A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Google a Gmail bez ochrany soukromí

18. srpna 2013 v 13:22 | itnews.sk |  Přichází NWO ?

Google:

"Ľudia používajúci Gmail nemôžu očakávať žiadne súkromie."

Publikované: 15.08.2013

Ľudia by pri od­osie­la­ní sprá­vy z gmai­lo­vé­ho úč­tu ne­ma­li oča­ká­vať súk­ro­mie. Uvie­dol to Goog­le ako reak­ciu na hro­mad­nú ža­lo­bu pre na­ru­šo­va­nie súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov tým, že čí­ta ich e-mai­ly, kto­rej če­lí v Ame­ri­ke.

Súd­ne po­da­nie ob­vi­ňu­je Goog­le z po­ru­šo­va­nia zá­ko­nov na ochra­nu súk­ro­mia, keď spo­loč­nosť čí­ta e-mai­ly a na zá­kla­de ich ob­sa­hu pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom cie­le­nú rek­la­mu. Fir­ma sa brá­ni tým, že mai­ly mu­sí ot­vá­rať a čí­tať, aby ve­de­la, kto, čo a kam po­sie­la. Ne­ro­bí to však člo­vek, ale všet­ko sa de­je auto­ma­ti­zo­va­ne. Tak je to na­po­kon aj pri os­tat­ných mai­lo­vých služ­bách.

"Všet­ci pou­ží­va­te­lia e-mai­lu mu­sia ne­vyh­nut­ne oča­ká­vať, že ich e-mai­ly bu­dú pred­me­tom auto­ma­ti­zo­va­né­ho spra­co­va­nia," tvr­dí spo­loč­nosť. Po­moh­la si pri tom ar­gu­men­tom z biz­ni­su. Od­osie­la­teľ ob­chod­nej ko­reš­pon­den­cie by ta­kis­to ne­mal byť prek­va­pe­ný, ak list ad­re­so­va­ný ob­chod­né­mu par­tne­ro­vi ot­vo­rí je­ho asis­tent.

Ďal­ší člá­nok v re­ťaz­ci ob­vi­ne­ní spo­loč­nos­ti Goog­le z ne­dodr­žia­va­nia zá­sad ochra­ny osob­ných úda­jov tvo­rí mi­nu­lo­týž­dňo­vé od­ha­le­nie, že naj­nov­šia ver­zia 4.3 je­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid ob­sa­hu­je fun­kciu, kto­rá ske­nu­je sie­te a sle­du­je pou­ží­va­te­ľa aj vte­dy, ako vy­pne Wi-Fi. Iden­ti­fi­ko­va­ním blíz­kos­ti sie­te Wi-Fi mož­no lo­ka­li­zo­vať pou­ží­va­te­ľa a tá­to fun­kcia sa mô­že pou­žiť ako al­ter­na­tí­va GPS.

Spo­mí­na­ná fun­kcia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.3 je v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní vy­pnu­tá. Viac in­for­má­cií o tej­to fun­kcii náj­de­te v on­li­ne po­moc­ní­ko­vi.

To však ta­kis­to zna­me­ná, že lo­ka­li­zá­cia pou­ží­va­te­ľa ale­bo "iné in­for­má­cie" zís­ka­né po­čas toh­to ske­no­va­nie bu­dú ozná­me­né Goog­lu ale­bo ďal­ším ap­li­ká­ciám in­šta­lo­va­ným do za­ria­de­nia. Te­raz je na spo­loč­nos­ti Goog­le, aby vy­svet­li­la, na čo tie­to in­for­má­cie vy­uži­je.

"Goog­le opa­ko­va­ne up­red­nos­tnil zisk pred súk­ro­mím pou­ží­va­te­ľov a tým, ako spo­loč­nosť ig­no­ro­va­la oba­vy re­gu­lač­ných úra­dov po ce­lom sve­te, keď zme­ni­la zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov, da­la naj­avo, ako má­lo be­rie oh­ľad na prá­vo," po­ve­dal Nick Pic­kles, šéf sku­pi­ny na ochra­nu súk­ro­mia Big Brot­her Watch. "Len pre­to, že Goog­le je veľ­ký biz­nis, ne­mô­že sa nad­ra­ďo­vať nad zá­kon. Spo­loč­nosť ig­no­ro­va­la auto­ri­ty a od­miet­la uro­biť vý­znam­né zme­ny v tom, ako zhro­maž­ďu­je a pou­ží­va dá­ta ľu­dí."

Goog­le uvie­dol no­vé zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov pre všet­ky svo­je služ­by v mar­ci 2012. Pod­ľa nich mô­že spá­jať úda­je o pou­ží­va­te­ľoch zo všet­kých svo­jich slu­žieb vrá­ta­ne YouTu­be, Gmai­lu a Goog­le+. Pou­ží­va­te­lia sa to­mu ne­mô­žu vy­hnúť. Ten­to krok sa stal pred­me­tom spo­loč­né­ho vy­šet­ro­va­nia 29 európ­skych agen­túr na ochra­nu súk­ro­mia.

Vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti Goog­le:

"Súk­ro­mie a bez­peč­nosť na­šich pou­ží­va­te­ľov je pre nás veľ­mi dô­le­ži­tá a ne­dáv­ne sprá­vy, kto­ré tvr­dia opak, nie sú prav­di­vé. Do Gmai­lu sme im­ple­men­to­va­li špič­ko­vé za­bez­pe­če­nie v rám­ci od­vet­via a bez oh­ľa­du na to, od­kiaľ je da­ný e-mail na Gmail účet pou­ží­va­te­ľa za­sla­ný, sú tie­to bez­peč­nos­tné opat­re­nia ak­tív­ne."

"Sme pres­ved­če­ní, že na­še zjed­no­du­še­né a tran­spa­ren­tné pra­vid­lá ochra­ny osob­ných úda­jov sú v sú­la­de so všet­ký­mi európ­sky­mi zá­sa­da­mi a práv­ny­mi pred­pis­mi na ochra­nu osob­ných úda­jov. Ob­sa­hu­jú všet­ky in­for­má­cie vy­ža­do­va­né us­ta­no­ve­ním Člán­kov 10 a 11 smer­ni­ce a ďal­šie do­da­toč­né in­for­má­cie. Zjed­no­du­še­né zá­sa­dy sa tak­tiež ria­dia po­kyn­mi, kto­ré bo­li vy­da­né pod­ľa Člán­ku 29 Pra­cov­nej Sku­pi­ny v ro­ku 2004."

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama