close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Květen 2018

Život v přeludu – Pokřivený hologram naší reality

30. května 2018 v 14:59 | David Icke |  Super KNIHY

David Icke je autorem již více knih. Do češtiny jsou zatím přeloženy teprve dvě, ty však stojí za to! Hlavně ta novější - "Život v přeludu". Velice doporučuji pořídit a prostudovat, autor tam vyzrazuje mnoho zásadních informací o naší pokřivené "realitě"... Ale také vysvětluje mnohá témata a alternativní obory v kontextu pojetí kvantových fyziků... Nahlédněme na pár myšlenek, které jsem vybral:


Hologram - naše "fyzická realita" - existuje v té podobě, v jaké ji zažíváme, pouze pokud mozek přečte a dekóduje vlnové a elektrické informace do holografické podoby. Vliv na to má proces pozorování - zaměření pozornosti. Mozek si vytváří digitální hologramy. Tuto (naši) digitální realitu skvěle znázornil film Matrix. Proto naše realita působí hmotně, i když hmotná není.

Vědci dnes připouští, že by vesmír mohl být holografický. V souvislosti s tím dochází k závěru, že žijeme v simulaci, v jakémsi přeludu. Nehledě na to, že působí hmotně.

"My" však nejsme hologramy, "My" jsme nekonečné vědomí. Ale naše vozítko pro zažívání této reality, to je opravdu hologram. A všechno to probíhá v dekódovacích systémech mozku a v genetické struktuře. Časopis Scientific American z roku 2003 měl na titulní straně nadpis "Jste hologram? Podle kvantových fyziků může být holografický celý vesmír."
Tesla řekl: "Pokud chcete porozumět vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci."

Přání stejně jako vše ostatní, je informačním polem. Stav bytí, postoj, silně prožívaná emoce (přání), ve spojení s přítomným časem (jako bych už ten dům, auto, partnera měl), elektromagneticky přitahuje další podobné zkušenosti - tvoří podobnou, rezonančně synchronní realitu shodnou s představou - vyzařovanou matricí.

Vizualizace je koncentrovaná myšlenka, která dokáže ovlivnit, jaká energetická pole přitahujete a odpuzujete, aby se stalo to, co vizualizujete.

Veškerá "fyzická" zkušenost je holografický odraz energetických informačních stavů. Abychom změnili výsledek, musíme nejprve změnit energetický informační stav s pomocí vizualizace, postoje a záměru. To, jestli máme nebo nemáme sebevědomí, samo o sobě ovlivňuje výsledek a výkon.

Práce Dr. Emota s vodou představuje viditelný důkaz tohoto principu vytváření své vlastní reality. A podobně modlitba - zaměřená a soustředěná myšlenka (procítěné přání ze srdce), reagující s energetickou realitou.

Homeopatie - opět princip hologramu: Látka (holografická iluze) je sice pryč, ale její energetická informace (otisk) se ve vodě stále nachází a léčí tím, že ovlivňuje energetický informační stav těla. Univerzum je simulace virtuální reality, která je interaktivní - další důkaz toho, jaký máme energetický vliv na skutečnost a jak moc si tvoříme vlastní realitu.

Léčení rukama - energetická (informační) výměna mezi léčitelem a pacientem, kde se léčitel napojuje na kosmické energetické pole (frekvence).

Akupunktura - systém využívající linie - meridiány, kterými koluje energie "čchi". Je to jako základní deska počítače - hlavní systémy a orgány jsou vzájemně propojeny pro tok energií - výměnu frekvencí - informací. Opět je ve hře holografický princip.

Astrologie - způsob interpretace informací a informačních polí, včetně planet, hvězd, vesmíru, jejich kombinací a působení. Pohyby planet a jejich interakce je výměna informací s univerzálním polem neboli kosmickým internetem. Pohyby planet a hvězd ve vztahu k Zemi ovlivňují a mění energetické informační pole planety - energetické "moře", které nás neustále ovlivňuje (in-formace - vnitřní formování, utváření). Astrologie je celá o energetických tocích. Jde o vlivy, dispozice při zrození atd., a nemusí nám nic přikazovat, nic méně nás konfigurují. Komplex těla a mysli má svá astrologická informační pole, která určuje pozice planet a hvězd v cyklu v okamžiku zrození (početí) určitého člověka. Jsme celým vesmírem, specificky pak jeho obrazem v době našeho zrození.

Systém čaker - kotouče světla, které napojují hologram na další úrovně reality.

Nehoda - v kvantovém vesmíru nic jako nehoda neexistuje. Existují pouze možnosti a pravděpodobnosti vkládané nám do existence skrze vnímání.

Telepatie, synchronicita, teleportace… Lidé fungují na určité (osobní) frekvenci a v určitém frekvenčním pásmu. Mají svůj jedinečný en. podpis, odrážející stav myslí, emocí, vnímání a DNA. Živočišné druhy jsou mnohem citlivější i na kolektivní frekvence, protože nejsou na rozdíl od lidí otupováni Systémem. Nejsou vystaveni celoživotnímu programování, které vede k otupění vyšších smyslů. Mimosmyslové vnímání funguje na stejném principu - na frekvenčním spojení, shodném kanále.

Zvířata jsou neuvěřitelně citlivá na energetické změny, proto mohou vnímat zemětřesení nebo špatné počasí dlouho dopředu. To, že nemusí chodit do školy, poslouchat vědce a večer sledovat televizi, jim v tom výrazně pomáhá.
Jme multidimenzionální bytosti a holografická "fyzická" realita je pouze jednou z dimenzí.

Symboly - energetické informace stejně jako slova, ale silnější. Komunikují s tím, kdo se na ně dívá. Nejsou používány pro vizuální efekt ale pro svůj účinek.

Karty, věštění, runové kameny - vše funguje na principu rezonancí s informačním polem, kdy podle shody a vyzařování dochází k interakci. Člověk si zvolí určité karty na principu kompaktibility (elektromagnetického spojení) mezi ním a kartami. Když jsou karty rozloženy na stůl, ukazují naši informační mapu. Úlohu hraje i pořadí. Tarotové karty představují energetické a informační stavy.

Telepatii mohou využívat také zdroje z jiných sfér vědomí ať už s dobrými nebo zlými úmysly, ke komunikaci s lidmi. Jsou to vůbec vaše myšlenky, co si právě myslíte?

Synchronní události - výsledkem mnoha spolupracujících zdrojů. Dochází k nim ve shodném čase, místě, nebo shodným způsobem - prostřednictvím vzájemné přitažlivosti energetických stavů a frekvencí neboli vibračního magnetismu.

Teleportace - přenos informací (iluze hmoty) z jednoho místa do druhého, aniž by došlo k postupnému přesunu běžnou cestou "fyzicky". Kvantoví fyzici mluví o "provázání", což prakticky znamená download informací na jiné místo.

Teleportace je pokyn k přenosu iluzorní hmoty ve formě energie z jednoho iluzorního stavu (místa) do jiného. Variantou pak efekt dvojníka (často byli spatřeni lidé na dvou vzdálených místech v týž době atd. viz Flammarion a jiní autoři, badatelé.

Bernard Carr, prof. matematiky a astronomie na Queen Mary University v Londýně, řekl:

Naše vědomí spolupracuje s jinými dimenzemi. Naše fyzické senzory nám ukazují pouze trojrozměrný vesmír… To, co existuje ve vyšších dimenzích, jsou entity, kterých se svými fyzickými smysly dotknout nedokážeme.

Každé téma autor samozřejmě rozepisuje a vysvětluje i na více stran a vysvětlení se prolínají v celé knize, proto je nejlépe ji přečíst celou Mrkající
---------------------

Život v přeludu - Tajné vědomosti o pokřivení reality

30. května 2018 v 14:48 | David Icke |  Super KNIHY

Kniha Davida Ickeho - Život v přeludu je vynikajícím zdrojem informací tomu, kdo chce více než nahlédnout "za oponu tohoto světa"... Nedá mi to, abych sem nepřidal ještě pár ukázek....

Tentokrát nahlédněme na církvemi utajovanou oblast tajných vědomostí, kdo za naší realitou nebo spíše jejím ovládáním, stojí, a kdo jí manipuluje... přičemž........ jestliže někdo určité ví.. a zatajuje a likviduje a nechce uvést na pravou míru, podílí se na velkém pokřivení tohoto světa a lidské společnosti... no, posuďte sami:


Gnostika - tajné vědomosti. Gnostik - "poučený". Byli pronásledováni vytrvale, násilně a bez milosti římskokatolickou církví, kterou porodil Systém a která v nich viděla potencionálně smrtelné nebezpečí pro svá iluzorní dogmata. Známý je např. strašný útok na gnostické Katary v Languedoc na jihu Francie s obléháním hradu Montsegur roku 1244. Další barbarský útok - vypálení královské knihovny v Alexandrii v Egyptě, inspirované gnozí. Knihovna obsahovala půl milionu svitků a dokumentů o historii a nahromaděné vědění starověkého světa, které chtěla římská církev před lidstvem utajit. Její obsah by totiž vyvrátil absurdní křesťanský příběh, násilně prosazovaný a šířený církevní hierarchií a jejími naprogramovanými poskoky. A co tehdy neskončilo v plamenech, bylo nejspíše uschováno ve sklepeních Vatikánu a je tam uchováno dodnes.

Gnostici se svojí otevřenou myslí usilovně snažili dosáhnout poznání, hlubší uvědomění jiných realit a jejich vědění dokáže dohlédnout až za program Systému. Jejich rozšířené vědomí se dokázalo napojit na vhled a vědění, na které naše fantomové Já nedosáhne, protože je Systémem zakleto do ignorantského nevědomého transu. Vědění je nebezpečné pro každou tyranii, která přežívá díky potlačeným vědomostem, proto se Římská církev pojistila, aby z gnostického poznání zůstalo jen pramálo.

Archonti - v překladu vládci, síla za matrixovou simulací, kterou zažíváme jako Vesmír a Systém ovládání a zotročení lidstva.

Gnostické texty říkají, že Archonti dokáží ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat vnímání. Vysvětlují, jak Archonti zůstávají skryti v jiném frekvenčním pásmu a jsou schopni manipulovat iluze a vštěpovat názory a tak převrací realitu (od toho dnešní "převrácená" společnost).

V naší verzi "času" manipulovali Archonti s lidstvem v dobách gnostiků a po aeony dříve, stejně, jako to dělají dnes. Získávají tak čím dál větší kontrolu centrální globální moci a rozhodovacích pravomocí.

Žijeme ve společnosti politického a bankovního systému v obrovské míře parazitismu. Systém se živí kreativitou a prácí lidí skrze útlak, daně, a úroky z úvěrů. Archonti specificky vybudovali finanční systém a Systém obecně, aby parazitovali na lidské energii a kreativní tvořivosti. Různé kultury používají různé názvy pro stejné destruktivní síly v pozadí manipulace s lidstvem. Jsou to entity, které převrací a pokřivují, je to jako virus tohoto Matrixu. To, co gnostici nazývali Demiurgem, je obdobou počítačového viru - sebe si vědomý virus, který se dokáže replikovat (Archonti).

Agent Smith ve filmu Matrix vypadá jako člověk, ale je to jen počítačový program a prodloužená ruka strojů (umělé inteligence), která stojí za simulovanou realitou. Ve filmu používají stroje lidské bytosti jako zdroj energie a virus Demiurga / Archontů dělá totéž. Počítačový virus získává svoji sílu z počítače. Tento koncept vyjadřuje ve filmu Matrix Morfeus, když ukazuje baterii a říká, že "Matrix je počítačem stvořený iluzorní svět. Slouží k tomu, aby nás mohli ovládat a aby se lidské bytosti proměnily v tohle". Archontům však nevyhovuje jakákoli lidská energie. Musí být ve frekvenčním pásmu viru, jinak by ji nemohl absorbovat. A energie, která s archontským virem ladí, to je nízkovibrační emoce založená na strachu a jeho podkategoriích jako je úzkost, stres, nenávist, vztek, pomsta, spor, deprese, soupeření. Smrt a utrpení jsou pak dalším zdrojem energie pro archontský virus a stejně tak sexuální energie bez láskyplného spojení.

Je příznačné, že anglický výraz pro "zlo" - evil, je ve skutečnosti pozpátku, tedy obráceně napsané slovo označující "žít" - live. Deiurg / Archonti jsou posedlí smrtí. Všechny války, masové vraždy a úmrtí při hladomorech a epidemiích, kterým by se dalo zabránit, jsou pak dílem globálního archontského Kultu smrti. Ten řídí lidskou společnost a živí se energií, kterou sám vytváří manipulací lidstva.

Gnostici říkají, že Demiurg a Archonti jsou chyba v systému a že nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj.

V Nekonečné realitě převažuje rovnováha, kterou zažíváme jako lásku v nejhlubším slova smyslu, harmonii, radost, laskavost a soucit. V lidské společnosti se stále hojně vyskytuje, navzdory všemu. "Láska" a harmonie jsou základním stavem Nekonečné Věčnosti a vrátí se, až Archonský virus uvolní místo Nekonečnému Vědomí a nastane konec válek, vykořisťování, ovlivňování, plánovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu.


Poznávejte širší souvislosti, naciťujte srdcem hlubší pravdy, rozšiřujte své Vědomí, i pomocí knihy Davida Ickeho - Život v přeludu. Velice doporučuji si ji prostudovat Usmívající se

-----------------------------