­do­va­nie.

"Kla­me. Nie je skrát­ka mož­né, aby do­ká­zal to, čo tvr­dí," po­ve­dal Mi­ke Ro­gers, šéf kon­gre­so­vej ko­mi­sie na kon­tro­lu roz­vied­ky. Te­raz však brit­ský The Guar­dian uve­rej­nil in­for­má­cie o prog­ra­me XKeys­co­re, kto­ré­mu PRISM ne­sia­ha ani po člen­ky. Glen Greenwald, kto­rý us­ku­toč­nil pr­vý roz­ho­vor s Edwar­dom Snowde­nom, pub­li­ko­val do­ku­ment pod­rob­ne opi­su­jú­ci prís­ne taj­ný prog­ram XKeys­co­re.

Prog­ram umož­ňu­je ana­ly­ti­kom hľa­dať bez pred­chá­dza­jú­ce­ho po­vo­le­nia pros­tred­níc­tvom roz­sia­hlych da­ta­báz, kto­ré ob­sa­hu­jú e-mai­ly, on-li­ne če­ty a his­tó­riu pre­hlia­da­nia mi­lió­nov jed­not­liv­cov. NSA sa v ško­lia­com ma­te­riá­li od­ha­le­nom Snowde­nom chvá­li, že XKeys­co­re je sys­tém s "naj­väč­ším do­sa­hom" na roz­voj sle­do­va­nia po­mo­cou inter­ne­tu. Agen­tom sta­čí vy­pl­niť on-screen for­mu­lár, kto­rý im dá­va ši­ro­ké op­ráv­ne­nia na vy­hľa­dá­va­nie.

Ta­kú­to po­žia­dav­ku pred spra­co­va­ním nes­kú­ma ni­ja­ký súd ani per­so­nál NSA. V pre­zen­tá­cii sa tvr­dí, že prog­ram za­hŕňa "tak­mer všet­ko, čo bež­ný pou­ží­va­teľ ro­bí na inter­ne­te", a to vrá­ta­ne ob­sa­hu e-mai­lov, nav­ští­ve­ných webo­vých strá­nok, vy­hľa­dá­va­nia, ako aj me­ta­dát. Ana­ly­ti­ci mô­žu vy­užiť XKeys­co­re a ďal­šie sys­té­my NSA na zís­ka­nie in­for­má­cií o čin­nos­ti jed­not­liv­ca na inter­ne­te "v reál­nom ča­se".

XKeyscore_email_address_query.jpg

Pod­ľa le­gis­la­tí­vy USA je NSA po­vin­ná zís­kať roz­hod­nu­tie FI­SA iba v prí­pa­de, že cie­ľom sle­do­va­nia je ame­ric­ký ob­čan, ale už nie vte­dy, ak sa za­chy­tá­va ko­mu­ni­ká­cia Ame­ri­ča­na so za­hra­nič­ným cie­ľom. No XKeys­co­re za­bez­pe­ču­je tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti (ho­ci nie le­gál­ne op­ráv­ne­nie) na za­me­ra­nie roz­ší­re­né­ho elek­tro­nic­ké­ho doh­ľa­du na ame­ric­kých ob­ča­nov bez pred­chá­dza­jú­ce­ho roz­hod­nu­tia, ak ana­ly­tik poz­ná pot­reb­né iden­ti­fi­kač­né úda­je, napr. e-mai­lo­vú ale­bo IP ad­re­su.

xkeyscore1.jpg

Ana­ly­ti­ci mô­žu vy­hľa­dá­vať aj pod­ľa me­na, te­le­fón­ne­ho čís­la, IP ad­re­sy, kľú­čo­vých slov, ja­zy­ka, v kto­rom sa vy­ko­ná­va­la čin­nosť na inter­ne­te, ale­bo ty­pu pou­ží­va­né­ho pre­hlia­da­ča. V do­ku­men­te sa kon­šta­tu­je, že je to pre­to, že "prís­ny vý­ber (hľa­da­nie iba pod­ľa e-mai­lo­vej ad­re­sy) dá­va len veľ­mi ob­me­dze­né mož­nos­ti", keď­že "veľ­ké množ­stvo ča­su strá­ve­né­ho na inter­ne­te sa vy­uží­va na vy­ko­ná­va­nie čin­nos­tí, kto­ré sú ano­nym­né".

Pod­ľa do­ku­men­tov NSA bo­lo do ro­ku 2008 (z toh­to ro­ku po­chá­dza pre­zen­tá­cia) po­mo­cou spra­vo­daj­ských in­for­má­cií zís­ka­ných z XKeys­co­re za­tknu­tých 300 te­ro­ris­tov.

Na roz­diel od prog­ra­mu PRISM umož­ňu­je XKeys­co­re zhro­maž­ďo­vať dá­ta prak­tic­ky zo všet­kých slu­žieb a webo­vých strá­nok, kto­ré pou­ží­va­jú pro­to­kol HTTP - mô­že ísť o vy­hľa­dá­va­né vý­ra­zy, dis­ku­sie, čet a pod.

Ob­jem in­for­má­cií zís­ka­ných sys­té­mom, ako je XKexsco­re, je oh­ro­mu­jú­co veľ­ký. Sprá­va NSA z ro­ku 2007 od­ha­du­je, že ide o 850 mi­liárd ho­vo­rov a tak­mer 150 mi­liárd inter­ne­to­vých zá­zna­mov, kto­ré sú ulo­že­né v da­ta­bá­zach NSA. V do­ku­men­te sa pí­še, že den­ne sa pri­dá 1 až 2 mld. ďal­ších zá­zna­mov. Ta­ké­to množ­stvo úda­jov mož­no ulo­žiť len na krát­ky čas. Ce­lý ob­sah je v sys­té­me ulo­že­ný asi na päť dní, me­ta­dá­ta sú dos­tup­né asi 30 dní. V do­ku­men­te sa pí­še: "Na niek­to­rých mies­tach mož­no množ­stvo dát, kto­ré dos­tá­va­me den­ne (20+ TB), skla­do­vať iba 24 ho­dín."

Za­tiaľ čo XKeys­co­re za­bez­pe­ču­je hĺbko­vú ana­lý­zu a umož­ňu­je preh­ľa­dá­va­nie prak­tic­ky všet­kej inter­ne­to­vej ak­ti­vi­ty, ďal­šie prog­ra­my, ako je napr. Pinwa­le, ma­jú za cieľ pod­rob­nej­šiu ana­lý­zu ale­bo sle­do­va­nie kon­krét­nych ľu­dí. V ta­kom prí­pa­de mož­no "za­ují­ma­vý ob­sah" us­klad­ňo­vať aj po do­bu pia­tich ro­kov.

XKeyscore_hierarchia.jpg

NSA sa sí­ce v up­ly­nu­lých ro­koch sna­ži­la od­de­liť do oso­bit­nej da­ta­bá­zy vý­hrad­ne do­má­cu ame­ric­kú ko­mu­ni­ká­ciu, no je veľ­mi ťaž­ké od­lí­šiť Ame­ri­ča­nov od Nea­me­ri­ča­nov. Ho­ci NSA mô­že bez súd­ne­ho po­vo­le­nia sle­do­vať len oso­by, kto­ré nie sú ob­čan­mi USA, agen­tú­ra sa­ma priz­ná­va, že tej­to po­žia­dav­ke ne­mô­že vždy vy­ho­vieť. NSA pre­to v pos­led­nom ob­do­bí če­lí vl­ne kri­ti­ky a sťaž­nos­tí. Agen­tú­ra sa však brá­ni, že jej me­tó­dy sú zá­kon­né.

"Ob­vi­ne­nia z roz­sia­hle­ho a ne­kon­tro­lo­va­né­ho prís­tu­pu ana­ly­ti­kov k zhro­maž­de­ným dá­tam sa ne­zak­la­da­jú na prav­de," uvá­dza agen­tú­ra v od­po­ve­di na otáz­ku den­ní­ka The Guar­dian.

"Prís­tup k XKeys­co­re, ako aj ku všet­kým ana­ly­tic­kým nás­tro­jom NSA je ob­me­dze­ný iba na tých za­mes­tnan­cov, kto­rí pot­re­bu­jú prís­tup na vý­kon svo­jej prá­ce. Na­vy­še v rám­ci sys­té­mu exis­tu­je auto­ma­tic­ká i ma­nuál­na kon­tro­la, aby sa za­brá­ni­lo je­ho úmy­sel­né­mu zneu­ži­tiu. Kaž­dé vy­hľa­dá­va­nie ana­ly­ti­ka NSA je pl­ne kon­tro­lo­va­né, aby sa za­bez­pe­či­lo, že sa us­ku­toč­ní správ­ne a v sú­la­de so zá­ko­nom. Tie­to ty­py prog­ra­mov nám umož­ňu­jú zhro­maž­ďo­vať in­for­má­cie, kto­ré ochra­ňu­jú bez­peč­nosť ame­ric­kých ob­ča­nov aj na­šich spo­jen­cov v za­hra­ni­čí."