A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Život v přeludu – Pokřivený hologram naší reality

30. května 2018 v 14:59 | David Icke |  Super KNIHY

David Icke je autorem již více knih. Do češtiny jsou zatím přeloženy teprve dvě, ty však stojí za to! Hlavně ta novější - "Život v přeludu". Velice doporučuji pořídit a prostudovat, autor tam vyzrazuje mnoho zásadních informací o naší pokřivené "realitě"... Ale také vysvětluje mnohá témata a alternativní obory v kontextu pojetí kvantových fyziků... Nahlédněme na pár myšlenek, které jsem vybral:


Hologram - naše "fyzická realita" - existuje v té podobě, v jaké ji zažíváme, pouze pokud mozek přečte a dekóduje vlnové a elektrické informace do holografické podoby. Vliv na to má proces pozorování - zaměření pozornosti. Mozek si vytváří digitální hologramy. Tuto (naši) digitální realitu skvěle znázornil film Matrix. Proto naše realita působí hmotně, i když hmotná není.

Vědci dnes připouští, že by vesmír mohl být holografický. V souvislosti s tím dochází k závěru, že žijeme v simulaci, v jakémsi přeludu. Nehledě na to, že působí hmotně.

"My" však nejsme hologramy, "My" jsme nekonečné vědomí. Ale naše vozítko pro zažívání této reality, to je opravdu hologram. A všechno to probíhá v dekódovacích systémech mozku a v genetické struktuře. Časopis Scientific American z roku 2003 měl na titulní straně nadpis "Jste hologram? Podle kvantových fyziků může být holografický celý vesmír."
Tesla řekl: "Pokud chcete porozumět vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci."

Přání stejně jako vše ostatní, je informačním polem. Stav bytí, postoj, silně prožívaná emoce (přání), ve spojení s přítomným časem (jako bych už ten dům, auto, partnera měl), elektromagneticky přitahuje další podobné zkušenosti - tvoří podobnou, rezonančně synchronní realitu shodnou s představou - vyzařovanou matricí.

Vizualizace je koncentrovaná myšlenka, která dokáže ovlivnit, jaká energetická pole přitahujete a odpuzujete, aby se stalo to, co vizualizujete.

Veškerá "fyzická" zkušenost je holografický odraz energetických informačních stavů. Abychom změnili výsledek, musíme nejprve změnit energetický informační stav s pomocí vizualizace, postoje a záměru. To, jestli máme nebo nemáme sebevědomí, samo o sobě ovlivňuje výsledek a výkon.

Práce Dr. Emota s vodou představuje viditelný důkaz tohoto principu vytváření své vlastní reality. A podobně modlitba - zaměřená a soustředěná myšlenka (procítěné přání ze srdce), reagující s energetickou realitou.

Homeopatie - opět princip hologramu: Látka (holografická iluze) je sice pryč, ale její energetická informace (otisk) se ve vodě stále nachází a léčí tím, že ovlivňuje energetický informační stav těla. Univerzum je simulace virtuální reality, která je interaktivní - další důkaz toho, jaký máme energetický vliv na skutečnost a jak moc si tvoříme vlastní realitu.

Léčení rukama - energetická (informační) výměna mezi léčitelem a pacientem, kde se léčitel napojuje na kosmické energetické pole (frekvence).

Akupunktura - systém využívající linie - meridiány, kterými koluje energie "čchi". Je to jako základní deska počítače - hlavní systémy a orgány jsou vzájemně propojeny pro tok energií - výměnu frekvencí - informací. Opět je ve hře holografický princip.

Astrologie - způsob interpretace informací a informačních polí, včetně planet, hvězd, vesmíru, jejich kombinací a působení. Pohyby planet a jejich interakce je výměna informací s univerzálním polem neboli kosmickým internetem. Pohyby planet a hvězd ve vztahu k Zemi ovlivňují a mění energetické informační pole planety - energetické "moře", které nás neustále ovlivňuje (in-formace - vnitřní formování, utváření). Astrologie je celá o energetických tocích. Jde o vlivy, dispozice při zrození atd., a nemusí nám nic přikazovat, nic méně nás konfigurují. Komplex těla a mysli má svá astrologická informační pole, která určuje pozice planet a hvězd v cyklu v okamžiku zrození (početí) určitého člověka. Jsme celým vesmírem, specificky pak jeho obrazem v době našeho zrození.

Systém čaker - kotouče světla, které napojují hologram na další úrovně reality.

Nehoda - v kvantovém vesmíru nic jako nehoda neexistuje. Existují pouze možnosti a pravděpodobnosti vkládané nám do existence skrze vnímání.

Telepatie, synchronicita, teleportace… Lidé fungují na určité (osobní) frekvenci a v určitém frekvenčním pásmu. Mají svůj jedinečný en. podpis, odrážející stav myslí, emocí, vnímání a DNA. Živočišné druhy jsou mnohem citlivější i na kolektivní frekvence, protože nejsou na rozdíl od lidí otupováni Systémem. Nejsou vystaveni celoživotnímu programování, které vede k otupění vyšších smyslů. Mimosmyslové vnímání funguje na stejném principu - na frekvenčním spojení, shodném kanále.

Zvířata jsou neuvěřitelně citlivá na energetické změny, proto mohou vnímat zemětřesení nebo špatné počasí dlouho dopředu. To, že nemusí chodit do školy, poslouchat vědce a večer sledovat televizi, jim v tom výrazně pomáhá.
Jme multidimenzionální bytosti a holografická "fyzická" realita je pouze jednou z dimenzí.

Symboly - energetické informace stejně jako slova, ale silnější. Komunikují s tím, kdo se na ně dívá. Nejsou používány pro vizuální efekt ale pro svůj účinek.

Karty, věštění, runové kameny - vše funguje na principu rezonancí s informačním polem, kdy podle shody a vyzařování dochází k interakci. Člověk si zvolí určité karty na principu kompaktibility (elektromagnetického spojení) mezi ním a kartami. Když jsou karty rozloženy na stůl, ukazují naši informační mapu. Úlohu hraje i pořadí. Tarotové karty představují energetické a informační stavy.

Telepatii mohou využívat také zdroje z jiných sfér vědomí ať už s dobrými nebo zlými úmysly, ke komunikaci s lidmi. Jsou to vůbec vaše myšlenky, co si právě myslíte?

Synchronní události - výsledkem mnoha spolupracujících zdrojů. Dochází k nim ve shodném čase, místě, nebo shodným způsobem - prostřednictvím vzájemné přitažlivosti energetických stavů a frekvencí neboli vibračního magnetismu.

Teleportace - přenos informací (iluze hmoty) z jednoho místa do druhého, aniž by došlo k postupnému přesunu běžnou cestou "fyzicky". Kvantoví fyzici mluví o "provázání", což prakticky znamená download informací na jiné místo.

Teleportace je pokyn k přenosu iluzorní hmoty ve formě energie z jednoho iluzorního stavu (místa) do jiného. Variantou pak efekt dvojníka (často byli spatřeni lidé na dvou vzdálených místech v týž době atd. viz Flammarion a jiní autoři, badatelé.

Bernard Carr, prof. matematiky a astronomie na Queen Mary University v Londýně, řekl:

Naše vědomí spolupracuje s jinými dimenzemi. Naše fyzické senzory nám ukazují pouze trojrozměrný vesmír… To, co existuje ve vyšších dimenzích, jsou entity, kterých se svými fyzickými smysly dotknout nedokážeme.

Každé téma autor samozřejmě rozepisuje a vysvětluje i na více stran a vysvětlení se prolínají v celé knize, proto je nejlépe ji přečíst celou Mrkající
---------------------
 


Aktuální články

Reklama