close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Březen 2018

Cesta ke svobodě – breathariánství a volné energie

24. března 2018 v 19:31 | M. Zelenka www |  Zdravě jíst a žít

Miroslav Zelenka je jedním z výborných informačních zdrojů, užijte si jeho článek:


Cesta ke svobodě - breathariánství a volné energie


Myslím, že velká většina lidí si víceméně nedovede představit, že by se současná společnost mohla výrazně změnit, samozřejmě s výjimkou hluboké krize či jiných katastrof, tedy změn k horšímu. Již nyní však existují reálné možnosti, které by život společnosti změnily k nepoznání, aniž by nutně muselo dojít ke katastrofám, krizím či násilným revolucím.

Když popustíme uzdu fantazii a nemyslím, že bychom přitom museli nějak radikálně pouštět otěže fantazie z ruky, tak tato možnost existuje již dnes. Představme si, že dojde ke změně "pouze" ve dvou oblastech.

Za prvé - většina lidí, případně většina lidí v určité oblasti, přejde na breathariánství (přestane přijímat potravu) a za druhé - budou masově rozšířeny generátory volné energie (jsem si vědom, že se jedná o nepřesný název, ale je běžně používaný). K tomu je nutno upřesnit, že je míněno skončení přijmu potravy bez negativních následků na životě a zdraví. Nezpochybňuji, že by k velkým změnám došlo i v případě nejedení bez předchozího přechodu na jiný druh získávání energie než z potravy, protože by část lidstva zemřela. To ale asi není optimální vize budoucnosti, i když i to je relativní, protože redukce obyvatel Země je v plánu určité skupiny "lidí".

K plnému chápání následujícího textu považuji za vhodné věnovat se některým nepřesnostem, které bývají spojovány s pojmem breathariánství. Jak jsem tak prolétl internet, tak nepřesnosti jsem nalezl ve všech informacích o breathariánství, ale samozřejmě jsem prošel pouze nepatrný zlomek toho, co se na internetu vyskytuje.

Pod pojmem breathariánství se ve většině případů rozumí plnohodnotný a zdravý život bez přijímání potravy a případně i vody. Ta dvě slova plnohodnotný a zdravý nejsou často zdůrazňována, ale jsou velmi podstatná, protože jinak by pojem breathariánství mohl zahrnovat i anorexii, případně i smrt hladem.

Pokud bychom vyšli z volného překladu slova breathariánství, tak by se dalo dovodit, že breatharián je člověk, který žije pouze ze vzduchu prostřednictvím dechu (breath = dech). Zde však už je první nejasnost, protože většina názorů (které možnost breathariánství vůbec připouští) se přiklání k názoru, že breathariáni jsou vyživováni pránou. Někteří breathariáni o sobě tvrdí, že se vyživují z energie Slunce.

Získávání nutné životní energie jsem se věnoval již ve více článcích a tak to zde popíšu jen zkráceně a jednoduše. Pro běžného člověka existují v podstatě tři zdroje energie:

1. ostatní bytosti - zejména již mrtvé, což je nazýváno potravou

2. vzduch - dechem získáváme energii zejména okysličováním

3. prána - orgon - chi (Dle principu fraktálního uspořádání Teoversa má i každá buňka čakry, kterými přijímá vitální energii. V lidském těle jsou triliony (1018) buněk a jim odpovídajících čaker, kterými je prána přijímána.)

Vzájemný percentuální poměr jednotlivých uvedených zdrojů je pro každého člověka (bytost) specifický.

Pod pojmem breatharián je většinou rozuměn člověk, který již nezískává energii z 1. zdroje, anebo jen zcela výjimečně. To znamená, že získává energii dechem, příjmem prány a zřejmě výjimečně (ale nelze to na sto procent vyloučit) i z druhých živých bytostí, ale ne z potravy. Pravděpodobně je možné předpokládat i variantu získávání životní energie pouze z prány, čemuž by nasvědčovaly informace o jogínech, kteří přežívali delší dobu bez přístupu vzduchu bez újmy na životě či zdraví. Doufejme, že situace na Zemi se nevyvine do takové katastrofické podoby, že by již nebylo možné dýchat vzduch.

Přestože asi nikdo nepochybuje, že přechod na breathariánství není pro běžné lidi snadnou záležitostí, přece jen se nejedná o naprosté sci-fi a na světě už údajně žije několik tisíc dobrovolných breathariánů. Představme si lidskou společnost na Zemi (pro zjednodušení se bude nabízený model týkat pouze tak zvané západní civilizace) a může se jednat o relativně menší územní celek, jehož obyvatelé se dobrovolně rozhodli pro život bez přijímání potravy bez nepříznivých (příznivé by být měly) následků pro svůj život a zdraví.

Proměna společnosti, která by se tímto odehrála, se zdá téměř nepředstavitelná. Zmizely by zemědělství, potravinářský průmysl a ve velké míře i farmaceutický průmysl. Strojírenský průmysl a doprava by v důsledku toho klesly minimálně na polovinu a zrovna tak i spotřeba energií a vody. Možná si ani plně neuvědomujeme, jaké všechny druhy výrobků a služeb jsou spojeny s příjmem potravy a jejím vyloučením (jen co pitné vody proteče záchody). Myslím, že není nutné pochybovat, jak velký by to mělo kladný vliv na kvalitu života. Znečištění životního prostředí ve spojení se zavedením volných energií by podstatně kleslo. V přírodě by se obnovily stavy zvěře a ryb, pokud by nebyly vybíjeny pro potravu. Bylo by velké množství nově neobdělávané zemědělské půdy. Mohla by zmizet minimálně polovina supermarketů a skladovacích hal a ploch. Je určitě mnoho dalších věcí, které mě momentálně nenapadly, které by zanikly či se podstatně změnily.

Tyto změny by se velkou měrou projevily jak na životě společnosti jako celku tak i na životě jednotlivých lidí (i když odhlédneme od vlivu samotného breathariánství). Pokud budeme přepokládat, že by v určité oblasti přešli lidé na breathariánství do tří let, tak do tří let by odhadem padesát procent práce schopného obyvatelstva neměla co dělat, což by z jednoho úhlu pohledu nebyl problém, protože zbylých padesát procent by bez zvláštních potíží dokázalo svojí prací zajistit vše potřebné pro kvalitní život všech ostatních.

Otázkou by zůstalo smysluplné prožívání života nepracujícími. Nepochybně by mohla být věnována mnohem větší péče výchově a vzdělávání dětí, ale to by zdaleka nepokrylo poptávku po smysluplné (ne pouze po dobře ohodnocené) práci. Ale i lidem pracujícím by zbývalo mnohem více času. Jednak by pravděpodobně byla zavedena kratší pracovní doba, ale navíc by zůstal i čas dříve věnovaný jídlu a jeho přípravě. Co by takové množství volného času udělalo s lidmi je otázka, na jejíž odpověď se při současném stavu lidstva netroufám ani pomyslet, ale na druhé straně lze předpokládat jistý duchovní vývoj lidí přecházejících na breathariánství, takže lze doufat, že volný čas by byl využit mnohem více než dnes na vlastní všestranné sebezdokonalování a tvůrčí činnosti.

Jsem si vědom toho, že překonat jakoukoliv závislost není nikdy jednoduché a už vůbec ne jednu z nejtěžších (ne-li nejtěžší) závislostí, tj. závislost na jídle. Tak jako u mnoha jiných závislostí nelze opomenout ani existenci všech možných symbolů a rituálů s jídlem spojených. Rovněž existence dlouhodobě vytvářeného a tudíž silného morfogenetické pole spolu se strachem ze smrti hladem jsou faktory, které zbavení se závislosti na příjmu potravy velmi ztěžují. Lidstvo však během svých dějin už překonalo nejednu fyzickou či psychickou bariéru, která se v určité době jevila zcela nezdolatelná, takže i výše uvedené překážky breathariánství jsou překonatelné.

Druhou možností, která by mohla přinést rovněž podstatné změny ve společnosti, je masové rozšíření generátorů volné energie. Mnoho informací v této oblasti naznačuje, že ani tato možnost není pouze vizí daleké budoucnosti, ale jsou tu předpoklady pro výrazný pokrok již v roce 2012. Důsledky zavedení generátorů volné energie byly již poměrně detailně a mnohokrát popsány (na rozdíl od následků přechodu na breathariánství), a proto se jim budu věnovat jen stručně a víceméně spíše jen těm následkům, které by se mohly projevit na psychice společnosti a lidí, čemuž už tolik pozornosti věnováno nebylo. Z materiálních důsledků si dovolím jen upozornit na skutečnost, že již dnes existuje mnoho ekologicky vhodných technologií, které se však nepoužívají pro svoji vysokou energetickou náročnost a vysoké náklady s tím spojené. Kladný vliv generátorů volné energie na životní prostředí by byl obrovský

V každém případě by se při masovém rozšíření generátorů volné energie podstatně a při spojení s breathariánství dokonce skokově zvýšila nezávislost lidí na ostatní společnosti a zejména na státu. Možná poslední materiální překážkou na cestě k úplné nezávislosti na ostatní civilizaci by mohly zůstat zdroje (pitné) vody, i když s přechodem na breathariánství by i tato závislost byla podstatně snížena. Při spojení breathariánství s generátory volné energie a nenáročností některých lidí na životní komfort by se mohlo jednat o téměř absolutní nezávislost.

Už jen samotná možnost této nezávislosti by mohla podstatně změnit společnost. Vždy by existovala volba nepodřídit se "zvyklostem a požadavkům" většinové společnosti, protože by tu existovala možnost žít mimo tuto společnost, i když by to bylo pravděpodobně spojeno se snížením životního komfortu. Ekonomický tlak na lidi by byl výrazně omezen, takže by nebyli nuceni vzít jakoukoliv práci k zajištění přijatelného života pro sebe a svou rodinu. To by mohlo mít negativní důsledek spočívající v tom, že by určité práce nechtěl vykonávat nikdo, ale mnoho z těchto prací by zase v důsledku změn odpadlo (například mytí nádobí). Podstatně obtížnější by také bylo ovládání lidí pomocí strachu z nedostatku, protože i vytváření iluze nedostatku by bylo obtížnější.

Lze předpokládat, že existuje mnoho důsledků přechodu na breathariánství a volné energie, které nám jsou dnes skryty, a které by nás možná velmi překvapily a pravděpodobně ne vždy jen pozitivně. Doufám, že takováto breathariánská společnost by mohla být už natolik na výši, že by problémy, které pravděpodobně vzniknou, řešila na úrovni odpovídající celkovému duchovnímu vzestupu, a tudíž bez revolucí, krizí a v míru.

Zavedení generátorů volné energie by přivítali s radostí téměř všichni běžní lidé (majitelé a manažeři energetických koncernů asi ne) s výjimkou těch, jejichž příjmy pocházejí z výroby a dopravy energií. Na druhé straně (a jsem si toho vědom jako vážné překážky) je vize života bez jídla zatím pro velkou většinu lidí nepříliš lákající a v podstatě nepředstavitelná, i kdyby uvěřili v možnost takového života. Kolik lidí by si při úvaze na toto téma asi pomyslelo: "Co by mně z toho života pak zbylo?" Otázka smysluplného prožívání života bez jídla a televize je však již námětem na jiný článek.

---------

Tolik Míra Zelenka.


Já - tvůrce tohoto webu či obsahu, jen dodám, že znám osobně minimálně dva lidi, u kterých vím že byli několik měsíců jenom na vodě a to opakovaně, takže potvrzuji, že to je reálné, žít bez jídla. Já bych to zatím nedokázal, ale jasně vím že to jiní už dokázali a jde to a rozhodně to nevede ke smrti, naopak, potvrzuje se, že tělo tak jako tak funguje především na práně! Snad si nemyslíte, že když sníte talíř čehokoli, že právě to je důvodem a jediným palivem, že potom několik hodin můžete jít krajinou, štípat dříví... Ne!

Za prvé, především fungujeme na práně - příjmu kosmické energie, nebo jak jen to nazvat.

Za druhé, naše podstata není hmotná, jsme pouze zhuštěná energie, projekce iluze v kvantové hře!

A za třetí - jsme Tvůrci - každý jste Tvůrce své reality, takže to máte plně v rukách, tedy ve své hlavě vše, a tak to je: Jestli se rozhodnete, že už nepotřebujete jíst a budete se plně vyživovat jenom pránou, postupně a rozumně do tohoto stavu můžete klidně přejít! Samozřejmě máme trávící soustavu a především odmala nastavené programy v hlavě, že když nebudu jíst pár hodin, dostanu hlad a ten je nepříjemný a začne mi ubývat energie - ale to vše je jen nastavení. A lze přenastavit postupně a není to až takový zázrak, spíše pevné odhodlání a rozhodnutí, i důvěra je potřeba, a samozřejěm odpovídající Vědomí, které už opustilo takové programy "když nebudeš jít, umřeš hlady a na podvýživu" atd. Čili, co si vědomě dovolíte, to můžete zažívat. A podobně to je podle vyšších zdrojů prý i se stárnutím těla - opět jen program!

Takže...... hlavně buďte šťastní, skutečně vnitřně šťastní, tak, abyste nádherně zářili pro okolí láskou a radostí - i ze svého radostného bytí Usmívající se a jestli to bude jen na práně, nebo zatím ještě s nějakým jídlem, co je komu po tom? Prvně si vybudujte svoji pevnou stabilní základnu, ukotvení, zakořenění, zvědomění, poznávejte sebe, vnitřně, více se čistěte, detoxikujte, rozšiřujte vnímání i vědomí i poznání a naslouchejte své Duši i vnitřnímu hravému dítěti Usmívající se Nic by nemělo být na sílu, ale skutečně z radostného rozhodnutí tak, aby vás to skutečně naplňovalo - cesta, jakou jdete Mrkající
Ze srdce vám to všem přeji Úžasný Akiniel---------------------

Naučte se dálkovému vidění

23. března 2018 v 18:53 | net |  Objevte REALITU

Naučte se dálkovému vidění


Stává se vám, že přijdete poprvé na nějaké místo a máte pocit, že to tam znáte? Vidíte ve svých představách a vizích místa, kde jste nikdy nebyli? Vyvolávají ve vás nové vůně pocity, které důvěrně znáte? Dokážete předem odhadnout, co váš protějšek řekne? Pak můžete patřit k lidem se vzácným nadáním dálkového vidění.

V temných dobách studené války obíhaly pověsti o nové špionážní technice. Používala se parapsychologická expertiza k rozvoji schopností dálkového "vidění". Američtí odborníci výzvědných služeb školili zaměstnance v oboru dálkového vidění. Stejně tak sovětská KGB se zabývala mimo jiné metody i špionážní technikou "na dálku". Řekněme rovnou, že KGB měla nejenom v tomto směru vynikající výsledky.

Odborníci výzvědných služeb na obou stranách školili zaměstnance v oboru dálkového vidění. Je to schopnost naladit se na libovolné místo planety a podívat se tam - mělo by být možné nahlédnout do místnosti na druhém konci světa a vnímat, co se tam děje. Dálkové vidění lze také použít ke sledování vzdáleného člověka nebo předmětu. Dálkové vidění funguje podobně jako mentální telepatie (viz minulý příspěvek), ale informaci nikdo nevysílá, lidé ji vyzvednou, aniž ji někdo "pošle."

Vzácné nadání

Nejvíce vzrušujícím aspektem dálkového vidění je to, že vám otevírá doslova celý svět, protože můžete cestovat široko daleko, aniž opustíte domov. Parapsychologovi Ingu Swanonovi jednou telefonicky sdělili souřadnice místa pobytu člověka, se kterým se nikdy nesetkal. Okamžitě identifikoval skalnatý ostrov - kde stálo několik budov včetně oranžové konstrukce. Popsal pobřeží a další detaily. Zeměpisné souřadnice označovaly ostrov Gerguelen, kde měli Francouzi výzkumnou základnu pro studium vyšších vrstev atmosféry. Swann předtím o ostrově nic nevěděl, přesto byl jeho popis podivuhodně přesný. Toto nadání lze i prakticky využít, bylo by velkou pomocí pro všechna tvůrčí povolání. Romanopisci a spisovatelé by ho mohli ve svém díle využít k realistickému popisu známých míst. Také výtvarní umělci by mohli jeho pomocí malovat obrazy, jevištní kulisy a výpravné scény z míst, kam nemají čas cestovat. Ještě běžnějším použitím by mohlo být laskavé sledování svých milovaných. Je to báječný způsob "doprovodu" příbuzných a přátel, kteří nejsou doma. Zejména rodiče teenagerů by asi uvítali trvalý přísun "informací" o místě pobytu svých dětí. Ale vždycky mějte na paměti, že musíte respektovat osobní soukromí - láskyplná kontrola je přípustná, nikoli však posedlé slídění.

Test kapacity

Lidé známí svým darem dálkového vidění jsou často žádáni, aby profesionálně pomohli policii najít pohřešované osoby nebo jejich pozůstatky nebo aby asistovali při kriminalistickém vyšetřování. Například mohou pomoci při hledání vraku letadla v horských nebo hustě zalesněných oblastech, určení místa havárie.

Vědci testují schopnost dálkového vidění tak, že náhodně přítomný člověk vybere jednu ze stovek fotografií. Tato fotografie se schová, aby ji nespatřil nikdo z účastníků pokusu. Hodnocený člověk je potom požádán, aby popsal obsah fotografie.

Nezávislý tým pak hodnotí správnost popisu.

Své schopnosti můžete vyzkoušet pomocí následujícího cvičení.

Zkušební zážitek dálkového vidění Zkuste to:

Pro své první pokusy si vyberte pro "návštěvu" místo, které jste nikdy předtím neviděli, ale které zná důvěryhodný přítel. Mohl by to být jeho bývalý domov nebo pracoviště nebo místo, které navštívil.

Zcela se uvolněte a zavřete oči, abyste se dostali do meditativního stavu. Soustřeďte se na své dýchání a pak v duchu cestujte ke svému cíli a pomalu vstupujte dovnitř.

Pozorně se rozhlédněte, co tam vidíte? Popište svému příteli barvy, struktury, nábytek, stěny, dveře, stropy, zvířecí miláčky, lidi a všimněte si všeho neobvyklého - každého podivného detailu, který upoutá vaši pozornost.

Jakmile si myslíte, že jste viděli dost, tak se vraťte do svého povědomého těla.

S přítelem si zkontrolujte správnost všech podrobností. Nebo když s vámi není, tak si udělejte poznámky, abyste je s ním později probrali.

Jistě si vzpomenete, jak jste řekli: "Tento prsten ve mně vyvolává podivný pocit, kdykoli si ho navléknu." Nebo: "Nemám ráda ty šaty na omak." Tak to byla zkušenost s určitým druhem psychometrie. To je umění vnímat energii neživých předmětů. Každý předmět - malý jako drobný šperk nebo větší jako kus nábytku - je možné "přečíst". Všechny předměty mají své vlastní jedinečné energetické pole a tato pole přijímají vibrace lidí a míst, se kterými jsou spojena. Dokonce i když někdo ten předmět vlastnil jen velmi krátce, předmět absorboval do svého energetického pole specifické vibrace toho člověka.

Zřejmým využitím takového nadání je k určování právoplatného majitele ztraceného předmětu. Také je prospěšné léčitelům všeho druhu, protože klienti často zatají podstatnou informaci o své situaci a podmínkách. Přečtení osobních věcí člověka je jeden ze způsobů získání poznatků bez přílišné vtíravosti.

Ale podobně jako u mnoha jiných psychických schopností přínos takového daru není každému okamžitě zjevný - kromě zdroje zázraků. Většina parapsychologů je přesvědčena, že informace získaná šestým smyslem poskytuje další vrstvu poznání, která pomáhá k pochopení světa. Koneckonců ve vědění je moc.

Čtení energie předmětů

Požádejte člověka, pro kterého čtete, aby vám na chvíli půjčil nějakou osobní věc. Nejlepší je prsten nebo hodinky či brýle, věci dlouho nošené.

Držte předmět zlehka v rukou a nasměrujte k němu své myšlenky (tedy i energii). V soustředění vám asi pomohou zavřené oči.

Vizuálně si představte, jak vysíláte myšlenkovou šipku, abyste se spojili s předmětem. Pak se ihned uvolněte a dovolte pocitům vplývat do vědomí. Projevuje se přitom energie aktivační i absorpční. Psychická práce potřebuje oba druhy.

Všímejte si, co přesně přijímáte, jestli je to obraz, pocit, myšlenka nebo nějaký druh vjemu. Nic neopomeňte, i ten nejslabší pocit může něco znamenat. Na druhé straně psychometrie může být velmi fyzická a můžete zakusit velmi zřetelné pocity, například zahřátí nebo ochladnutí předmětu.

Snažte se, aby vás neodradilo pomyšlení, že všechny ty myšlenky a pocity "prostě máte v sobě". Jednoduše předpokládejte, že všechny informace musely cestovat vaším vědomím. Možná přijmete povědomé obrazy, ale to neznamená, že nejsou důležité.

Dotyčnému člověku sdělte přesně to, co vidíte. Nic nevynechávejte ani nic nepřikrášlujte. Vyhněte se promítání úsudku zkušeností do své vize.

Postřehy z praxe:

Téměř okamžité vjemy

jsou obrazy myšlenek, pocitů a činnosti vlastníka zkoumaného předmětu během minulých dvou dnů.

Utkvělé myšlenky a pocity

nebo emocemi podbarvené akce přetrvávají ve vibracích předmětu celá léta. Prchavé myšlenky však vyvolávají podobně krátkodobé energie.

Jak moc se dozvíte o předchozích vlastnících

to závisí na historii předmětu. Jestliže se slaďujete s předmětem, který dcera zdědila po své dvacet let mrtvé matce, asi se o matce moc nedovíte. Je-li však dcera ještě pod vlivem matčiny smrti, můžete dostat lepší obraz původní majitelky předmětu.
Schopnosti je třeba postupně trénovat + celkovou citlivost a vnímavost, ruku v ruce s čištěním se, detoxikací, nezacpávat se denně těžkým masem atd. Systému se nehodí abychom kdoví co vnímali, i proto do nás cpe chemické jedy v lécích a hlavně potravinách, aby nás utlumil, přiotrávil...
-------------------------------
*

Život v přeludu - Systém nás ovládá

22. března 2018 v 16:40 | David Icke |  Super KNIHY

Život v přeludu - David Icke


Originál vydán 2016, v češtině vydal Jiří Maria Mašek


Tuto knihu velice každému doporučuji, protože odkrývá dosti klíčové informace o našem světě, životě a mnoha podrobnostech i důkazech, že žijeme ve velmi sofistikované iluzi. Proč a kdo se nás v této obrovské iluzi snaží udržet, podmanit i programovat od mala? Nejlépe se vše dozvíte v této knize.

Abych vás ještě více nalákal, přináším pár myšlenek z ní:


Systém nás ovládá


…Ukazuje se, že pravda je opak toho, co je nám předkládáno.

…Systém je konstrukt vytvořený za účelem oklamání a ovládnutí lidstva skrytou silou.

…Lidstvo žije v tak obrovské Lži, že je již považována za univerzální pravdu, obecně platnou a uznávanou. Systematicky je podporována a prosazována. Lidé neznají skutečnou realitu, kterou zažívají, protože skrytá síla nechce, aby ji znali.

…Zjistil jsem, že celá lidská společnost je podvrh, že to je "počítačová" simulovaná realita, které lidé věří, jako by byla skutečná a náš svět je jedno veliké vibrační vězení a to vše byl záměr. Lidé jsou vězni, kteří se domnívají, že jsou svobodní.

…Pro udržení masového ovládání lidstva je zásadní víra v přelud - vaše falešné Já. Myslíte si, že víte, kdo jste, ale ve skutečnosti to nejste vy. Je to "Já", na které věříte, protože vás globální vězeňský stát od mala naprogramoval a zmanipuloval tak, abyste věřili, že právě to jste vy. Teprve až se začnete z tohoto přeludu probouzet, pochopíte, že Země je vězení. Všechno je to o našem vnímání. Orwell napsal: "Horizont jejich mysli vyplňoval fotbal, pivo a hazard. Nebylo těžké je udržovat pod kontrolou." Lidstvo se utápí ve zmatku a chaosu, protože nechápe samotnou povahu světa. Neví, že si tvoří samo vlastní realitu, ať se mu to líbí nebo ne. Naše podvědomí komunikuje prostřednictvím symbolů a systém se nám snaží programovat vnímání prostřednictvím symbolů. Zmanipulované vnímání sebe sama a reality je programem, který rozhoduje o tom, co si lidé budou myslet, cítit, dělat, nedělat, co podporovat a co odmítat…

…Děti vstupují do této reality s potenciálem vyjádřit rozšířené vědomí Nekonečného Já. Jenomže rodiče, již naprogramovaní, se okamžitě pouští do práce a způsobu výchovy, aby (nevědomky) nakopírovali své vlastní přeludové vnímání do svých dětí a většinou si myslí, že dělají dobrou věc.

…Vaše vědomosti jsou pouze něčím, čemu věříte, že je to pravda, a o čem vám druzí řekli, že je to pravda. Systém rozhoduje a diktuje, co je pravda a co ne, co se smí učit ve "vzdělávacích" institucích a co má být potlačeno a ignorováno.

…Spontánní, svobodně smýšlející jedinci jsou pro Systém nebezpeční, neboť ten potřebuje ovečky bez přemýšlení a pochybností. Platón řekl: "Ty, kteří dokáží vidět za stíny a lži své vlastní kultury, ostatní nikdy nepochopí. A v žádném případě jim nebudou věřit." A budou je považovat za blázny.

…Dnešní školy: Pojďte děti, řekneme vám, co si máte myslet… Systém jim diktuje ("učí je"), co si mají myslet - absolutně o všem! Vzdělávání zde není k rozvíjení svobodné uvažování, ale aby pěstovalo přikyvující poslušné otroky tělem i duší. Rockefeller, zakladatel Výboru pro obecné vzdělání, řekl v roce 1903: "Nechci národ myslitelů. Chci národ dělníků." Tedy otroků. Einstein řekl: "Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Za úspěšné jste považování pouze tehdy, když uspějete u zkoušek, tedy potvrdíte svůj stupeň naprogramování. Systém využívá jak pocity viny, tak i touhu po přijetí. Setkal jsem se s velmi bohatými a zároveň nešťastnými lidmi, kteří tráví většinu času v nejmenší místnosti svého obrovského sídla. Veliké sídlo je vnějším projevem jejich image "úspěšné osoby", který maskuje jejich nejistotu.

…Systém diktuje: Musíš se učit, musíš udělat zkoušku, musíš pracovat, měl bys mít děti, dům, musíš platit hypotéku, a vyplňuje náš krátký život neustálým programováním vnímání.

…Pozoruji spousty lidí a tak vím, že když usilovali o dosažení životních met, titulů, nebo majetku, že jim to jen zřídka a na chvíli přineslo to opojné blaho a pocit štěstí, který od toho toužebně očekávali. Dorazí do cíle a cítí se v podstatě pořád stejně! A pak jsou ti, kteří drží hubu a krok, tvrdě pracují, dělají, co jim nakáže šéf, a Systém se o ně postará. Tedy do té doby, než zjistí, že na Východě může lidi vykořisťovat ještě výhodněji.

…V hudbě není smyslem skladby její konec. Ale systém školství vzbuzuje úplně jiný dojem.

…Neexistuje nirvána, jenom její iluze. Prázdnota, kterou lidé cítí navzdory penězům, postavení, výstavní manželce a takzvanému úspěchu, pramení z toho, že od svého zrození žijí ve Lži. Cítí se uvnitř prázdní, protože ztratili kontakt se svým nitrem - s nádherou své Nekonečnosti, kterou Systém od počátku hodlal utišit. Toto spojení si za peníze nekoupíte ať jste bohatí, jak chcete. A hlavně to není potřeba - jednak je to zadarmo a jednak jste to přece dávno Vy, stačí se "probudit". Systém pouze zařídil, že jste to zapomněli. Měli jste tančit, hrát během skladby, ale díky Systému jste tento smysl propásli - jde mu o to, aby nám ten smysl unikl, takový je plán. Nabízet cukr, iluzi lepší budoucnosti pod taktovkou biče a odevzdávání své nejcennější energie a pozornosti, aby vám unikala přítomnost - ta jediná skutečnost.

…Z filmu Matrix: "Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a rozhlédneš se kolem sebe, co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře. Snažíme se zachránit mysl právě těchto lidí… Musíš pochopit, že většina těch lidí jsou součástí systému a není na odpojení připravena. A mnozí jsou na systému tak beznadějně závislí, že jej budou bránit, i za něj bojovat!"

…Systém nechce, abyste věděli, ale abyste sloužili jeho zájmům. Nejlépe tak, že budete vnímat "fyzickou" realitu pěti smyslů jako ten "skutečný svět" a Nekonečnou realitu jako výplod pomýlené představivosti, i když ve skutečnosti je to právě naopak.

Darwin byl posedlý tím, že smrtí všechno končí a radil: "Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte." Systém chce, abyste měli strach ze smrti, i pocit marnosti života. Nebo druhá využitelná varianta - věřit, že abyste se dostali do nebe, musíte se zavděčit svému bohu (což je zase jen jiná podoba Systému)..........alespoň pár myšlenek, přičemž autor je v knize jednotlivě dokazuje a rozšiřuje, velice doporučuji tuto knihu mít a důkladně prostudovat a podtrhat a tyto myšlenky sdílet aby se spící lidstvo rychleji probouzelo do Vědomí...
-------------------

Městský mnich

11. března 2018 v 12:27 | Pedram Shojai |  Super KNIHY
Kniha MĚSTSKÝ MNICH (Pedram Shojai - Pragma) je plná vychytávek z východní moudrosti, aplikovaných do dnešního uspěchaného - zejména městského života.

Tuto knihu určitě doporučuji, protože obsahuje velmi širokou kompilaci rad a moudrostí, které jsou sice obecně již poměrně známy, ale autor ukazuje, jak je aplikovat moudře i do dnešního života, kdy ve stresu hledáme každou minutu, nemíváme už ani náladu na kdoví jaké složité techniky nebo dlouhé meditace, přesto všichni toužíme po dosažení vnitřního klidu a štěstí.

Autor v mnoha kapitolách a jednotlivých tématech radí a ukazuje, jak toho lze snadněji dosáhnout pomocí jednoduchých návyků, změn, i snadných pár minutových cvičení a protažení se v kanceláři. Samozřejmě také, jak hospodařit s časem, jak se naučit zvládat stres, jak snížit kortizol a zátěž nadledvinek a uchránit si tak energii. Knihu prolíná také několik jednoduchých účinných meditací, které lze provádět během chvíle, nebo i cestou do práce.

Konkrétní kapitoly a témata:

1 - Stres - jak uhýbám kulkám - O stresu a podpora imunity a vitality, o čínských bylinných směsích, kofeinu, taiči, srdečním tepu

2 - Napájet se z nekonečna, umění zvládat čas - Meditace s dýcháním, se svíčkou, čchi-kung, mozkové vlny při meditaci i mimo ni

3 - Energie a únava - Zdroje plísní, tonické bylinkářství, detoxikace a jiná cvičení funkční, trénink, restart nadledvinek

4 - Co se stalo se spánkem? Co místo kávy, pozor na elektromagnetická pole, spánková meditace

5 - Stagnující způsob života Plazení a lezení, zdravotní důsledky sezení, pozice v kung-fu, cvičení u pracovního stolu

6 - Přibývání na váze a negativní obraz Kysané zelí, posilující polévky, provádění půstu, trávení

7 - Spojení s přírodou a skutečnými živými věcmi Meditace při chůzi, kurzy dovedností pro přežití v přírodě

8 - Osamělý, třebaže obklopen lidmi Meditace na srdce, jak opustit své pohodlí

9 - Peněz není nikdy dost Dluhové poradenství a moudré zacházení s penězi, podpora projektů pro planetu, trvale udržitelné fondy

10 - Život který má smysl Taoistické meditace na tan-tien, na třetí oko, outdoorové oblečení na relax víkendy

(11) Další kroky a zdroje, odkazy

Kniha je zejména pro člověka, který je na počátku své transformace, probuzení, nebo který si jen uvědomil, že ačkoli má rodinu i vymoženosti, není šťastný uvnitř sebe. V jednotlivých bodech nabízí šikovné rady, co je vhodné změnit uvnitř sebe, i fyzicky.
Jak se z dnešního světa a stresů nezbláznit a dokonce si umět najít dostatek času pro sebe a svůj rozvoj, uzemnění a tolik potřebné propojení s přírodou, životní energií i s naší planetou.

Velmi knihu doporučuji prakticky každému 😊

Proč? Nejsem žádný prodejce, ale velmi rád sdílím klíčové, dobré a zajímavé informace, pokud mohou potěšit, zlepšit náš život, zdraví, otevřít vědomí, zlepšit svět... Dnes je nepřeberně knih, neznalý člověk je z toho všeho spíše zmatený, neví jakou si vybrat. Přijde mi, že některé informace jsou hodně klíčové z výše popsaných důvodů a tak se chci o to podělit a nasměrovat vás na knihy, které podle mne stojí za to přečíst, nebo i mít doma podtrhané ;-)
---------------------

Meditace na srdce

11. března 2018 v 11:19 | elf, Pedram Shojai |  Léčivé techniky
Naučit se znovu spojovat se srdeční čakrou je mocný způsob, jak vkročit do transpersonálního vědomí. Pomáhá nám dostat se ze svého ega a zjemnit si osobnost. Tato meditace je jádrem duchovních tradic a velmi pomáhá lidem, vzájemně se chápat a podporovat.

Meditace na srdce:

- Pohodlně se posaďte a nadechujte a vydechujte nosem do horního tan-tienu (místa v těle tři prsty nad pupkem).

- Několik minut zklidňujte mysl a ukotvěte takto svůj dech dole.

- Přesuňte pozornost do srdečního centra (uprostřed hrudi v úrovni bradavek) a zvedněte ruce před srdce do modlitební pozice dlaněmi k sobě (prsty směřují nahoru) a tuto oblast prodýchávejte.

- Vnímejte, jak se oblast při prodýchávání rozehřívá.

- Začněte se soustředit na bezvýhradnou lásku v srdci. Pociťujte ji k veškerému životu, ke všem a všemu kolem sebe.

- Pociťujte tuto lásku s každým nádechem a promítejte ji ze srdce všemi směry při každém výdechu, ke každému koho znáte, milujete, nenávidíte, potřebujete odpustit, nebo ještě neznáte.

- Provádějte to po několik dechů - vyzařujte vše zahrnující lásku do celého prostoru a ke všem bytostem.

- Postupně obsáhněte celou Zemi, sluneční soustavu, galaxii a nakonec celý vesmír.

- Zůstaňte takto sedět několik minut a podržte si lásku v srdci i do zbytku dne.

Tato meditace pomůže vymanit se ze své izolace, osvobodit se od břemene emocí, odpustit druhým, zvyšovat vibrace.

Vyléčíte minulost tím, že se touto meditací, prociťováním a vyzařováním lásky dostanete do rozšířeného stavu lásky, izolujete tím pocity, které vás znepokojují, postupně je dokážete láskou zcela zakrýt, obalit a rozpustit. Přenést přes to bílé světlo a sledovat, jak se rozpouští a mění v pozitivní.

Představte si scénář, dřívější náročnou situaci, která způsobila nějakou disharmonii, všechny zúčastněné lidi, nebo v přítomnosti všechny lidi okolo, v rodině nebo v práci, zastavte čas a vneste do celé situace lásku:

Láskujte - obalte každého bílým hřejivým čistým světlem s pocitem bezpodmínečné lásky a vděčnosti.
Žehnejte - blízkým na cestu a vlastně komukoli můžete také "žehnat" - vysílat myšlenku a přání všeho dobrého a vší ochrany. Dřív se to běžně provádělo přáním nahlas: "Bůh s Tebou". A největší sílu tomu dáte, když tento svůj upřímný pocit, přání, procítíte svým srdcem jako co nejpříjemnější a opravdový.


Vylepšil jsem to ze zdroje - z knihy, kterou určitě doporučuji:

Městský mnich - Pedram Shojai - Pragma
-----------------------

Jak se zbavit arzénu v rýži

2. března 2018 v 21:27 | pí-centrum |  Zdravě jíst a žít

Na tento web zrcadlím informace, které mi přijdou důležitější, s uvedením zdroje. Nyní je to web pí-centrum:
Toxický prvek arzen může způsobit problémy se srdcem, vývojem, ale i rakovinu. Vysoký obsah arzenu obsahuje více než polovina prodávané rýže.

Web Pí-centrum


Klasická příprava

Voda a rýže v poměru dva ku jedné, hrnec a dvacet minut varu, dokud se voda nevypaří. Obvyklý způsob, jakým lidé vaří rýži. Vědci z univerzity v Belfastu ale přišli s varováním - při tomto způsobu přípravy v bílých zrncích zůstává nezanedbatelné množství toxického arzenu.

Arzen se do rýže dostává v průběhu pěstování, z pesticidů a hnojiv, které zemědělci používají. Nadměrné vystavení účinkům toxického arzenu může u lidí způsobit vývojové problémy, potíže se srdcem, cukrovku, ale i rakovinu.

Dosavadní předpoklad, že se účinky arzenu varem zničí, vědci při sérii pokusů vyvrátili. "Klasický" způsob přípravy rýže s množstvím arzenu nic moc neudělá. Vědci dále rýži propláchli zhruba v pětinásobném objemu vody a poté uvařili - testy prokázaly, že množství arzenu se snížilo o polovinu.

Jak se arzenu zbavit??

Jako nejvhodnější metodu přípravy nakonec na belfastské univerzitě vyhodnotili postup: namočit rýži přes noc. Po uvaření ve vyměněné vodě se obsah arzenu snížil o osmdesát procent.

Podle listu The Independent, který cituje výsledky průzkumu britského Kanálu 4 a Institutu pro globální potravinovou bezpečnost, obsahuje téměř 60 procent rýže a rýžových produktů prodávaných ve Velké Británii vysoké dávky arzenu.

Co je arzen vlastně zač?

Arzen je jedním z prvků periodické tabulky. V malých množstvích se nachází v zemské kůře. Využívá se v metalurgii, elektronice nebo při výrobě léčiv, hnojiv a prostředků proti škůdcům. V úvodu jsme zmínili, že nebezpečnost arzenu závisí na jeho chemické formě. Pokud je navázán na uhlíkové řetězce organických sloučenin, je méně nebezpečný. Organické formy nalezneme například v mořských rybách a korýších, proto nás relativně vysoké koncentrace arzenu v nich nemusí děsit.

Problematická je anorganická forma, například sloučeniny s kyslíkem, mezi které patří i známý arzenik. Tyto formy vykazují vysokou toxicitu projevující se především kožními ekzémy. Nežádoucích účinků expozice anorganickým arzenem je však mnohem více. Zmiňuje se zvýšení rizika srdečních onemocnění a studie ukázaly i na souvislost s komplikacemi v těhotenství a neurologické účinky v raném dětském věku. Svůj podíl mají i na vzniku karcinomu plic, kůže a močového měchýře. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC proto arzen klasifikovala jako látku pro člověka karcinogenní. Vlivem příjmu anorganického arzenu z rýže na vznik onkologických onemocnění se zabýval i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA. Podle odhadů z loňského roku to mohla být příčina necelého 1 % všech případů karcinomů plic a močového měchýře ve Spojených státech.

Jak se arzen dostává do rýže?

Možností je několik - může jej obsahovat půda nebo vzduch na místech, kde se rýže pěstuje, zdrojem mohou být i používané pesticidy. Nevýhodou je, že rýže jej dokáže z půdy přijímat a akumulovat. Děje se tak zřejmě prostřednictvím akvaporinových kanálů. Ty rostlině slouží především pro transport vody a křemíku, ale může jimi projít i arzen. Ne všechny druhy rýže zachytávají arzen stejně účinně. Jeho množství v rýži můžete ovlivnit volbou druhu a zejména výše zmíněným způsobem přípravy rýže.

---


Na webu pí-centrum najdete více zajímavých článků a rad Usmívající se

-------------