A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Jste sledovaní na internetu

18. srpna 2013 v 13:17 | itnews.sk |  Přichází NWO ?

Je to horšie, ako sme si mysleli. NSA môže vďaka XKeyscore sledovať všetko, čo robíme na internete.

Publikované: 08.08.2013

Keď Edward Snowden zve­rej­nil svo­je šo­ku­jú­ce od­ha­le­nia, vy­jad­ril sa, že on sám si mo­hol vy­hľa­dať in­for­má­cie o ľu­bo­voľ­nej oso­be, ho­ci aj o pre­zi­den­to­vi. Bý­va­lí agen­ti NSA vte­dy je­ho vý­rok potvr­di­li. No na­priek to­mu mno­hí skep­ti­ci vy­slo­vi­li po­chyb­nos­ti o tom, že by prog­ram PRISM umož­ňo­val ta­ké­to ma­sív­ne sle­do­va­nie.

"Kla­me. Nie je skrát­ka mož­né, aby do­ká­zal to, čo tvr­dí," po­ve­dal Mi­ke Ro­gers, šéf kon­gre­so­vej ko­mi­sie na kon­tro­lu roz­vied­ky. Te­raz však brit­ský The Guar­dian uve­rej­nil in­for­má­cie o prog­ra­me XKeys­co­re, kto­ré­mu PRISM ne­sia­ha ani po člen­ky. Glen Greenwald, kto­rý us­ku­toč­nil pr­vý roz­ho­vor s Edwar­dom Snowde­nom, pub­li­ko­val do­ku­ment pod­rob­ne opi­su­jú­ci prís­ne taj­ný prog­ram XKeys­co­re.

Prog­ram umož­ňu­je ana­ly­ti­kom hľa­dať bez pred­chá­dza­jú­ce­ho po­vo­le­nia pros­tred­níc­tvom roz­sia­hlych da­ta­báz, kto­ré ob­sa­hu­jú e-mai­ly, on-li­ne če­ty a his­tó­riu pre­hlia­da­nia mi­lió­nov jed­not­liv­cov. NSA sa v ško­lia­com ma­te­riá­li od­ha­le­nom Snowde­nom chvá­li, že XKeys­co­re je sys­tém s "naj­väč­ším do­sa­hom" na roz­voj sle­do­va­nia po­mo­cou inter­ne­tu. Agen­tom sta­čí vy­pl­niť on-screen for­mu­lár, kto­rý im dá­va ši­ro­ké op­ráv­ne­nia na vy­hľa­dá­va­nie.

Ta­kú­to po­žia­dav­ku pred spra­co­va­ním nes­kú­ma ni­ja­ký súd ani per­so­nál NSA. V pre­zen­tá­cii sa tvr­dí, že prog­ram za­hŕňa "tak­mer všet­ko, čo bež­ný pou­ží­va­teľ ro­bí na inter­ne­te", a to vrá­ta­ne ob­sa­hu e-mai­lov, nav­ští­ve­ných webo­vých strá­nok, vy­hľa­dá­va­nia, ako aj me­ta­dát. Ana­ly­ti­ci mô­žu vy­užiť XKeys­co­re a ďal­šie sys­té­my NSA na zís­ka­nie in­for­má­cií o čin­nos­ti jed­not­liv­ca na inter­ne­te "v reál­nom ča­se".

XKeyscore_email_address_query.jpg

Pod­ľa le­gis­la­tí­vy USA je NSA po­vin­ná zís­kať roz­hod­nu­tie FI­SA iba v prí­pa­de, že cie­ľom sle­do­va­nia je ame­ric­ký ob­čan, ale už nie vte­dy, ak sa za­chy­tá­va ko­mu­ni­ká­cia Ame­ri­ča­na so za­hra­nič­ným cie­ľom. No XKeys­co­re za­bez­pe­ču­je tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti (ho­ci nie le­gál­ne op­ráv­ne­nie) na za­me­ra­nie roz­ší­re­né­ho elek­tro­nic­ké­ho doh­ľa­du na ame­ric­kých ob­ča­nov bez pred­chá­dza­jú­ce­ho roz­hod­nu­tia, ak ana­ly­tik poz­ná pot­reb­né iden­ti­fi­kač­né úda­je, napr. e-mai­lo­vú ale­bo IP ad­re­su.

xkeyscore1.jpg

Ana­ly­ti­ci mô­žu vy­hľa­dá­vať aj pod­ľa me­na, te­le­fón­ne­ho čís­la, IP ad­re­sy, kľú­čo­vých slov, ja­zy­ka, v kto­rom sa vy­ko­ná­va­la čin­nosť na inter­ne­te, ale­bo ty­pu pou­ží­va­né­ho pre­hlia­da­ča. V do­ku­men­te sa kon­šta­tu­je, že je to pre­to, že "prís­ny vý­ber (hľa­da­nie iba pod­ľa e-mai­lo­vej ad­re­sy) dá­va len veľ­mi ob­me­dze­né mož­nos­ti", keď­že "veľ­ké množ­stvo ča­su strá­ve­né­ho na inter­ne­te sa vy­uží­va na vy­ko­ná­va­nie čin­nos­tí, kto­ré sú ano­nym­né".

Pod­ľa do­ku­men­tov NSA bo­lo do ro­ku 2008 (z toh­to ro­ku po­chá­dza pre­zen­tá­cia) po­mo­cou spra­vo­daj­ských in­for­má­cií zís­ka­ných z XKeys­co­re za­tknu­tých 300 te­ro­ris­tov.

Na roz­diel od prog­ra­mu PRISM umož­ňu­je XKeys­co­re zhro­maž­ďo­vať dá­ta prak­tic­ky zo všet­kých slu­žieb a webo­vých strá­nok, kto­ré pou­ží­va­jú pro­to­kol HTTP - mô­že ísť o vy­hľa­dá­va­né vý­ra­zy, dis­ku­sie, čet a pod.

Ob­jem in­for­má­cií zís­ka­ných sys­té­mom, ako je XKexsco­re, je oh­ro­mu­jú­co veľ­ký. Sprá­va NSA z ro­ku 2007 od­ha­du­je, že ide o 850 mi­liárd ho­vo­rov a tak­mer 150 mi­liárd inter­ne­to­vých zá­zna­mov, kto­ré sú ulo­že­né v da­ta­bá­zach NSA. V do­ku­men­te sa pí­še, že den­ne sa pri­dá 1 až 2 mld. ďal­ších zá­zna­mov. Ta­ké­to množ­stvo úda­jov mož­no ulo­žiť len na krát­ky čas. Ce­lý ob­sah je v sys­té­me ulo­že­ný asi na päť dní, me­ta­dá­ta sú dos­tup­né asi 30 dní. V do­ku­men­te sa pí­še: "Na niek­to­rých mies­tach mož­no množ­stvo dát, kto­ré dos­tá­va­me den­ne (20+ TB), skla­do­vať iba 24 ho­dín."

Za­tiaľ čo XKeys­co­re za­bez­pe­ču­je hĺbko­vú ana­lý­zu a umož­ňu­je preh­ľa­dá­va­nie prak­tic­ky všet­kej inter­ne­to­vej ak­ti­vi­ty, ďal­šie prog­ra­my, ako je napr. Pinwa­le, ma­jú za cieľ pod­rob­nej­šiu ana­lý­zu ale­bo sle­do­va­nie kon­krét­nych ľu­dí. V ta­kom prí­pa­de mož­no "za­ují­ma­vý ob­sah" us­klad­ňo­vať aj po do­bu pia­tich ro­kov.

XKeyscore_hierarchia.jpg

NSA sa sí­ce v up­ly­nu­lých ro­koch sna­ži­la od­de­liť do oso­bit­nej da­ta­bá­zy vý­hrad­ne do­má­cu ame­ric­kú ko­mu­ni­ká­ciu, no je veľ­mi ťaž­ké od­lí­šiť Ame­ri­ča­nov od Nea­me­ri­ča­nov. Ho­ci NSA mô­že bez súd­ne­ho po­vo­le­nia sle­do­vať len oso­by, kto­ré nie sú ob­čan­mi USA, agen­tú­ra sa­ma priz­ná­va, že tej­to po­žia­dav­ke ne­mô­že vždy vy­ho­vieť. NSA pre­to v pos­led­nom ob­do­bí če­lí vl­ne kri­ti­ky a sťaž­nos­tí. Agen­tú­ra sa však brá­ni, že jej me­tó­dy sú zá­kon­né.

"Ob­vi­ne­nia z roz­sia­hle­ho a ne­kon­tro­lo­va­né­ho prís­tu­pu ana­ly­ti­kov k zhro­maž­de­ným dá­tam sa ne­zak­la­da­jú na prav­de," uvá­dza agen­tú­ra v od­po­ve­di na otáz­ku den­ní­ka The Guar­dian.

"Prís­tup k XKeys­co­re, ako aj ku všet­kým ana­ly­tic­kým nás­tro­jom NSA je ob­me­dze­ný iba na tých za­mes­tnan­cov, kto­rí pot­re­bu­jú prís­tup na vý­kon svo­jej prá­ce. Na­vy­še v rám­ci sys­té­mu exis­tu­je auto­ma­tic­ká i ma­nuál­na kon­tro­la, aby sa za­brá­ni­lo je­ho úmy­sel­né­mu zneu­ži­tiu. Kaž­dé vy­hľa­dá­va­nie ana­ly­ti­ka NSA je pl­ne kon­tro­lo­va­né, aby sa za­bez­pe­či­lo, že sa us­ku­toč­ní správ­ne a v sú­la­de so zá­ko­nom. Tie­to ty­py prog­ra­mov nám umož­ňu­jú zhro­maž­ďo­vať in­for­má­cie, kto­ré ochra­ňu­jú bez­peč­nosť ame­ric­kých ob­ča­nov aj na­šich spo­jen­cov v za­hra­ni­čí."


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama